Colný sadzobník na rok 2018

04.11.2017 06:03

Európska komisia vydala a dňa 31.10.2017 zverejnila v Úradnom vestníku v časti L 282 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1925 z 12. októbra 2017, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku. 

Nariadenie nadobúda účinnosť 1.1.2018. 

Dochdáza ku zmenám KN na účely zavedenia postupného znižovania colných sadzieb na čerstvé banány, postupného znižovania colných sadzieb na produkty, na ktoré sa vzťahuje dohoda vo forme Vyhlásenia o rozšírení obchodu s produktmi informačných technológií (ITA2). Je takisto potrebné aktualizovať KN tak, aby sa zohľadnili zmeny v požiadavkách týkajúcich sa štatistiky, obchodnej politiky a technologického a obchodného vývoja, a to vypustením zastaraných vedeckých názvov a kódov, zavedením nových podpoložiek na uľahčenie monitorovania konkrétneho tovaru potrebného na výrobu a použitie improvizovaných výbušných zariadení, a úpravou zoznamu INN a zoznamu farmaceutických medziproduktov. S cieľom znížiť administratívnu záťaž je vhodné v prípadoch, keď civilné lietadlo bolo registrované ako také a navrhnuté do voľného obehu, zrušiť požiadavku colného režimu konečné použitie. Osvedčenie o zápise lietadla do registra lietadiel sa považuje za dostatočný dôkaz civilného charakteru lietadla. Uvedené osvedčenie musí byť povinne prítomné na palube každého lietadla v súlade s Dohovorom o medzinárodnom civilnom letectve podpísanom v Chicagu 7. decembra 1944. Predbežné ustanovenia KN by sa preto mali zmeniť.
V záujme zrozumiteľnosti je tiež vhodné uskutočniť určité menšie zmeny na účely zosúladenia jednotlivých jazykových verzií textu.
S účinnosťou od 1. januára 2018 by príloha I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 mala byť nahradená úplnou a aktuálnou verziou KN spolu s autonómnymi a zmluvnými colnými sadzbami vyplývajúcimi z opatrení prijatých Radou alebo Komisiou.