Colný Kódex Únie 2012

12.03.2012 16:03

Nariadenie EP a Rady (ES) č. 450/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (modernizovaný Colný kódex), prispôsobilo colné predpisy tak, aby zodpovedali colnému a obchodnému elektronickému prostrediu, súčasne toto prostredie regulovali. Umožnil dôkladne zrevidovať colné predpisy, zjednodušiť ich a lepšie ich štruktúrovať. Toto nariadenia nadobudlo účinnosť 24. júna 2008, ale ešte nie je uplatniteľné. Uplatňovať sa  začne vtedy, keď nadobudnú účinnosť jeho vykonávacie ustanovenia, najneskôr však 24. júna 2013.

Čo teda v stručnosti prináša návrh prepracovaného znenia MCK už ako Colný Kódex Únie z 22.2.2012, ktorý vydala Rada EÚ:

  1. Elektronizácia - zavedenie IT systémov v členských štátoch;
  2. Modernizovaný colný kódex prepracovaný a nahradený Colným Kódexom Únie;
  3. Zosúladenie postupov;
  4. Posun termínu pre zavedenie elektronických postupov z pôvodného termínu do 24.6.2013 na termín do 31.12.2020;
  5. Prispôsobenie textov kódxu aplikačnej praxi (napr. dočasné uskladnenie, oblasť ochrany a bezpečnosti).

Znenie návrhu nájdete TU.