Certifikácia zdravia zvierat pri dovoze do Únie

06.04.2019 20:56

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/319 zo 6. februára 2019, ktorým sa mení príloha IX k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 a príloha XV k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 142/2011, pokiaľ ide o certifikáciu zdravia zvierat pri dovoze do Únie v súvislosti s prenosnými spongiformnými encefalopatiami

(Text s významom pre EHP).