AEO slovak way

05.06.2016 11:53

See below for English translation of the text in Slovak. 

Okrem iných vyžaduje Colný úrad Žilina ako jednu z povinných príloh k žiadosti o povolenie AEO i čestné vyhlásenia dotknutých osôb (fyzických i právnickej) žiadateľa. Na tom by nebol nič neobvyklé, ak by nešlo o predloženie čestných vyhlásení k plneniu daňových povinností, ktoré sa priamo netýkajú činnosti žiadateľa o povolenie AEO, ktorými miestne dane rozhodne sú.


Len kratučký výňatok zo stanoviska Colného úradu Žilina (prekladať snáď nemusíme):
AEO guidelines (rev. 6) – zatiaľ dostupné len v AJ – na str. 31 uvádzajú „definition of customs legislation is included in Article 5 (2) UCC. "Taxation rules" is to be understood in a broader perspective, not only those taxes related to the import and export of goods (e.g. VAT, company taxation, excise duties etc.). On the other hand, ‘taxation rules’ should be limited to taxes that have a direct relation to the economic activity of the applicant.“ (ale predsa v SK:"Na druhú stranu, "daňové povinnosti" by mali byť obmedzené na dane, ktoré majú priamy vzťah k ekonomickej činnosti žiadateľa."
 

Študovali ste si niekedy čo sa v Slovenskej republike považuje za miestne dane? Odporúčame Vám, aby ste nevyhlásili niečo, čo by Vás neskôr mohlo mrzieť, pričom by ste mali osloviť minimálne obec, mesto, kde bývate alebo kde firma žiadateľa sídli (podotýkam, že správcom týchto daní nie je Finančná správa SR!). Pýtam sa prečo slovenskí colníci vyžadujú čestné vyhlásenia k miestnym daniam, ktoré vôbec priamo nesúvisia s činnosťou žiadateľa o AEO a okrem iného Finančná správa SR nemá asni zákonné kompetencie ich vymeriavať ani vyberať? 

Pozrime sa čo hovorí o danej problematike zákon:
 

Citujem z portálu www.financnasprava.sk: "Miestne dane a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej „poplatok“) sú upravené v zákone č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o miestnych daniach“). Miestne dane  ukladajú obce všeobecne záväzným nariadením, v ktorom upravujú sadzby daní, zníženie daní a oslobodenie od daní. Rovnako aj poplatok ukladajú obce všeobecne záväzným nariadením, ktorým tiež upravujú sadzby poplatku, ako aj podklady pre jeho zníženie alebo odpustenie. Všeobecné záväzné nariadenia sú spravidla zverejňované na webových stránkach príslušných obcí."
 

Takže za druhy miestnych daní:  ergo  za miestne dane sa považujú  v súlade s dikciou platnej právnej úpravy v Slovenskej republike: 

 • daň z nehnuteľností,
 • daň za psa,
 • daň za užívanie verejného priestranstva,
 • daň za ubytovanie,
 • daň za predajné automaty,
 • daň za nevýherné hracie prístroje,
 • daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta,
 • daň za jadrové zariadenie.

Obec ukladá aj miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 

Takže sa pýtam, aký má priamy vzťah k ekonomickej činnosti žiadateľa o povolenie AEO napr. skutočnosť, či zaplatil konateľ žiadateľa daň za psa? Žiaľ na moju otázku sa mi priamej odpovede od colníkov z Colného úradu Žilina neodstalo. Obmedzili sa na citovanie vyššie uvedenej dikcie unitárnej legislatívy, ktorá jasne striktne neurčuje povinnosť preverovať miestne dane, ak  nesúvisia priamo s činnosťou žiadateľa. Mám za to, že miestne dane takými sú, a ak niečo colníci žiadajú, mali by tak urobiť až na základe analýzy dotazníku a príloh k nemu. Podľa osobitostí žiadať teda to, čo je relevantné pre konkrétneho žiadateľa, nie paušálne bez rozlíšenia súvislosti s činnosťou žiadateľa. Každý subjekt predsa pri začatí podnikania musí mať povolenie od štátu, ktoré obsahu okrem iného aj presný popis činností predmetu podnikania, na ktoré sa oprávnenie na podnikanie vzťahuje. Colníci by teda mali pozorne a riadne čítať čo má daný hospodársky subjekt žiadateľa zapísané v obchodnom registri ako predmet podnikania, najmä ak sa výpis z OR SR požaduje ako povinná príloha! Na tieto „ekonomické činnosti“ totiž štát udelil hospodárskemu subjektu – žiadateľovi povolenie na výkon podnikateľskej činnosti v danom predmete podnikania. I tu platí  to známe biblické: "kde je vôľa, tam je cesta".
 

Kto chce hľadá cestu a spôsoby, kto nie výhovorky a obrní sa (i keď nesprávnym) odkazovaním na predpisy. Avšak práve tieto predpisy to vylučujú, tak prečo práve tu a v tomto prípade  sú colníci takí proaktívni? Majú teda colníci snahu napraviť to, čo si oni samotní nesprávne a subjektívne vysvetlili a nesprávne  podľa toho postupujú, alebo to budú musieť urobiť za nich nezávislé súdy, či európske inštitúcie?

Podľa správneho poriadku a platnej právnej úpravy v Slovenskej republike čestné vyhlásenie plní v praxi viacej funkcií. Spravidla ide o jeden z podkladov pre rozhodnutie štátneho orgánu. Správny poriadok ustanovuje, že podkladom pre rozhodnutie sú najmä podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, čestné vyhlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe správnemu orgánu z jeho úradnej činnosti.
§ 39
Čestné vyhlásenie
(1) Správny orgán môže namiesto dôkazu pripustiť čestné vyhlásenie účastníka konania, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak.
(2) Čestné vyhlásenie správny orgán nepripustí, ak tomu bráni všeobecný záujem alebo ak by tým bola porušená rovnosť medzi účastníkmi konania. Čestným vyhlásením nemožno nahradiť znalecký posudok.
(3) V čestnom vyhlásení je účastník povinný uviesť pravdivé údaje. Správny orgán musí upozorniť účastníka konania na právne následky nepravdivého čestného vyhlásenia.
 

Správny orgán musí upozorniť účastníka konania na právne následky nepravdivého čestného vyhlásenia. Ten, kto uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení pred orgánom štátnej správy alebo obce dopúšťa sa priestupku. Takže kôli činnostiam, ktoré nesúvisia priamo s činnosťou žiadateľa o AEO požaduje Finančná správa SR od žiadateľa o povolenie AEO niečo, čo vlastne k vydaniu ani nepotrebuje. Mimochodom, prečo si to ak to chce nevyžiada priamo od obce, mesta, kde sídli firma, alebo, kde majú bydlisko dotknuté osoby žiadateľa a bolo by po problémoch.
 

V susednej Českej republike sa nezaoberajú niečím na čo colná správa resp. ich berné úrady nemajú dosah a teda to ani neskúmajú. Opäť raz na Slovensku vyžadujeme od vlastných hospodárskych subjektov to čo vôbec nemusíme. Upozornili sme na to autorizačné pracovisko v Žiline, upozornili sme ich na nesprávnosť tohto postupu, žiaľ bezvýsledne, iniciovali sme z tohto dôvodu ďalšie korky k dosiahnutiu nápravy. Každopádne by mal každý štátny úradník pamätať na to, že existuje právna úprava podľa zákona č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov:
 

ZODPOVEDNOSŤ ŠTÁTU ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PRI VÝKONE VEREJNEJ MOCI
§ 3
Rozsah zodpovednosti
(1) Štát zodpovedá za podmienok ustanovených týmto zákonom za škodu, ktorá bola spôsobená orgánmi verejnej moci, okrem tretej časti toho zákona, pri výkone verejnej moci
a) nezákonným rozhodnutím,
b) nezákonným zatknutím, zadržaním alebo iným pozbavením osobnej slobody,
c) rozhodnutím o treste, o ochrannom opatrení alebo rozhodnutím o väzbe, alebo
d) nesprávnym úradným postupom.
(2) Zodpovednosti podľa odseku 1 sa nemožno zbaviť.
 

Zodpovednosť žiadateľa je daná správnym zákonom. Zodpovednosť nech si colník a colný úrad uvedomí, že nesprávnym postupom alebo rozhodnutím sa dopúšťa porušenia zákonov, čím spôsobí alebo môže spôsobiť škodu žiadateľovi o povolenie AEO. 

 

 

EN VERSION:

In addition to other Customs office  Žilina require as one of the mandatory annexes to the application for the authorization of the AEO and affidavits of the persons concerned (physical and legal) of the applicant. There would be nothing unusual if there was no submission of an affidavit to the fulfillment of tax obligations, which are directly related to the activities of the applicant for a permit AEO, which local taxes are decided.

Only a small excerpt from the opinion of the Customs office Žilina (hopefully not have to translate):

AEO guidelines (rev. 6) – zatiaľ dostupné len v AJ – na str. 31 uvádzajú „definition of customs legislation is included in Article 5 (2) UCC. "Taxation rules" is to be understood in a broader perspective, not only those taxes related to the import and export of goods (e.g. VAT, company taxation, excise duties etc.). On the oher hand, ‘taxation rules’ should be limited to taxes that have a direct relation to the economic activity of the applicant.“ 

Are you ever studied what is in the Slovak Republic considered local taxes? We recommend that you have not declared anything that you would repent later, and you should reach a minimum of village, town where you live or the applicant company headquarters (I note that the administrators of these taxes, the Financial Service of the Slovak Republic!). I ask why the Slovak customs officers require affidavits to local taxes that do not directly relate to the activities of the applicant for AEO? Let's see what he says on the subject Law:

 

I quote from www.financnasprava.sk "Local taxes and the fee for municipal waste and minor construction waste (the" Fee ") are governed by Act no. 582/2004 Coll., On local taxes [new window] and local fees for municipal waste and minor construction waste, as amended (the "Act on local taxes"). local taxes are imposed the village general statutes which govern tax rates, tax reductions and exemptions. Similarly, the fee imposed municipality generally binding regulation, which also provide for the rate of tax and basis for the reduction or remission. generally binding regulations are usually published on the website of the respective communities. "

 

So for the categories of local taxes: 

 • dog tax,
 • tax on use of public space,
 • accommodation tax,
 • tax on vending machines,
 • Tax winning gaming machine,
 • Tax for entry and parking of motor vehicles in historical part of the city,
 • nuclear facility tax.

The village stores and local fee for municipal waste and minor construction waste.

 

So I ask, what has a direct relationship to the economic activities of the applicant for an authorization as AEO. whether the applicant has paid manager of the dog tax? Unfortunately my question is which direct responses from colleagues from the office Žilina neodstalo. They confined themselves to quoting the above diction unitary legislation which clearly does not strictly an obligation to verify local taxes if not directly related to the activities of the applicant. It seems to me that local taxes such as, and if something customs officials demanding they should do so only on the basis of an analysis of the questionnaire and the annexes do not have the specificities ask Terda what is relevant to a particular applicant, not flat (like for sure, explicitly alibi)! Perhaps it would have sufficed if the customs officers carefully and fully read what the operator is - the applicant entered in the Commercial Register as of business, especially if you extract from the SR require as mandatory appendix! For these "economic activities", the state grant traders - applicants are authorized to engage in business activities in a given subject. I know it's true Bible: "Where there's a will there's a way."

 

Who wants to seek ways and means, who are not excuses and polio (though incorrectly) by reference to the rules. However, these very rules that exclude and why it is here and in this case the customs officers are so proactive? Customs officers have therefore sought to reclaim what they have themselves wrong and subjective and incorrectly explained by the process, or it will have to make in independent courts or the European institutions?

According to the Administrative Code and legislation in the Slovak Republic affidavit implemented in practice more functions. As a rule, one of the documents for a public authority. Administrative Procedure provides that the basis for the decision, in particular, submissions, motions and the parties' pleadings, evidence, affidavits and facts generally known or known to the administrative authority of its official activities.

§ 39 Affidavit

(1) The administrative authority may, instead of admissible evidence an affidavit of a party, unless a special law provides otherwise.

(2) Affidavit administrative authority is not admissible if it prevents the public interest or would thereby be violated equality between the parties. A statutory declaration can not replace expert judgment.

(3) In the affidavit the participant is obliged to give truthful information. The administrative authority has to notify the party of the legal consequences of a false affidavit.

 

The administrative authority has to notify the party of the legal consequences of a false affidavit. Whoever misrepresentation in the affidavit the state authorities or municipality commits an offense. So collie activities not related directly to the activities of the applicant for AEO require financial management of the Slovak Republic by the permit applicant AEO something that really does not need to issue either. By the way, why have it if it wants to solicit directly from the village, the town where the company is based or where the persons concerned are resident applicant, it would be after problems.

 

In the neighboring Czech Republic do not deal with something on which the customs administration respectively. the Inland Revenue do not reach and therefore not even been investigated. Once again in Slovakia we require of its own operators what does not have to. We pointed to the authorization department in Zilina, alerted them to the inaccuracy of this process, unfortunately to no avail, we initiated this reason other action to rectify the situation. Anyway, should any public official to remember that there is legislation enacted by Act no. 514/2003 Z.z. on liability for damage caused in the exercise of public authority and amending certain acts:

 

State liability for damage caused in the exercise of public authority

§ 3 Extent of liability

(1) The State is responsible for the conditions laid down by law for any damage caused to the public authorities, except the third part of that law, in the exercise of official authority

 • a) illegal decision,
 • b) the apprehension or other deprivation of liberty
 • c) sentencing decision, protective measure or detention decision or
 • d) the maladministration.

(2) Responsibilities referred to in paragraph 1 shall be deprived

Responsibility of the applicant is given the right law. Responsibility leave a customs officer and the customs office realize that the wrongful act or decision shall be guilty of the offense, which causes or may cause harm to the applicant the authorization of the AEO.

In addition to other customs authorities require Žilina as one of the mandatory annexes to the application for the authorization of the AEO and affidavits of the persons concerned (physical and legal) of the applicant. There would be nothing unusual if there was no submission of an affidavit to the fulfillment of tax obligations, which are directly related to the activities of the applicant for a permit AEO, which local taxes are decided.
 
Only a small excerpt from the opinion of the customs office Žilina (hopefully not have to translate):