Authorized economic operator (AEO)

25.01.2015 07:50

Klienti sa dopytujú na AEO po slovensky SHS, a na otázky týkajúce sa schváleného hospodárskeho subjektu. Rozsah dopytov je dosť rozmanitý, pričom sú viaceré smerované konkrétnejšie. V prvom rade AEO je určený pre hospodárske subjekty, ktoré akýmkoľvek spôsobom vstupujú do oblasti zahraničného obchodu s tretími krajinami, otázka samotnej aplikácie colných predpisov nemusí byť vždy primárna. V tomto ohľade nemajú niekedy úplne jasno ani poverené certifikačné autority. Nedávno som čítal článok, kedy autor  podrobil Európsku komisiu tvrdej kritike, že pri AEO zabezpečuje bezpečnosť cez "byrokratické opatrenia". Nuž pri styku s niektorými regionálnymi úradmi na Slovensku mávam i ja ten pocit a dokonca som ochotný sa do istej miery pri takom prístupe s akým sa stretávam s tým aj stotožniť. Kde sú tie časy, keď colníci chodili do terénu, boli ako sa vraví na kurze dňa a dnes, síce idú, ale tak, že nevnímajú tvrdú realitu okolo seba. Tejto problematike venujem na našom firemnom webe www.cdservices.sk značný priestor, pre lepšiu komunikáciu s klientmi volíme aj túto formu ako sa s nimi podeliť o poznatky a skúsenosti z tejto oblasti, ktorá podnikateľskú verejnosť určite zaujíma.   

Prečo na Slovensku je počet certifikovaných subjektov ako AEO "iba" 64 (údaj platný k 29.12.2014, zdroj: https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/AEO). Moje poznatky indikujú niektoré z príčin daného stavu. Prvotne si treba uvedomiť, že v súčasnosti sú podmienky pre získanie nastavené podľa novelizovanej colnej komunitárnej legislatívy ešte z roku 2006 po niektorých doplneniach, pričom AEO bolo zasadené do už jestvujúceho legislatívneho prostredia, ktoré nezohľadnilo špecifiká napríklad k získaniu zjednodušených postupov a často táto skutočnosť namiesto podpory zahraničného obchodu, spôsobuje administratívne a procedurálne prekážky v procese prístupu k zjednodušeným postupom. To pretrváva i vďaka nejednotnému prístupu zo strany regionálnych colných úradov, kde máme skutočne na jednej strane veľmi dobré skúsenosti a na druhej veľmi negatívne. Tie negatívne spočívajú najmä v prístupe, kedy colníci nekomunikujú, neuvedomujú si, že AEO nie je o ich direktívnom prístupe, ale o komunikácií, spolupráci na báze vzájomnej výhodnosti. Žiaľ ako sa zvykne často neslávne vravieť "Na Slovensku je to tak".

Konkrétne poznatky smerujú k aplikácií kritérií na žiadateľov, kedy sa tieto majú uplatňovať "primerane", nie "prehnane" ani bez zohľadnenia osobitostí, ktoré ten, či onen hospodársky subjekt predstavuje. Ono už toľkokrát otrepané "veď sa všetci učíme", rozhodne neobstojí. Systém sa aplikuje od 1.1.2008, píše sa rok 2014, počet certifikovaných subjektov je 58. Dočkáme sa pozitívneho obratu a nakoniec, ak by colné orgány poskytovali kvalitnejší, flexibilnejší a najmä servis nepostavený primárne na represií, ale na službe, ktorou výkon  colného dohľadu v prvom rade je, tak sa pýtame koho ekonomické záujmy potom colné orgány sú povinné hájiť, svoje vlastné, alebo... Pretože EÚ tvorí 28 členských krajín a v nich všetky podnikateľské subjekty spolu so štátnymi colnými orgánmi, pričom preambula colného kódexu jasne deklaruje rovnaký a spravodlivý prístup.   

Finančná správa SR bude zavádzať rating podnikateľských subjektov, a čo ak podnikateľské subjekty budú hodnotiť cez rating Finančnú správu SR, ale najmä jej colné a daňové úrady. To by sa ukázalo ako na tom jednotlivé úrady vlastne sú, prípadne aj konkrétni úradníci, potom by už neboli len v pohodlnej anonymite za ktorú sa možno skryť. Zlúčenie colnej a daňovej správy do Finančnej správy SR sa ukazuje ako projekt politický, ktorý colníkom nič dobré nepriniesol, ak dnes v médiách počúvame, že colníci kontrolujú elektronické pokladnice, tak to vyznieva minimálne rozporuplne. Kde sú tí, ktorí sa bili do pŕs, ako to bude dobré a ako to posilní kompetencie a pozíciu colníkov? Buď odišli z radov colníkov alebo teraz sedia na teplučkých vysokých miestach. Veď o čom už len svedčí, ak sa menia riaditelia colných úradov ako ponožky, počas dvoch rokov štvrtý riaditeľ na nemenovanom colnom úrade. Komu to prospieva, aké záujmy sú tým presadzované?  Prečo bol zrušený Úrad pre štátnu službu? V Čechách toto riešia systémovo, nuž na Slovensku je módou dosadzovať do funkcií osoby, ktoré nemajú prax, nemajú skúsenosti, znalosti, stačí mať "strýka" s významným vplyvom "novodobé léno" v podobe riaditeľskej stoličky máte pridelené ad hoc, bez výberového konania, tak povediac na priamo "A JE TO". To má vplyv pochopiteľne i na AEO.