Andora - zmena dodatku

30.07.2015 11:25

ROZHODNUTÍM RADY (EÚ) 2015/1198 z 13. júla 2015 o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v spoločnom výbore zriadenom Dohodou vo forme výmeny listov medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Andorrským kniežatstvom, pokiaľ ide o nahradenie dodatku k tejto dohode o vymedzení pojmu „pôvodné výrobky“ a metódach administratívnej spolupráce.

Úplné znenie dodatku so zapracovanými zmenami nájdete práve TU. Tento dodatok k dohode EÚ - Andora nahrádza pôvodný text dodatku, ktorý je venovaný práve najdôležitejšej časti dohody, ktorá sa venuje otázkam pôvodu a štatútu tovaru vo vzájomnom obchode.