Dodatočné clá ovocie, zelenina

09.12.2016 18:25

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/2097 z 30. novembra 2016, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 543/2011, pokiaľ ide o spúšťacie úrovne pre dodatočné clá na určité druhy ovocia a zeleniny.

Došlo k zmene, resp. nahradeniu prílohy č. XVIII. DODATOČNÉ DOVOZNÉ CLÁ: HLAVA IV KAPITOLA I ODDIEL 2

Bez toho, aby boli dotknuté pravidlá interpretácie kombinovanej nomenklatúry, sa opis výrobkov považuje len za orientačný. Rozsah pôsobnosti dodatočných ciel je na účely tejto prílohy určený rozsahom číselných znakov KN v čase prijatia tohto nariadenia. 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie a je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.