CETA v praxi

09.12.2016 18:38

ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2016/2118 z 28. októbra 2016 o podpise v mene Únie a predbežnom vykonávaní Dohody o strategickom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kanadou na strane druhej. 

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho prijatí.

V Bruseli 28. októbra 2016

 

DOHODA O STRATEGICKOM PARTNERSTVE

medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kanadou na strane druhej