Colné kvóty na dovoz hydiny z Thajska, Brazílie a Číny

13.04.2019 19:22

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/398 z 8. marca 2019, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 616/2007, pokiaľ ide o niektoré dodatočné colné kvóty v odvetví hydinového mäsa, a ktorým sa stanovuje výnimka z uvedeného nariadenia na kvótový rok 2018/2019

Európska únia a Čínska ľudová republika („Čína“)podpísali 18. septembra 2018 dohodu vo forme výmeny listov (ďalej len „dohoda“) v súvislosti s konaním DS492 Európska únia – Opatrenia s vplyvom na colné koncesie na určité výrobky z hydinového mäsa. Podpis dohody v mene Európskej únie bol schválený rozhodnutím Rady (EÚ) 2018/1252 (2) a jej uzatvorenie rozhodnutím Rady (EÚ) 2019/143 

V nariadení Komisie (ES) č. 616/2007 (4) sa stanovuje otváranie a správa určitých colných kvót Únie v odvetví hydinového mäsa s pôvodom v Brazílii, Thajsku a iných tretích krajinách.

Je preto vhodné zmeniť nariadenie (ES) č. 616/2007 s cieľom zohľadniť colné kvóty, ktoré sa majú podľa dohody otvoriť.