Clá na dovozy z USA

05.05.2016 09:47

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/654 z 26. februára 2016, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 673/2005, ktorým sa zavádzajú dodatočné dovozné clá na dovoz určitých výrobkov s pôvodom zo USA 

EURÓPSKA KOMISIA, so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 673/2005 z 25. apríla 2005, ktorým sa zavádzajú dodatočné dovozné clá na dovoz určitých výrobkov s pôvodom zo Spojených štátov amerických (1), a najmä na jeho článok 3, keďže:
Vzhľadom na to, že Spojené štáty americké nezosúladili zákon o kompenzácii pokračujúceho dumpingu a subvencií (ďalej len „ZKPDS“; Continued Dumping and Subsidy Offset Act, CDSOA) so svojimi povinnosťami vyplývajúcimi z dohôd Svetovej obchodnej organizácie (ďalej len „WTO“), nariadením (ES) č. 673/2005 sa od 1. mája 2005 uložilo dodatočné valorické clo vo výške 15 % na dovoz určitých výrobkov s pôvodom zo Spojených štátov amerických. V súlade s povolením WTO pozastaviť uplatňovanie koncesií pre Spojené štáty americké Komisia každý rok upravuje úroveň tohto pozastavenia na úroveň zrušenia alebo zmenšenia výhod, ktoré v danom čase ZKPDS spôsobí Európskej únii.

Účinok zavedenia dodatočného valorického cla na úrovni 0,45 % na dovoz výrobkov zo Spojených štátov amerických uvedených v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 673/2005 predstavuje za jeden rok hodnotu obchodu, ktorá nepresahuje 887 696 USD.

Na výrobky s pôvodom zo Spojených štátov amerických uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu sa ku clu uplatniteľnému podľa nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 (*) ukladá dodatočné valorické clo vo výške 0,45 %.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od 1. mája 2016.

Položky na ktoré  sú tieto opatrenia zavedené:

  • 0710 40 00 kukurica,
  • 9003 19 30 rámy na okuliare kovové ostatné (nie korekčné), 
  • 8705 10 00 žeriavové nákladné automobily,
  • 6204 62 31 dámske alebo dievčenské lýtkové nohavice z denimu (jeansové).