Dodatočné clá v Turecku

24.07.2020 20:05

Turecko od 15.7.2020 prezidentským dekrétom č. 2424 zaviedlo nové dodatočné clá na dovoz rôzneho tovaru. V nadväznosti na dekréty  z 18.4. a 21.4, boli doplnené dodatočné clá na celý rad výrobkov. Clá na výrobky z ocele sa dočasne zvýšili o 5 % na dovozné transakcie z krajín všeobecného systému preferencií (GSP) a z „ iných krajín “. Dekrétom prezidenta republiky č. 2424 z 18.4.2020, ktoré bolo vyhlásené v úradnom vestníku, sa zaviedli nové dodatočné colné poplatky (ACD). Sadzba cla sa pohybuje od 5% do 50% a bude sa uplatňovať na rôzne výrobky, najmä na niektoré plasty, elektronické výrobky, výrobky zo železnej ocele, športové potreby a stroje. Sadzby ACD uvedené v prílohe 1 k dekrétu sa uplatňujú od 18.4.2020 do 30.9.2020; colné sadzby uvedené v prílohe 2 sa budú uplatňovať od 1.10.2020.
 

Dekrét č. 2424 - sadzba ACD
Colné sadzby ACD sa vzťahujú  na skupiny výrobkov takto:
Skupina výrobkov                                         18.4.2020 - 30.9.2020            1.10.2020 a ďalej
Pripravené gleje a iné pripravené lepidlá      30 %                                       10 %
Plasty                                                             26 - 40 %                                8 - 10 %
Výrobky zo železa, ocele, 

napr. skrutky, svorníky                                   30 %                                       10 %
Ventilátory, rezacie stroje, hydraulické lisy    14 - 20 %                                 7,7 až 20 %
Elektrické stroje                                             7,1 až 20 %                              5 - 7,5 %
Určité multimetre                                            5,8 %                                       5,8 %
Náramkové a vreckové hodinky, ostatné       45 %                                        25 %
Konzoly pre videohry, slávnostné články atď. 35 - 50 %                               10 - 20 %
Gombíky, zapínanie na gombíky                    46 - 50 %                                10 %


Najmä prostredníctvom dekrétu č. 2425 bola metóda výpočtu sadzby ACD pre textilné výrobky zmenená. Závisela od hodnoty a hmotnosti tohto tovaru, namiesto toho bola pre tieto výrobky zavedená pevná sadzba.
Okrem toho bolo dekrétmi č. 2429 a 2430 zmenených a doplnených viac ako 20 položiek colných sadzieb ACD a tieto zmeny a doplnenia sadzieb ACD sa budú uplatňovať do 30. septembra 2020 (vrátane).
V prílohách k zoznamom dekrétov ACD sú uvedené colné sadzby, ktoré sa majú vyberať. Sadzba ACD 0 % pre tovar s pôvodom v Európskej únii (EÚ) a v krajinách dohody o voľnom obchode.
Tovar s pôvodom v EÚ sa musí dovážať spolu s sprievodným osvedčením A.TR. V tejto 0 % sadzbe ACD sú tiež zahrnuté krajiny s kumuláciou diagonálneho pôvodu. V týchto prípadoch je rozhodujúce predloženie správneho osvedčenia o pôvode.

Dekrétom č. 2423 bola colná sadzba zvýšená o 5 %, ktorá sa uplatňuje na dovoz určitého množstva výrobkov z ocele z krajín VSP a „iných krajín“, to znamená tých, s ktorými Turecko nemá podpísanú obchodnú dohodu na uplatnenie preferenčného zaobchádzania. Zvýšenie colných sadzieb sa začalo uplatňovať s účinnosťou od 15.7.2020.