CITES - korigendum

24.10.2012 04:59

Európska komisia vydala korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (  Ú. v. EÚ L 166, 19.6.2006)