Dodatočné clá na ovocie a zeleninu

23.01.2018 06:54

V článku 39 vykonávacieho nariadenia Komisie 2017/892 (2) sa stanovuje, že dodatočné dovozné clo uvedené v článku 182 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 možno uplatňovať na výrobky a počas období uvedených v prílohe VII k uvedenému vykonávaciemu nariadeniu. Dodatočné dovozné clo sa musí uplatňovať, ak množstvo akýchkoľvek výrobkov prepustených do voľného obehu v ktoromkoľvek z období uplatňovania stanovených v uvedenej prílohe prekročí spúšťací objem dovozu v roku pre daný výrobok. Dodatočné dovozné clá sa neuložia, ak je nepravdepodobné, že by dovoz narušil trh Únie, alebo ak by účinky boli neprimerané plánovanému cieľu.

Na roky 2018 a 2019 sa spúšťacie objemy uvedené v článku 182 ods. 1 prvom pododseku písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 pre výrobky vymenované v prílohe VII k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2017/892 stanovujú v prílohe k VYKONÁVACIEMU NARIADENIU KOMISIE (EÚ) 2018/3, ktorým sa stanovujú spúšťacie objemy na roky 2018 a 2019 na účely možného uplatňovania dodatočných dovozných ciel na určité druhy ovocia a zeleniny.