Colný kódex Únie

14.08.2013 08:29

Európsky parlament a Rada Európskej únie prijali nariadenie k zmene termínu účinnosti prepracovaného znenia Colného kódexu únie. V súlade s týmto rozhodnutím nadobudne účinnosť dňa 1.novembra 2013. Nariadenie, ktorým sa mení nariadenie EP a Rady EÚ č. 450/2008  je účinné od 18.7.2013.

Ako odôvodnenie posunutia termínu účinnosti sa uvádza, že riadny legislatívny postup nie je možné dokončiť včas na prijatie a následne na nadobudnutie účinnosti uvedeného navrhovaného nariadenia pred uvedeným dátumom by spôsobovalo právnu neistotu v súvislosti s colnými predpismi uplatňovanými od uvedeného dátumu.