Colné predpisy a štatistika ZO

09.12.2016 18:44

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/2119 z 2. decembra 2016, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 a nariadenie Komisie (EÚ) č. 113/2010, pokiaľ ide o úpravu zoznamu colných režimov a vymedzenie údajov.

Rozsah štatistiky zahraničného obchodu je potrebné zosúladiť s colnými režimami podľa Colného kódexu Únie.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej Únie.
Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
V Bruseli 2. decembra 2016