Novela zákona o DPH - ďalší návrh

15.06.2013 13:50

Ďalší návrh novely zákona o DPH súvisí s nelegislatívnym materiálom vlády SR s názvom Akčný plán boja proti daňovým podvodom na roky 2012 až 2016. Uvedeným návrhom bude zavedená nová povinnosť platiteľov dane a to predkladanie  údajov o dodávkach tovarov a služieb v elektronickej forme, tzv. kontrolný výkaz (§ 78a). Kontrolný výkaz bude obsahovať informácie o určitých vymedzených dodávkach tovaru a služieb platiteľov dane na vstupe aj výstupe a bude výhodným zdrojom informácií pre finančnú správu. Platitelia dane budú povinní uvádzať v kontrolnom výkaze napr. údaje, ktoré neuvádzajú v iných výkazoch, ako napr. colné vyhlásenia (rozhodnutia v colnom konaní) v colnom režime vývoz tovarov do tretích štátov, prípadne súhrnné výkazy pri intrakomunitárnych dodaniach tovarov do iných členských štátov. Na základe automatizovaného systému bude môcť finančná správa krížovou kontrolou údajov vykonávať kvalitnejšie daňové kontroly.

Významnou a potrebnou zmenou je aj zosúladenie možnosti ručenia za DPH s Colným zákonom aj inými právnickými subjektmi ako sú banky (§ 48b).

Je potrebné spomenúť aj skutočnosť, že s návrhom novely zákona o DPH sa odkladá účinnosť opatrenia týkajúceho sa samozdanenia dovozu tovaru z tretích štátov platiteľom dane z 1. januára 2014 na 1. január 2016.