BREXIT - predĺženie lehoty zo strany EÚ

13.04.2019 19:47

ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ RADY (EÚ) 2019/476 prijaté po dohode so Spojeným kráľovstvom z 22. marca 2019, ktorým sa predlžuje lehota podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ. 

Spojené kráľovstvo listom z 20. marca 2019 predložilo žiadosť o predĺženie lehoty stanovenej v článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ do 30. júna 2019 s cieľom dokončiť ratifikáciu dohody o vystúpení.

Článok 1

V prípade, že Dolná komora schváli dohodu o vystúpení najneskôr 29. marca 2019, lehota stanovená v článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ sa predĺži do 22. mája 2019.

V prípade, že Dolná komora dohodu o vystúpení najneskôr do 29. marca 2019 neschváli, lehota stanovená v článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ sa predĺži do 12. apríla 2019. V tom prípade Spojené kráľovstvo pred 12. aprílom 2019 poskytne informácie o ďalšom postupe, ktorý Európska rada posúdi.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 22. marca 2019