Dohoda o partnerstve EÚ-Areménsko

04.02.2018 07:32

20. novembra 2017 prijala Rada EÚ ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2018/104 o podpise v mene Únie a predbežnom vykonávaní Dohody o komplexnom a posilnenom partnerstve medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Arménskou republikou na strane druhej. 

DOHODA O KOMPLEXNOM A POSILNENOM PARTNERSTVE medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Arménskou republikou na strane druhej okrem iného obsahuje v Hlave VI, ktorá upravuje vzájomný OBCHOD A ZÁLEŽITOSTI SÚVISIACE S OBCHODOM.  Tátp časť dohody rieiš napríklad doložku najvyšších výhod, dovozné a vývozne clá a poplatky, tranzit,  dovozné a vývozné obmedzenia, spoluprácu v colnej oblasti. Obsahuje tiež PROTOKOL II O vzájomnej administratívnej pomoci v colných záležitostich.