Colné a daňové územia EÚ

10.03.2020 08:40

Taliansko vo svojom liste z 18. júla 2017 požiadalo o začlenenie talianskej obce Campione ďItalia a talianskych vôd jazera Lugano do colného územia Únie v zmysle vymedzenia v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 (3), ako aj o ich začlenenie do územnej pôsobnosti smernice Rady 2008/118/ES (4) na účely spotrebnej dane, pričom sa zachová vylúčenie týchto území z územnej pôsobnosti smernice Rady 2006/112/ES (5) na účely dane z pridanej hodnoty.

Talianska obec Campione d'Italia, ktorá je talianskou exklávou na území Švajčiarska, ako aj talianske vody jazera Lugano by sa mali začleniť do colného územia Únie, pretože historické dôvody, pre ktoré boli tieto územia vyňaté, ako sú napríklad ich izolovanosť a hospodárske znevýhodnenie, už pominuli. Z rovnakých dôvodov by tieto územia mali byť zahrnuté do územnej pôsobnosti smernice 2008/118/ES.

Taliansko však chce, aby tieto územia ostali naďalej vylúčené z územnej pôsobnosti smernice 2006/112/ES, keďže to má zásadný význam pre zachovanie rovnakých podmienok pre hospodárske subjekty usadené vo Švajčiarsku a v talianskej obci Campione d'Italia prostredníctvom uplatňovania režimu miestnych nepriamych daní v súlade so švajčiarskym systémom dane z pridanej hodnoty (napr. základná sadzba DPH len 8 %).

Táto smernica by mala byť prísne naviazaná na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/474. Vnútroštátne transpozičné opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou by sa preto mali uplatňovať od dátumu uplatňovania uvedeného nariadenia.

Smernice 2006/112/ES a 2008/118/ES by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť. 

Tieto opatrenia uplatňujú od 1. januára 2020.