BREXIT A COLNÉ POSTUPY

27.09.2019 07:51

Blíži sa 31. október 2019, ktorý je dňom kedy by malo zrealizovať odchod z Európskej únie Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska. Verejnosť je už doslova unavená a aj dosť znechutená z tejto udalosti, avšak oveľa viac z toho, čo sa okolo tejto udalosti deje a vytvára. V plnej nahote vidíme neschopnosť, politický kalkul v priamom prenose. Napriek tomu všetkému sú "kocky hodené".

Poviete si ako je to možné? Nuž to o čom píšem sú postupy zavedené v súvislosti s odčlenením sa Spojeného kráľovstva od zbytku Únie. Samozrejme mienim tým colné postupy na oboch stranách kanálu La Manche (FR) alebo tiež English chanel (EN).
V praxi sa vyrojili rôzni experti, ktorí doposiaľ mlčali, alebo nemali čo verejnosti povedať. Využijú BREXIT podobne ako ich politickí súkmeňovci na možnosť vlastného osobného zviditeľnenia. Nuž nič proti tomu, ak by informácie s ktorými prichádzajú pramenili z ich vlastných poznatkov, skúseností, či praxe (mienim tým prax priamo na colnej hranici), žiaľ ide o rýdzo preberané ktoré prebrali a vypočuli si pri účasti na tzv. Industry day, ktorý usporiadala Britská ambasáda 17.9.2019 na svojej pôde.
Industry day a jeho organizovanie odborníkom nič prevratného neprinieslo, teda nie to čo by sme už nevedeli, či nepočuli alebo sa s tým neoboznámili. Odzneli na ňom však viaceré zaujímavé a podnetné informácie od  od zástupcov štátnej i komerčnej sféry. Napríklad šlo o systém hraničného režimu tzv. režimových opatrení, ktoré jednotlivé zložky uplatňujú pri prestupe colnej hranice.
Všeobecne bola deklarovaná pripravenosť Britských kontrolných orgánov na deň D, avšak ako zo svojej desiatkami rokov preverenej praxe viem, obvykle to také bezproblémové nebýva ako sa to javí  na papieri, či powerpointovej prezentácií.  Totiž väčšina hospodárskych subjektov k tomu pristupuje asi v tom zmysle, veď vlastne pôjde len o zmenu a predsa proces preclievania pre nich robí ich colný zástupca a ten predsa vie čo má robiť. Žiaľ i v týchto prípadoch ide o mýtus, nakoľko ľudia v operatíve nemajú až toľko času, aby riešili deformity, či incidenty, ktoré nastanú v aplikácií colných a súvisiacich predpisov. Mylný je taktiež postoj, že ešte máme dostatok času a nie je dôvod k panike. Nie je správne ponechávať všetko na poslednú chvíľu a spoliehať sa na to, že to „nejako“ len dopadne.
To všetko má súvis s tým, že nielen občania, ale i firmy sú už z tohto "never ending BREXIT story" do značnej miery unavení a už ich to vlastne ani tak veľmi nevťahuje do celého diania, ako tomu bolo na začiatku v roku 2016. No termín "deň D" sa nezadržateľne blíži. 
Postupy pri oboch scenároch sú dané:
1. odchod Spojeného kráľovstva bez dohody
2. odchod Spojeného kráľovstva s dohodou
Zásadným rozdielom je skutočnosť, že kým v prvom prípade v deň D padnú všetky výhody INTRAKOMUNITÁRNEHO obchodu tzv. z noci do rána. To spôsobí minimálne zbrzdenie  zahraničného obchodu medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou minimálne na niekoľko dní až týždňov, a to do času , než sa situácia ako tak stabilizuje a všetky zložky i obchodníci sa adaptujú na nové podmienky a postupy, ktoré sa budú aplikovať od 1.novembra 2019 vo vzájomnom obchode, najmä však s ohľadom na zavedenie hraničných kontrol a režimových opatrení s tým súvisiacich. Na colnej hranici totiž pôsobia viaceré zložky, tak štátne orgány (colné, cudzinecká polícia, fytosanitárna / veterinárna kontrola, kontrola prepravných náležitostí a bezpečnosti a pod.), tak komerčné služby ako je colná deklarácia, prepravné spoločnosti zabezpečujúce trajekty, leteckú prepravu, či prepravu Eurotunelom a pod. Okrem toho do celého procesu treba vniesť ich vzájomnú koordináciu tak, aby si nielen zložky nekonkurovali, ale ani nekomplikovali legálny obchod vo vzťahu k dopravcom, či už pri vývoze, tranzite alebo dovoze.
V druhom prípade, ktorý je samozrejme pre obe strany oveľa lepším riešením, už bez tak zbytočne politicky vybičovanej situácie. Prečo lepšie? Nuž preto, že sa ráta so zavedením tzv. prechodného obdobia na  21 mesiacov, ktoré poskytne obom stranám (Spojenému kráľovstvu i Európskej únii) istý časový priestor na riadne usporiadanie vzájomných budúcich najmä obchodných, ale i iných vzťahov v rámci dohody o voľnom obchode. Tá je totiž tou najpravdepodobnejšou, ktorá nastane po odchode Spojeného kráľovstva z Európskej únie.
Spojené kráľovstvo totiž má ešte jednu možnosť o ktorej sa vo všeobecnosti „diplomaticky“ mlčí, ale z tých, ktoré prichádzajú v úvahu nie je rozhodne vylúčená. Pýtate sa aká to je? Nuž v zásade nič prevratné, či prekvapivé, ide o úvahu o prípadnom začlenení Spojeného kráľovstva do Európskeho združenia voľného obchodu (tiež z angl. EFTA), ktoré v súčasnosti tvoria Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Nórsko a Island.   
V súčasnosti sa objavujú „experti“, ktorí píšu a často výlučne teoreticky o úplne bežných postupoch, pričom nič nové prevratné, nič z ich vlastnej skúsenosti verejnosti neprinášajú, pretože napríklad nikdy nepôsobili na hranici a kontrolné hraničné systémy ako aj režimové opatrenia poznajú len z metodiky, či počutia bez náležitej vlastnej praktickej skúsenosti. Pýtam sa preto, pracovali niekedy na hraničnom priechode s treťou krajinou? Odpoveď nech sa každý dá sám.
Situácia si však vyžaduje priamu znalosť hraničných režimov  a hraničných režimových opatrení, jednotlivých zložiek, procesných postupov a ich nadväzností a aplikácie tak, aby sa zbytočne tieto deformity neprejavovali vypuklým spôsobom v praxi. Žiaľ nie je možné sa týmto „detským chorobám“ absolútne vyhnúť, nakoľko i nepripravenosť dopravcov a prepravcov vo všeobecnosti zohráva svoju veľmi dôležitú úlohu. Tá pramení z nedostatku informácií, avšak nie len teoretických, ale i praktických. Ono viete jedna vec je, ak Vám ktokoľvek prezentuje colné a kontrolné postupy na papieri, či krásne spracovanej powerpointovej prezentácií, alebo bude o nich "rýdzo teoreticky" rozprávať, alebo hovorí z vlastných praktických skúseností a dlhoročnej empirickej skúsenosti z vlastnej práce na colných hraničných priechodoch.  
Prax ukáže v plnej nahote, ako tvrdo zavedenie hraničných režimových opatrení (pozor vrátane kontrol a nielen kontrol) dopadne na vzájomný obchod medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom. Taktiež ovplyvní nemalou mierou súvisiace obchodné transakcie, akými sú reexport, či prepravy v rámci námornej nákladnej dopravy, ale i v ostatných druhoch dopravy. Veď len fakt, že 96 % tovarov sa prepravuje v medzinárodnej preprave práve nákladnými námornými loďami s využitím multimodálnej kontajnerovej dopravy, tak to sa nutne musí prejaviť. 
Príďte medzi nás na odborné semináre venované práve colným postupom v rámci blížiaceho sa BREXITU a to ešte pred dňom D, tzn. Pred 1. novembrom 2019, kde sa dozviete veľmi zaujímavé informácie, nie vytrhnuté z kontextu, ale v súvislostiach. Uvedomenie si skutočnosti, že ide o prvú historicky i prakticky nepreverenú situáciu, kedy Európsku úniu opúšťa jej významný člen netreba brať na ľahkú váhu. Treba si uvedomiť i to, že šťastie praje pripraveným. Buďte pripravení a príďte si nás vypočuť a načerpať potrebné informácie:

Uvidíme sa:
03.10.2019   V Trnave v priestoroch spoločnosti C&D Services na Starohájskej 9/B, 1. poschodie vpravo                                                                      8.10.2019  a 17.10.2019    V Trnave v priestoroch 1. Customs Agency na Starohájskej 1
10.10.2019   V Bratislave v priestoroch agentúry SARIO na Trnavskej ceste 100, 8. poschodie - zasadačka
16.10.2019   V Banskej Bystrici v priestoroch VÚC na Námestí SNP č. 23, v jeho zasadačke
17.10.2019   V Bratislave v priestoroch Bratislavskej regionálnej komory SOPK, na Jašíkovej 1, budova Kerametalu, 4. poschodie - zasadačka
29.10.2019   V Bratislave v priestoroch vzdelávacej agentúry VIK na Ružinovskej 1, prízemie vpravo

Informácie o konaní nájdete na www.sopk.sk, www.cdservices.sk, www.vik.sk, www.sario.sk, www.1customsagency.sk 
Zabezpečujeme i interné školenia a semináre k problematike BREXITU ako vo vlastnej réžii, tak s našimi partnermi ako z verejného, tak súkromného sektora.
Tešíme sa na Vašu účasť. Radi zodpovieme Vašu prípadné otázky, či dopyty. 

Autor: Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i. – dlhoročný metodik, lektor, colný špecialista, konzultant a konateľ spoločnosti C&D Services s.r.o. (poznámka: pracoval i v hraničnej problematike priamo v praxi)