AEO / local taxes: one Union + one rules = differential treatment?

19.06.2016 19:35
 
 
A definition of customs legislation is included in Article 5 (2) UCC. "Taxation rules" is to be
understood in a broader perspective, not only those taxes related to the import and export of
goods (e.g. VAT, company taxation, excise duties etc.). On the other hand, ‘taxation rules’ should
be limited to taxes that have a direct relation to the economic activity of the applicant.

See below for English translation of the text in Slovak. 

EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL TAXATION AND CUSTOMS UNION Security, safety, Trade Facilitation, Rules of origin & International cooperation Risk Management and Security

Brussels, 11 March 2016 TAXUD/B2/047/2011 –Rev.6; AUTHORISED ECONOMIC OPERATORS GUIDELINES ; Approved by the CCC-GEN (AEO subsection) on 11 March 2016

 

PART 2, AEO criteria Section I - Compliance with customs legislation and taxation rules, including no records of serious criminal offences relating to the economic activity of the applicant 

2.I.1. General 

A definition of customs legislation is included in Article 5 (2) UCC. "Taxation rules" is to be understood in a broader perspective, not only those taxes related to the import and export of goods (e.g. VAT, company taxation, excise duties etc.). On the other hand, ‘taxation rules’ should be limited to taxes that have a direct relation to the economic activity of the applicant.

Preklad do SK /Transalation to slovak language:

"Definícia colných predpisov je uvedená v článku 5 (2) UCC. "Daňové pravidlá" majú byť chápané v širších súvislostiach, nielen tieto dane súvisiace s dovozom a vývozom tovaru (napr. DPH, zdanenie spoločností, spotrebné dane atď.). Na druhú stranu, "daňové pravidlá" by mali byť obmedzené na dane, ktoré majú priamy vzťah k ekonomickej činnosti žiadateľa."

 

AEO versus miestne dane - jedna Únia, jedny colné predpisy, diametrálne rozdielny prístup oproti susednej ČR. Tak sme nazvali poukázanie cez tento článok na nejednotnú aplikáciu unitárnych colných predpisov a to len s tým rozdielom, že v podmienkach slovenskej Finančnej správy to naberá obrátky hraničiace až s postupom nad rámec pravidiel, ktoré určujú platné (od 1.5.2016) unitárne colné predpisy. Ak colné orgány postupujú v nesúlade s unitárnym právom a sú s ním v rozpore, tak to treba pomenovať pravým menom a trvať nad odstránením tohto nesúladu. Prečo podobný postup neuplatňujú v susednej Českej republike, kde je zákon o miestnych daniach (poplatkoch) obdobný a tiež ich vyberajú obce, ktorých sú príjmom, avšak na rozdiel od Slovenska je to pre nich bezpredmetné, aby skúmali tieto skutočnosti za účelom posúdenia finančnej spoľahlivosti žiadateľa o povolenie SHS (AEO). Unitárne colné predpisy jasne hovoria, že skúmanie "iných daní (rozumej okrem DPH, SPD a dane z príjmu PO) len vtedy, ak tieto dane majú priamu súvislosť k ekonomickej činnosti žiadateľa o povolenie SHS (AEO)."

Každý podnikateľský subjekt má od Ministerstva spravodlivosti SR cez Obchodný súd vydané povolenie na výkon podnikateľskej činnosti v predmete podnikania, ktorý má zapísaný v obchodnom/živnostenskom registri, tzn. čo je konkrétne predmetom jeho ekonomickej činnosti. 

 

Takže za druhy miestnych daní sú: 
• daň z nehnuteľností, (prenajímate nehnuteľnosti, ste realitka?)
• daň za psa, (ste chovateľmi psov, veterinárnou stanicou?)

• daň za užívanie verejného priestranstva, (ste agentúra a poriadate spoločenské podujatia s prenájmom, či skladujete stavebný materiál alebo...?)
• daň za ubytovanie, (ste hotel, penzión, hostel, a pod.?)
• daň za predajné automaty, (prevádzkujete výherné automaty?)
• daň za nevýherné hracie prístroje, (prevádzkujete juke box alebo iné hracie zariadenia?)
• daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta, (platíte poplatky za povolenie k takému vjazdu?) 
• daň za jadrové zariadenie. (ste energetické zariadenie tohto typu?)

Ak máte podobné ekonomické činnosti v predmete podnikania, tak skúmanie ich plnenia by zodpovedalo dikcii unitárnych colných predpisov.  

 

Obec ukladá aj miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.    

Aké sú teda požiadavky v susednej Českej republike: 

 

6) Podklady, které je žadatel povinen předložit společně s žádostí:

A) Dotazník se sebehodnocením - povinnost jej předložit společně se žádostí AEO (čl. 26 nařízení 2015/2446).   

B) Podklady požadované v příloze č. 6 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/341 (mohou být také součástí dotazníku se sebehodnocením).

C)  Další doklady:

a. Čestné prohlášení zahraničních fyzických osob oprávněných jednat za hospodářský subjekt jako celek týkající se trestní bezúhonnosti.

Čestné prohlášení bude obsahovat prohlášení, že dotčená osoba nebyla odsouzena za závažný trestný čin související s hospodářskou činností hospodářského subjektu.

b. Osvědčení územního finančního orgánu, místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven o řádném plnění daňových a odvodových povinností (ne starší než 3 měsíce).

c. Účetní závěrka nebo výkaz o majetku a závazcích a o příjmech a výdajích za poslední 3 účetní období. Účetní závěrkou se rozumí:

              i. rozvaha,

              ii. výkaz zisku a ztráty,   

              iii. příloha k účetní závěrce,

              iv. zpráva auditora u subjektů majících povinnost ověřovat účetní závěrku auditorem  (§ 20 zákona č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

d. Kopie přiznání k dani z příjmů za poslední 3 účetní období.

e. Doplňující podklady za každé účetní období, pokud nejsou povinně součástí přílohy k účetní závěrce:

     i. přehled o peněžních tocích (výkaz cash flow),

     ii. přehled přijatých úvěrů  a půjček včetně  splátkového kalendáře,

             iii. přehled uzavřených leasingových smluv včetně splátkového kalendáře,

             iv. přehled majetku zatíženého zástavním právem s uvedením jeho účetní hodnoty,

             v. výše pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti,

             vi. celková výše nákladových úroků (pokud je předkládán výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu),

             vii. bankovní reference,

             viii. rozvaha a výkaz zisku a ztráty k poslednímu dni předcházejícího měsíce (čtvrtletí) běžného účetního období a za srovnatelné období minulého roku.

U subjektů, které mají povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku, resp. mají povinnost podrobit se sestavení konsolidované účetní závěrky (ve smyslu § 22 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví), je kromě individuální účetní závěrky nutné předložit i konsolidovanou účetní závěrku.    

 

Pozn. k bodu 6. C) c. - b.: Pokud již byl žadatel ze strany Celní správy ČR podroben finanční analýze za účetní období předcházející účetnímu období, ve kterém je podávána žádosti, nemusí výše uvedené podklady za tato období předkládat. Pouze uvede odkaz na příslušnou finanční analýzu.

 

Nech je akokoľvek, ale nájdete tam len povinnosti, ktoré sú v správe finančného úradu, nie "místní daně" rozumej poplatky. Tieto upravuje zákon ČNR o miestnych poplatkoch, kde v § 1 vymedzuje, ktoré poplatky "dane" patria do jurisdikcie tohto zákona. 

 

§ 1
Obce mohou vybírat tyto místní poplatky (dále jen "poplatky")
a) poplatek ze psů,
b) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt,
c) poplatek za užívání veřejného prostranství,
d) poplatek ze vstupného,
e) poplatek z ubytovací kapacity,
f) poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst,
g) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,

h) poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace.  

 

Aký záver je možné z toho dedukovať? 

 

V Česku colné orgány absolútne neskúmajú na účely AEO, či žiadateľ má zaplatené miestne poplatky (dane), veď načo aj, ak idú do rozpočtov obcí, podobne ako na Slovensku. Zaujímavý je však v rozdielnosti prítupov k riešenu, pričom druhy daní sú takmer totožné s tými, ktoré spadajú pod účinnosť zákone č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach na Slovensku. Dve susedné členské krajiny EÚ = dva diametrálne prístupy pri posúdení rovnakej skutočnosti. Javí sa mi to tak, že na rozdiel od slovenských, sa tie české colné orgány sústreďujú na podstatné veci. Nuž niet divu, ak slovenskí colníci skĺzli do roviny kontrolórov registračných pokladníc. Dokedy bude tento protiprávny stav, kedy členský štát porušuje práva hospodárskych subjektov nesprávnym postupom z titulu zlého výkladu unitárnych colných predpisov. Všimne si to Európska komisia? Všimne si to Generálna prokuratúra? Všimnú si to interné kontrolné orgány Finančnej správy SR, či Najvyšší kontrolný úrad SR? Alebo sa všetci budú tváriť, že tento problém neexistuje...a dokedy?

 

Zdroj: https://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/opravneny-hospodarsky-subjekt-aeo/Stranky/postup-pri-podani-zadosti-o-udeleni-osvedceni-aeo.aspx

V Trnave dňa 19.6.2016

 

EN VERSION:

EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL TAXATION AND CUSTOMS UNION Security, safety, Trade Facilitation, Rules of origin & International cooperation Risk Management and Security

Brussels, 11 March 2016 TAXUD/B2/047/2011 –Rev.6

AUTHORISED ECONOMIC OPERATORS GUIDELINES 

Approved by the CCC-GEN (AEO subsection) on 11 March 2016

 

PART 2, AEO criteria Section I - Compliance with customs legislation and taxation rules, including no records of serious criminal offences relating to the economic activity of the applicant 

2.I.1. General 

A definition of customs legislation is included in Article 5 (2) UCC. "Taxation rules" is to be understood in a broader perspective, not only those taxes related to the import and export of goods (e.g. VAT, company taxation, excise duties etc.). On the other hand, ‘taxation rules’ should be limited to taxes that have a direct relation to the economic activity of the applicant

AEO versus local taxes - one Union, one customs regulations, diametrically different approach compared to the neighboring country. So we called a demonstration through this article to a lack of unitary application of customs legislation and not just with the difference that in the Slovak Financial Servoce that is gaining momentum and bordering with the procedure beyond the rules that define valid (from 1 May 2016) unitary customs regulations. If the customs authorities act inconsistent with the unitary rights and are inconsistent with it inapplicable, it must name the real name and take over the removal of this inconsistency. Why similar action should not apply in the neighboring Czech Republic, where the law of local taxes (fees) is like and also the selected municipalities that accrue, but unlike Slovakia it is for them irrelevant to examine those facts for the purpose of assessing financial standing of the applicant seeking AEO (AEO). Unitary customs regulations clearly state that the examination of "other taxes (read excluding VAT, SPD and income tax PO) only if such taxes have a direct link to the economic activities of the applicant seeking AEO (AEO)."

Every trader has the Ministry of Justice through the Commercial Court granted leave to pursue an economic activity in the subject, which is registered in the Business / živnostenstkom register, ie. What is the specific subject of economic activity.

So for the categories of local taxes:
• property tax (real estate renting, you are real estate?)
• Dog license (you dog breeder, veterinary station?)
• tax on use of public space, (you are an agency and organizes events to renting a warehouse building materials or ...?)
• tax, (you are hotel, guest house, hostel, and etc.?)
• tax on vending machines (slot machines operate?)
• Tax winning gaming machine (running a juke box or other play equipment?)
• Tax for entry and parking of motor vehicles in historical part of the city (you pay the license fee to such entrance?)
• nuclear facility tax. (you are energy device of this type?)
If it like economic activities in the subject and studying their performance would match diction unitary customs legislation.

The village stores and local fee for municipal waste and minor construction waste.
So what are the requirements in the neighboring Czech Republic:

6) The documents which the applicant must submit with the application:
A) self-assessment questionnaire - an obligation to provide for the application of the AEO (Art. 26 of Regulation 2015/2446).
B) Documents required in Annex no. 6 of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/341 (can also be part of the self-assessment questionnaire).
C) Other documents:
a. Affidavit foreign natural persons authorized to act as an economic operator as a whole, on conviction recorded.
Affidavit containing a statement that the person concerned has been convicted of a serious criminal offense linked to the economic activity of the economic entity.
b. Certificates regional financial institution locally relevant district social security and health insurance for the due fulfillment of tax and contribution obligations (not older than 3 months).
c. Financial statements or a statement of assets and liabilities and income and expenditure for the last 3 financial years. Financial statements means:
              i. Balance Sheet,
              ii. income statement,
              iii. NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS,
              iv. The auditor's report by entities entrusted with the auditor reviews the financial statements (§ 20 of Act no. 563/1991 Coll., as amended).
d. Copies of tax returns of income for the last 3 financial years.
e. Additional information for each financial year, unless a mandatory part of the notes to the financial statements:
     i. statement of cash flows (cash flow statement)
     ii. Overview received credits and loans, including repayment schedule.
             iii. Overview concluded lease agreements, including rescheduling,
             iv. Summary of the property mortgaged indicating its carrying amount,
             in. the amount of receivables and payables overdue
             vi. the total amount of interest expense (if presented income statement Abridged)
             vii. bank references,
             viii. balance sheet and income statement as of the last day of the previous month (quarter) for the current period and for the comparable period last year.
In subjects who have a duty to prepare consolidated financial statements, respectively. They are obliged to submit to the consolidated financial statements (in accordance with § 22 of Act no. 563/1991 Coll., on Accounting), in addition to the separate financial statements to be submitted and the consolidated financial statements.

Note. to step 6. C) c. - B .: If the applicant has already been made by the Customs Administration is subjected to a financial analysis for the year preceding the accounting period in which the submission of applications, not the documents mentioned above for the periods presented. Only include a reference to the corresponding financial analysis.

No matter how, but you will find there's only obligations that are administered by the tax office, not "local taxes" Understood fees. This law regulates the National Council on Local Fees, which in § 1 specifies that charges "taxes" under the jurisdiction of this Act.

§ 1
Municipalities may collect the following local fees (the "Fees")
a) fee for dogs.
b) fee for spa or recreational stay.
c) a fee for use of public spaces,
d) fee for admission.
e) fee for accommodation capacity,
f) a fee for issuing permits to drive a motor vehicle in selected areas and urban areas,
g) fee for the operation of the system of gathering, collection, transport, sorting, use and disposal of municipal waste,
h) fee for the evaluation of the possibility of building land connecting it to the construction of water supply and sanitation.

What conclusion can be deduced from this?

The Czech customs authorities absolutely do not investigate for the purpose of AEO, the applicant has paid local taxes (taxes) for why and when they go to municipal budgets, as in Slovakia. Interesting, however, differences in restrictions access to addressed, and types of taxes are almost identical to those covered by the effectiveness of the Act no. 582/2004 collections of laws on local taxes in Slovakia. Two neighboring EU countries = two diametrically approach to the evaluation of the same facts. It seems to me that, unlike the Slovak are the Czech customs authorities to focus on the essentials. Well no wonder, when Slovak customs officers slipped into the plane controllers cash registers. How long will this illegal situation where a Member State violates the rights of operators by inappropriate due to wrong interpretation of unitary customs legislation. Noting that the European Commission? Noticing the General Prosecutor's Office? He noticed that internal controls financial regulatory authorities of the Slovak Republic, and the Supreme Audit Office? Or everyone will pretend that this problem does not exist ... and by when?

Source: https://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/opravneny-hospodarsky-subjekt-aeo/Stranky/postup-pri-podani-zadosti-o-udeleni-osvedceni-aeo.aspx

In Trnava on 19 June 2016