Zóna voľného obchodu medzi EÚ a Japonskom

13.07.2017 21:00

Na jar 2017 sa skončilo 18.te kolo rokovaní o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Japonskom, ktoré sa konalo v Tokiu. Obe strany pracujú na ukončení rokovaní ešte do konca roku 2017.

Rokovanie medzi EÚ a Japonskom k Dohode o voľnom obchode sa oficiálne začali 25. marca 2013, po vydaní posúdenia vplyvu budúcej dohody o voľnom obchode v júli 2012.

O dohode o strategickom partnerstve medzi Európskou úniou a Japonskom sa rokuje súbežne s dohodou o voľnom obchode.

Stručný prehľad o obchode medzi EÚ a Japonskom:

 • Japonsko je druhým najväčším obchodným partnerom EÚ v Ázii po Číne,
 • Spoločne EÚ a Japonsko tvoria viac ako tretinu svetového HDP,
 • Japonsko je aj naďalej hlavným obchodným partnerom EÚ a Európa je veľmi dôležitým trhom pre Japonsko,
 • Japonsko je tiež významným investorom v EÚ,
 • Dovozu z Japonska do EÚ dominujú stroje, elektrické stroje, motorové vozidlá, optické a lekárske prístroje a chemikálie,
 • Vývozu EÚ do Japonska dominujú motorové vozidlá, stroje, farmaceutické výrobky, optické a lekárske prístroje a elektrické stroje,
 • Japonsko je členom Svetovej obchodnej organizácie (WTO). 

Japonsko je dôležitým partnerom EÚ ako vysoko rozvinutá ekonomika a patrí medzi hlavných celosvetových obchodníkov a investorov. Japonsko je štvrtým najväčším svetovým národným hospodárstvom.

Obchodné vzťahy medzi EÚ a Japonskom sa  tradične vyznačujú veľkými obchodnými prebytkami v prospech Japonska. Čísla obchodnej výmeny sa stali oveľa vyrovnanejšími  v posledných rokoch, ale Japonsko je aj naďalej krajinou, kde, s ohľadom na špecifické črty japonskej spoločnosti a ekonomiky, je podnikanie alebo investovanie často náročné.

S cieľom uľahčiť obchodné vzťahy medzi EÚ a Japonskom boli dohodnuté neformálne bilaterálne rámce spolupráce:

 • Rámec spolupráce zameraný na podporu obojsmernej investície prostredníctvom konkrétnych akcií, existuje už od roku 2004,
 • Platforma EÚ - Japonsko kolá obchodných rokovaní - založené v roku 1999 - umožňuje dialóg a výmenu názorov medzi EÚ a japonskými podnikmi,
 • Od roku 1979 sa Európska komisia podporuje európske podniky, aby prenikli na japonský trh a poskytli im konkrétnu pomoc prostredníctvom propagačných programov, ako sú  vzdelávacie programy EÚ,
 • EÚ - Japonsko centrum pre priemyselnú spoluprácu je jedinečný spoločný podnik medzi Európskou komisiou a japonskou vládou. Bola založená v roku 1987. Centrum podporuje všetky formy priemyselnej, obchodnej a investičnej spolupráce medzi Európskou úniou a Japonskom. Výmenou skúseností a know - how medzi EÚ a japonskými podnikmi stredisko prispieva k zlepšeniu konkurencieschopnosti EÚ aj japonskej spoločnosti.

Boli uzavreté štyri dôležité dohody medzi Európskou úniou a Japonskom:

Dňa 6.7.2017 Európska únia a Japonsko dosiahli v zásade dohodu o hlavných prvkoch dohody medzi EÚ a Japonskom o hospodárskom partnerstve.

 

Správa po 18tom kole rokovaní FTA medzi EÚ-Japonsko (Tokyo, 3. apríla 2017)

Niektoré pracovné skupiny, tiež mal ďalšie stretnutie v týždni pred a v týždni po kole. Rozhovory boli vedené na strane EÚ námestníkom generálneho riaditeľa Mauro Petriccione, GR EK pre obchod. Japonská delegácia bola vedená v novým japonským hlavným vyjednávačom, veľvyslancom  Yoichim Suzukim.

Rokovania boli rozdelené, ako v predchádzajúcich kolách medzi rôzne pracovné skupiny, ktoré sa vzťahuje na tieto oblasti:

 1. Obchod s tovarom (vrátane prístupu na trhy, a všeobecné pravidlá);
 2. Netarifné opatrenia;
 3. Pravidlá pôvodu;
 4. Obchod so službami;
 5. Verejné obstarávanie;
 6. Duševné vlastníctvo (vrátane zemepisných označení);
 7. Ďalšie otázky (Inštitúcie a regulačné spolupráca).

Nižšie je uvedený súhrn okruhov tém, ktoré boli diskutované v priebehu 18 teho kola rokovaní.

 

1. Obchod s tovarom

1.1. Prístup na trh

O prístupe na trh strany diskutovali pre priemyselné výrobky, najmä automobily a výrobky z kože. Na poľnohospodárske a spracované poľnohospodárske výrobky, ako aj otázky lesníctva. Diskusia sa zamerala tiež na to, ako štruktúrovať prácu vyjednávačov v nasledujúcich mesiacoch.

1.2. Všeobecné pravidlá

O pravidlách pre obchod s tovarom, ktoré boli predmetom diskutovaných otázok, išlo o označenie pôvodu a zaradenie tovaru. Existuje niekoľko zostávajúcich otvorených otázok, ktoré EÚ a Japonsko bude riešiť v najbližších týždňoch.

2. Netarifné opatrenia

Strany naďalej monitorovali pokrok na všetkých nevyriešených otázkach netarifných opatrení  predloženej EÚ a Japonskom. Diskusia sa zamerala na prípadné časové osi pre vyriešenie otvorených otázok alebo na konkrétne spôsoby, ako ich riešiť. Niekoľko konkrétnych netarifných opatrení  zostalo nedoriešených, pričom išlo o otázky väčšej zložitosti a obtiažnosti, ktoré boli prerokované so zvláštnou pozornosťou a strany sa snažia identifikovať vhodné riešenie. V tomto ohľade osobitné úsilie bolo venované potravinárskym prídavným látkam. Hlavný problém vo vzťahu k niektorým týmto problémom je nedostatok aplikácií alebo príslušných prvkov z priemyslu členských

štátov EÚ, bez ktorých regulačné orgány nie sú schopné postúpiť ďalej. Všeobecne možno povedať, že diskusia bola konštruktívna, stavia na zdieľaných názoroch medzi Japonskom a EÚ o potrebe na dosiahnutie uznania potravinárskych prídavných látok s cieľom zabezpečiť bezpečnosť a kvalitu potravín. Špecifické regulačné záležitosti automobilov neboli prerokované v tomto kole.

3. Pravidlá pôvodu

Na oddiele A sa obe strany dohodli na zozname "Neutrálnych prvkov / nepriameho materiálu". Obe strany diskutovali o možnej alternatíve textu pre "účtovné delenie / náhradný tovar ", kde bol dosiahnutý pokrok.

Diskusia sa venovala téme "Kumulácia / akumulácia", ktorý je prepojený s "Nedostatočným opracovaním alebo spracovaním / nepostačujúce opracovanie“.

Ohľadom osobitných pravidiel na výrobky obe strany diskutovali o nasledujúcich kapitolách: 25 26, 28-43, 45, 51, 64, 69 až 72, 84, 87, 94 až 97, a dosiahol sa významný pokrok v niekoľkých kapitolách.

4. Služby

V obchode so službami sa to tkalo relácií rozsahu cezhraničného obchodu v kapitole služieb, ktoré boli predmetom diskusií. Európska únia trvala na úplnom vylúčení audiovizuálnych služieb. Posledné  boli diskutované otázky textu na vstupe a dočasného pobytu fyzických osôb. Tento  text je teraz takmer úplne odsúhlasený. Strany si vymenili názory na všeobecné výnimky vzťahujúce sa na obchod so službami, investíciami a e-commerce. EÚ a Japonsko tiež prerokovali budúce výmeny revidovaných ponúk pre služby a investície a to ako z hľadiska obsahu (úroveň ambícií) a formátu.

V e-commerce zasadnutí, strany diskutovali nevyriešené otázky v súvislosti s všeobecnými ustanoveniami kapitoly a článkov zaoberajúcich sa uzatváraním zmlúv elektronickými prostriedkami. Okrem toho plodná diskusia prebehla ohľadom zdrojových kódov. Japonsko zopakovalo svoj záujem na ustanoveniach, aby bol zabezpečený voľný tok údajov a zákaz požiadaviek na obmedzenie údajov.   Európska únia vzala na vedomie s tým, že sa k tejto téme vráti po internej diskusií.

5. Obstarávanie 

Rokovania o verejnom obstarávaní so zameraním na návrh textu, kde sa dosiahol značný pokrok pri kodifikácií celkovej štruktúry tejto kapitoly, ako aj na osobitné pravidlá týkajúce kvalifikačných požiadaviek, vzájomné uznanie skúšobného protokolu a výmenu štatistík. Otázky týkajúce sa prístupu na trh zostanú otvorené, nakoľko tu zostávajú veľké rozdiely, ktoré treba preklenúť medzi príslušnými úrovňami záujmov oboch strán.

6. Práva duševného vlastníctva (vrátane zemepisných označení)

Pri právach duševného vlastníctva sa dosiahol významný pokrok na dokončenie kapitoly. Počas 18.teho kola sa strany dohodli na takmer všetkých zostávajúcich otvorených ustanoveniach textu tejto kapitoly: o všeobecných pravidlách a ochranných známkach.

Niektoré otázky zostávajú na diskusiu týkajúcu sa opatrení na hraniciach pri ochrane práv duševného vlastníctva a ochrane práv k odrodám rastlín.  

 

Čo sa stane potom ako vyjedná vanie do konca roka 2017 skončí?

Akonáhle sa rokovania ukončia v EÚ sa verzia dohody.

 • Zverejnení na internetových stránkach Európskej komisie,
 • Preloží sa  do všetkých úradných jazykov EÚ,
 • Kontroluje sa text po právnej a lingvistickej stránke,
 • Odoslané do členských štátov EÚ, Európskeho parlamentu a prípadne národným parlamentom členských štátov na schválenie 

V Japonsku bude text dohody v japončine.

 

Kto má posledné slovo pri rozhodovaní o tom, či je alebo nie je dohoda platná?

Potom, čo rokovania skončia, Komisia rozhodne, či navrhne dohodu za celú EÚ, alebo ako, zmiešanú dohodu.

Ak je dohoda za celú EÚ, potom musí byť schválená:

 • vládami členských štátov EÚ
 • Európskym parlamentom

Pokiaľ sa jedná o zmiešanú dohodu, potom ju musí schváliť:

 • Vlády členských štátov EÚ
 • Európsky parlament
 • Občania členského štátu - a prípadne regionálne - parlamenty

V Japonsku je schvaľovaná v dolnej a hornej komore japonského parlamentu, ktoré ju musia obe  schváliť.