Dohoda medzi ACP krajinami a EÚ - prechodné obdobie do prijatia novej dohody

04.07.2019 17:20

ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2019/895 z 22. mája 2019

o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Rade ministrov AKT – EÚ, pokiaľ ide o delegovanie právomocí na Výbor veľvyslancov AKT – EÚ, pokiaľ ide o rozhodnutie prijať prechodné opatrenia podľa článku 95 ods. 4 dohody o partnerstve AKT – EÚ