Colný sadzobník na rok 2021

04.11.2020 18:24

Dňa 30.10.2020 bol v Úradnom vestníku Európskej únie uverejnený colný sadzobník na rok 2021 ako VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1577 z 21. septembra 2020, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku.

Zmeny nastali najmä v oblasti technológií a obchodu - zavedením nových podpoložiek na uľahčenie monitorovania špecifického tovaru, napríklad „koralu červeného“ v 5. kapitole, „červeného fosforu“ v 28. kapitole, „eukalyptového dreva“ v 44. kapitole a „oceľových elektrotechnických plechov“ v 85. kapitole KN. Došlo k zmene niektorých látok v zozname nevlastníckych názvov farmaceutických látok v prílohe 3 tretej časti (prílohy k colnému sadzobníku) a v zozname farmaceutických medziproduktov v prílohe 6 tretej časti (prílohy k colnému sadzobníku) prílohy I k uvedenému nariadeniu.
V prílohe 10 tretej časti (prílohy k colnému sadzobníku) by sa zatriedenie látky „1,1,1-trifluóretán (HFC-143a)“ malo zmeniť z kódu TARIC 2903392925 na kód 2903392490.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2021.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.