CBAM: Mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach resp. tzv. UHLÍKOVÉ CLO

16.03.2023 07:24

V prvom rade treba zdôrazniť, že naďalej prebiehajú negociácie k prijatiu tohto vlastného nariadenia podľa návrhu, ktorý je predmetom rokovaní.  

CBAM predpokladá dodatočný dovozný poplatok za dovoz elektriny, cementu, hliníka, hnojív a výrobkov zo železa a ocele do Únie v závislosti od emisného obsahu výroby a rozdielu medzi cenou v Únii a cenou uhlíka zaplatenou v krajine výroby.

Na základe odhadov Komisie bude príjem do rozpočtu Únie za obdobie rokov 2026 až 2030  vo výške 0,5 mld. EUR ročne.

Zavedené prechodné obdobie bude na roky 2023 až 2025 a kontrolný mechanizmus CBAM sa bude uplatňovať v pilotnej fáze bez zavedenia poplatkov. To znamená, že pôjde o zber údajov a monitoring týchto materiálov a ich dovozu do Únie tzv. bezplatné kvóty.

Dodatočný poplatok pri dovoze do Únie za elektrinu, cement, hliník, hnojivá a výrobky zo železa a ocele predpokladá systém CBAM v závislosti od emisného obsahu výroby a rozdielu medzi cenou v Únii  a cenou uhlíka zaplatenou v krajine výroby, čo by predstavovalo 75 % príjmov z CBAM.

Pre členské štáty by to v praxi znamenalo odvádzanie príspevku, ktorý by sa rovnal podielu príjmov z predaja CBAM certifikátov. 

Bezplatné kvóty budú v rámci Únie postupne vyraďované počas obdobia rokov 2026 až 2035. Systém CBAM bude zavedený v roku 2026 po trojročnom prechodnom období, ktoré je charakteristické iba zberom údajov.

Poplatok majú platiť dovozcovia výrobkov z krajín mimo Únie pri dovoze na jej colné územie. Krajiny EZVO sú vyňaté z dôvodu ich účasti alebo prepojenia na Úniu.  

Cena certifikátov CBAM bude odzrkadľovať ceny v rámci systému Únie upravené o všetky bezplatné kvóty, ktoré výrobcovia v Únii stále dostávajú, a náklady na uhlík, ktoré vznikli počas výrobného procesu v krajine výroby.

CBAM nemôže byť v rozpore s pravidlami podľa Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT).

Pravidlo nediskriminácie, ktoré krajinám určuje zaobchádzať s dovážanými výrobkami od rôznych členov WTO rovnako; a národné pravidlo zaobchádzania, ktoré hovorí, že zahraničné výrobky nemožno znevýhodňovať voči domácim výrobkom. 

Únia tvrdí, že návrh legislatívy CBAM je v súlade s Dohodou GATT, pretože nediskriminuje zahraničné spoločnosti, ale skôr zabraňuje nespravodlivej hospodárskej súťaži pre vlastných výrobcov. Opatrenia CBAM sú zamerané predovšetkýžm na spoločnosti a nie na krajiny. Zahraničným výrobcom nbudú udeľované bezplatné certifikáty CBAM, ktoré sú ekvivalentom bezplatných kvót pre výrobcov Únie v rámci systému EÚ ETS.

CBAM je riešený v rámci FIT FOR 55, ten zosúlaďuje právne predpisy Únie v oblasti klímy a energetiky (tzv. zelená transformácia) a zníženie emisií do roku 2030 aspoň o 55 % v porovnaní s hodnotami v roku 1990. 

Z analýzy vývozu je zrejmé, že Rusko, Turecko, Ukrajina, India a Čína patria medzi najpravdepodobnejšie ovplyvnené CBAM.

V rámci Únie bude najmä mať CBAM vplyv najmä na Bulharsko, Grécko cez dovoz produktov CBAM, aj keď celkovo tento dovoz predstavuje malý podiel na HDP.

Priemyselné sektory, ktorých sa CBAM dotýka:

  • železo a oceľ
  • cement
  • hnojivá
  • hliník
  • elektrina (až 30 % z celkových GHG (skleníkových plynov) emisií)

Najväčší exportéri vo svete (dovoz do Únie v rokoch 2015-2019):

  • Rusko – 16,7 %
  • Čína – 10,1 %
  • UK – 8,5 %
  • Nórsko – 7,3 %
  • Turecko – 6,8%

Podrobné vysvetlenie konkrétnych ustanovení návrhu

Kapitola I

Určuje všeobecné ustanovenia vrátane predmetu a rozsahu pôsobnosti návrhu v čl. 1 a 2. Definuje kľúčové pojmy v čl. 3. Určuje pôsobnosť návrhu, zoznam tovaru a emisií GHG, ktoré sa týkajú dotknutých tovarov. V prílohe II sú uvedené krajiny a územia pôvodu, ktoré sú vylúčené z uplatňovania opatrení CBAM.

Kapitola II

obsahuje ustanovenia o povinnostiach a právach deklarantov tovaru. Zahŕňa podmienkyh pre žiadosť o povolenie na dovoz tovaru CBAM čl. 4 a 5, povinnosť schváleného deklaranta predkladať do 31. mája každého roku výročné vyhlásenie CBAM a tiež obsah uvedeného vyhlásenia v čl. 6, zásady výpočtu emisií viazaných v tovare dovezenom do Únie v predošlom kalendárnom roku podľa čl. 7 a prílohy III.

Postup overovania týchto emisií akreditovanými overovateľmi určuje čl. 8, ktorý dopĺňajú požiadavky na podávanie správ a zásady overovania uvedené v prílohách IV a V, obsahujú tiež zásady zohľadňovania ceny uhlíka zaplatenej v tretích krajinách v čl. 9.

A napokon podľa čl. 10 má prevádzkovateľ zariadenia v tretej krajine možnosť požiadať Komisiu o zaradenie do centrálnej databázy. Po registrácii sa prevádzkovateľ môže rozhodnúť poskytnúť informácie o overených viazaných emisiách schválenému deklarantovi. Schválený deklarant môže poskytnuté informácie použiť na splnenie povinnosti deklarovať overené informácie o viazaných emisiách pri dovoze tovaru vyrobeného v zariadení zaregistrovanom v centrálnej databáze do Únie.

Kapitola III

obsahuje všeobecné ustanovenia o administratívnom systéme príslušných vnútroštátnych orgánov, úlohe Komisie ako centrálneho správcu a zverejňovanie informácií v čl. 11, 12, 13 a 15. Obsahuje tiež ustanovenia o hlavných charakteristikách národných registrov a ich účtov v čl. 14 a 16 tiež o rozhodnutiach orgánov týkajúcich sa povolenia na dovoz, pozri čl. 17, akreditáciu overovateľov v čl. 18 a preskúmania vyhlásení CBAM v čl. 19.

Kapitola IV

obsahuje ustanovenia týkajúce sa certifikátov CBAM. V čl. 20 až 24 sú podrobné pravidlá o životnom cykle certifikátov CBAM, ich predaja a kontrolu ich odovzdávania, prípadné spätné odkúpenie a ich konečné zrušenie. Čl. 20 sa zaoberá predajom certifikátov príslušnými orgánmi. V čl. 21 je uvedený výpočet ceny certifikátov, ktorý vykonáva Komisia každý týždeň. V čl. 22 sú postupy na zabezpečenie plnenia povinnosti schváleným deklarantom a odovzdal certifikáty do národného registra. Čl. 23 určuje právo schváleného deklaranta požiadať príslušný orgán o spätné odkúpenie obmedzeného počtu certifikátov CBAM, ktoré mu zostávajú na účte po odovzdaní. Čl. 24 určuje do 30. júna v každom roku povinnosť, že príslušný orgán zruší certifikáty zostávajúce na účte každého deklaranta po odovzdaní a prípadnom spätnom odkúpení.

Kapitola V

Určuje ako sa majú colné orgány zaoberať postupmi pre správu tovaru na hranici podľa čl. 25.

Kapitola VI

v článku 26 stanovuje sankcie za porušenie a osobitné ustanovenie o obchádzaní v prípade zmien v štruktúre obchodu, pozri tiež čl. 27.

Kapitola VII

obsahuje ustanovenia týkajúce sa vykonávania delegovania právomoci prijímať delegované akty na Komisiu v súlade s čl. 28 a postup preskúmania vykonávacích aktov čl. 29. Právomoc prijímať delegované akty sa uvádza v čl. 2, 18 a 27. Články 2, 5 až 9, 21, 25, 31, 33 a 35 obsahujú ustanovenia o vykonávacích právomociach.

Kapitola VIII

obsahuje v čl. 30 ustanovenia o hodnotení a preskúmaní nariadenia.

Kapitola IX

rieši v čl. 31 zníženie povinnosti CBAM reflektovať prechodné prideľovanie kvót Únie ETS bezodplatne v zariadeniach, ktoré v Únii vyrábajú rovnaké druhy tovaru, na aké sa vzťahuje návrh o CBAM.

Kapitola X

obsahuje osobitné ustanovenia uplatňované počas začiatočného prechodného obdobia. Podľa týchto ustanovení sa v prvých rokoch bude uplatňovať mechanizmus CBAM bez finančnej kompenzácie s cieľom zbierať údaje a zvyšovať povedomie deklarantov. Prechodné obdobie bude trvať tri roky od 1. januára 2023 do 31. decembra 2025 podľa čl. 32. Deklaranti budú štvrťročne podávať správy o viazaných emisiách podľa dovozu za predchádzajúci štvrťrok, v ktorých podrobne uvedú priame a nepriame emisie a oznámia každú cenu uhlíka, ktorú zaplatili v zahraničí. Colné orgány budú deklarantov informovať o ich povinnostiach týkajúcich sa mechanizmu CBAM a vymieňať si informácie s príslušnými orgánmi.

Kapitola XI

obsahuje nadobudnutie účinnosti návrhu, pričom niektoré z ustanovení sa budú uplatňovať len počas prechodného obdobia a iné sa začnú uplatňovať v roku 2026 podľa čl. 36.

Návrh - NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa zriaďuje mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach

Príloha  - NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa zriaďuje mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach

Návrh
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,
ktorým sa zriaďuje mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach