CEP zlyhal

31.07.2015 07:35

Firmy prešli pri podávaní colných vyhlásení v elektronickej forme z pôvodného systému cez EKR na nový  prostredníctvom Centrálneho elektronického priečinka (CEP) s účinnosťou od 22.7.2015. V súčasnosti sú deklaranti povinní podávať predbežné colné vyhlásenia o vstupe a colné vyhlásenia pri štandardnom a zjednodušenom postupe v colnom režime tranzite a pri vývoze. 

Centrálny elektronický priečinok (CEP) zlyhal už v prvom týždni prevádzky a spôsobil problémy firmám pri realizácií zahraničnoobchodných operácií. Finančná správa SR verejnosť o tejto udalosti neinformovala. Informácie hospodárske subjekty podľa ich vyjadrení získavali dosť komplikovane, nakoľko ani pracovníci nevedeli spočiatku, kde dochádza k zlyhaniu systému.

Nie je známe presné číslo počtu hospodárskych subjektov, ktorého sa problém s výpadkom ON LINE v tom čase týkal. Finančná správa SR do toho momentu nepovažovala za potrebné tieto informácie zverejniť a tak predísť prípadným ďalším problémom s náporom na CEP, čo bol pravdepodobný problém. . Ako uviedla na svojom portáli Finančná správa SR, tak už počas prvých dvoch dní fungovania nového systému  zaznamenali prostredníctvom CEP 5357 podaní a 15 268 zásielok. 

Finančná správa SR zverejnila informácie k CEP  na svojom portáli, rozoslala informácie mailom hospodárskym subjektom, no napriek tomu sa nevyhla technickým problémom v systéme prenosu informácií. Vzniknutá situácia spôsobila problémy niektorým hospodárskym subjektom. Finančná správa SR sa obmedzila pred zmenou spôsobu komunikácie na vyhlásenia cez svoj portál, či mailovú komunikáciu. Pokladáme za potrebné vopred hospodárske subjekty pripraviť aj s využitím školení s praktickou prezentáciu prechodu a prípadné riešenie bežných problémov.

Bol zaznamenaný enormný nárast dopytov k riešeniu problémov, ktoré v systéme nastali v čase zlyhania systému, ale aj v súvislosti s prechodom na nový spôsob, čo indikuje, že informovať nestačí, treba s hospodárskymi subjektmi pracovať aktívne, veď nakoniec všetci platia dane a štát si ponecháva 25 % z vymeraného a vybraného cla, takže si zaslúžia aj konformný servis. Vždy totiž platilo v minulosti, že ak sa správne nastaví prevencia, nie je potrebné toľko investovať do následných represívnych opatrení.   

Finančná správa SR sa mohla poučiť zo skúseností s výpadkom elektronického daňového systému spred troch rokov prijatím opatrení, ktoré výskyt vznik krízových situácii dokážu efektívne eliminovať. Dopady na ekonomiku Slovenska i Európskej únie tak nemusia zostať len pri dočasnom výpadku a netreba podceňovať dopady, ale treba sa poučiť a vyvodiť z toho príslušné závery v rámci vlastnej analýzy a priatím nápravných opatrení v systéme CEP.    

Ako chce Finančná správa SR zvládnuť zavedenie e-dovozu, tzn. elektronickej komunikácie aj do dovozných colných režimov, ak sa nepoučí a nezačne s dostatočným časovým predstihom informovať verejnosť, hospodárske subjekty, dodávateľov autorizovaného software, preškoľovať fyzické i právnické osoby a vlastných pracovníkov, nakoľko všetci musia byť k dátumu spustenia e-dovozu veľmi dobre pripravení a zvládnuť to nie je možné bez zodpovedného prístupu.

Finančná správa SR verejnosť o zavedení e-dovozu zatiaľ zaryto mlčí, pričom neoficiálne zdroje udávajú možný termín zavedenia už 1.,5.2016, tzn. termín zhodný s nadobudnutím účinnosti nových komunitárnych colných predpisov. Pravdou tiež je, že Finančná správa SR má čas so zavedením e-dovozu, nakoľko Európska komisia má konečný termín jeho zavedenia až do 31.12.2020.