Colné elektronické systémy

24.04.2016 07:47

Ako sme už infomovali. Európska komisia prijala Pracovný program, ktorý je dôležitý najmä pre stanovenie prechodných opatrení týkajúcich sa elektronických systémov a lehoty na zavedenie systémov, ktoré ešte nebudú funkčné k dátumu uplatňovania kódexu – 1. mája 2016. 

Pracovný program stanovuje prechodné obdobia v súvislosti s elektronickými systémami stanovenými v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2015/2446, delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2016/341 a vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2015/2447.

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/578 z 11. apríla 2016, ktorým sa stanovuje pracovný program týkajúci sa vývoja a zavedenia elektronických systémov stanovených v Colnom kódexe Únie. Vykonávacie rozhodnutie 2014/255/EÚ sa zrušuje týmto rozhodnutím. Toto rozhodnutie nadobudlo účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie, tzn. 16.4.2016.

Pracovný program sa pravidelne aktualizuje s cieľom zaistiť, aby zodpovedal najnovšiemu vývoju vo vykonávaní nariadenia (EÚ) č. 952/2013 a aby s ním bol v súlade, a zohľadniť skutočný pokrok dosiahnutý pri príprave a vývoji elektronických systémov, najmä pokiaľ ide o dostupnosť spoločne dohodnutých špecifikácií a uvádzanie elektronických systémov do prevádzky. S cieľom zaistiť časové zladenie medzi pracovným programom a MASP sa pracovný program aktualizuje aspoň jedenkrát ročne.