Colný sadzobník 2019

02.11.2018 06:58

Európska komisia zverejnila dňa 31.10.2018 v Úradnom vestníku Európskej únie L 273 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1602 z 11. októbra 2018, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku. 

Podľa znenia článku 1 Príloha I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu. Článok 2 ustanovuje, že toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od 1. januára 2019. Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.