COVID-19: Oslobodenie od cla a DPH - do apríla 2021

04.11.2020 19:37

COVID-19: Komisia prijala zmeny v daňových a colných opatreniach na podporu prístupu k dostupnejšiemu vybaveniu, vakcínam a testovacím súpravám
Európska komisia prijala 28. októbra 2020 ďalšie opatrenia v oblasti daní a ciel na boj proti prebiehajúcej pandémii koronavírusov.

 

Po prvé, rozhodnutím Komisie sa predlžuje súčasné dočasné oslobodenie od cla a dane z pridanej hodnoty (DPH) pri dovoze ochranných a lekárskych prístrojov z krajín mimo EÚ. Po druhé, Komisia navrhla, aby nemocnice a lekári nemali platiť DPH za vakcíny a testovacie súpravy používané v boji proti koronavírusom. Cieľom týchto opatrení je poskytnúť členským štátom lepší a lacnejší prístup k nástrojom, ktoré potrebujú na prevenciu, detekciu a liečbu koronavírusov.
Komisia tiež kontaktovala všetky colné orgány, aby zdôraznila dôležitosť dôkladných kontrol kvality tohto tovaru, najmä ochranných masiek. Komisia okrem toho informovala členské štáty o možnosti využívať colné laboratóriá EÚ na zdieľanie analytickej kapacity.
Pandémia koronavírusu si vyžadovala mimoriadnu reakciu všetkých aktérov a oblastí politiky. Daňová a colná politika EÚ zohráva neoddeliteľnú úlohu pri uľahčovaní prístupu k rozhodujúcim zdravotníckym materiálom a zároveň pri zaisťovaní bezpečnosti tovaru, ktorý sa dostáva na trh EÚ.
Podrobne

Dnešné opatrenia majú dve úrovne prístupu k podpore poskytovania zdravotníckeho vybavenia, ochranných prostriedkov, vakcín a testovacích súprav:
Po prvé, súčasné dočasné odpustenie ciel a DPH na dovoz zdravotníckych pomôcok a ochranných prostriedkov sa predĺži, aby sa tak pomohlo v boji proti koronavírusom . Dnešným rozhodnutím sa predĺži výnimka z dovozu do členských štátov EÚ do konca apríla 2021. K predĺženiu došlo po konzultácii s členskými štátmi a ako reakcia na zvýšený počet prípadov koronavírusu hlásených v celej EÚ. Členské štáty musia naďalej dovážať tento tovar z tretích krajín.
Z tohto tovaru sa zďaleka najviac dovážajú ochranné tvárové masky, ktoré podľa rozhodnutia tvoria takmer 50% hodnoty všetkého dovážaného tovaru. Z tohto dôvodu Komisia pre tento tovar stanovila podrobnejšie kódy colného sadzobníka s cieľom posilniť monitorovanie a kontroly kvality dovážaných masiek, a tým zabezpečiť ochranu zdravotníckych pracovníkov a občanov. Okrem toho s cieľom posilniť kontrolu kvality dovážaných masiek Komisia informovala členské štáty aj o možnosti zdieľať s podporou financovania EÚ existujúce analytické kapacity v rámci európskej siete colných laboratórií.
Po druhé, Komisia dnes navrhuje udeliť úľavu na DPH na predaj vakcín proti koronavírusom a testovacích súprav nemocniciam a praktickým lekárom . V súčasnosti môžu členské štáty uplatňovať znížené sadzby DPH na predaj vakcín, nemôžu však uplatňovať nulové sadzby. Testovacie súpravy nemôžu v súčasnosti využívať znížené sadzby.
Nové pravidlá by umožnili dočasné oslobodenie od DPH pre vakcíny a testovacie súpravy predávané nemocniciam a praktickým lekárom, ako aj pre úzko súvisiace tovary a služby. Členské štáty by tiež mohli uplatňovať znížené sadzby na testovacie súpravy, ak sa tak rozhodnú. Po schválení všetkými členskými štátmi by nové pravidlá umožnili dočasné oslobodenie od DPH pri vakcínach a testovacích súpravách predávaných nemocniciam a lekárom, ako aj pri úzko súvisiacich výrobkoch a službách. Členské štáty by tiež mohli uplatňovať znížené sadzby na testovacie súpravy, ak sa tak rozhodnú.
Ďalšie kroky:
Oslobodenie od cla a DPH pri dovoze lekárskych a ochranných prostriedkov z krajín mimo EÚ, ktoré sa uplatňuje od 30. januára 2020, bude naďalej platiť do 30. apríla 2021.

Pokiaľ ide o úľavu na DPH na očkovacie látky a testovacie súpravy, zostane v platnosti až do doby, kým Svetová zdravotnícka organizácia vyhlási koniec pandémie koronavírusov, alebo kým nebude dosiahnutá dohoda o pripravovanom návrhu Komisie na nové pravidlá týkajúce sa sadzieb DPH.    

 

ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2020/1573 z 28. októbra 2020, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2020/491 o oslobodení od dovozných ciel a od DPH pri dovoze, ktoré sa povoľuje v prípade tovaru potrebného na boj proti následkom šírenia ochorenia COVID-19 počas roku 2020  

ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2020/491 z 3. apríla 2020 o oslobodení od dovozných ciel a od DPH pri dovoze, ktoré sa povoľuje v prípade tovaru potrebného na boj proti následkom šírenia ochorenia COVID-19 počas roku 2020