AEO a "Odborná spôsobilosť"

30.05.2014 13:38

Pracovný materiál Európskej komisie navrhuje zapracovať do plnenia kirtérií pre AEO subjekty plnenie kritéria odbornej spôsobilosti pri AEO type C (primerane sa vzťahuje i na AEO typ F). Tieto zmeny, ak budú v tejto podobe prijaté budú zavedené s účinnosťou od 1.5.2016 do aplikačnej praxe.

Preúplnosť uvádzame znenie čl. 39 Colného kódexu Únie, konkrétne to vyplýva z ustanovenia písm. d). 

Udelenie statusu
Kritériami na udelenie statusu schváleného hospodárskeho subjektu sú:
a) absencia akéhokoľvek závažného porušenia alebo opakovaných porušení colných a daňových predpisov vrátane absencie závažných trestných činov súvisiacich s hospodárskou činnosťou žiadateľa;
b) preukázanie vysokého stupňa kontroly nad operáciami a tokom tovaru zo strany žiadateľa prostredníctvom systému riadenia obchodnej a prípadne prepravnej evidencie, ktorý umožňuje náležité colné kontroly;
c) finančná spôsobilosť, ktorá sa považuje za preukázanú, ak je žiadateľ s náležitým ohľadom na typické črty druhu dotknutej podnikateľskej činnosti v dobrej finančnej situácii, ktorá mu umožňuje plniť si záväzky;
d) vzhľadom na povolenie uvedené v článku 38 ods. 2 písm. a) praktické normy pre odbornú spôsobilosť alebo odbornú kvalifikáciu priamo spojenú s vykonávanou činnosťou; a  (poznámka - čl. 38 ods. 2 písm. a) - AEO typ C "Zjednodušené postupy").

e) vzhľadom na povolenie uvedené v článku 38 ods. 2 písm. b) primerané normy bezpečnosti a ochrany, ktoré sa považujú za dodržané, ak žiadateľ preukáže, že zachováva primerané opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany medzinárodného dodávateľského reťazca, a to aj v oblasti kontroly fyzickej integrity a prístupu, logistických postupov a nakladania so špecifickými druhmi tovaru, personálu a identifikácie jeho obchodných partnerov.

(poznámka - čl. 38 ods. 2 písm. b) UCC - AEO typ S "Bezpečnosť a ochrana").

 

Pracovný materiál Európskej komisie k vykonávacím predpisom, ktoré majú zabezpečiť uplatnenie v praxi.

 

1. Posúdenie kritérií spôsobilosti žiadateľa uvedená v článku 39 d) kódexu sa vykonáva nasledovne:

a) uplatnením štandardov znalostí:

i) minimálne 3 roky praktických skúseností v colnej oblasti, ak žiadateľ pôsobí v colnej oblasti menej než 3 roky, praktické skúsenosti v colnej oblasti budú posúdené na základe záznamov a údajov, ktoré sú k dispozícií.

(komentár: žiadateľ, tzn. právnická osoba /firma alebo fyzická osoba podnikateľ, čo sa rozumie pod "praktickými skúsenosťami". Ide o veľmi široký pojem, ktorý nikde nie je presne definovaný. "Colná oblasť " ako bude toto zadefinované, pretože ten kto v tejto brandži pôsobí veľmi dobre vie, že colné konanie to nie je len chodenie na colnicu, ako si to mnohí manažéri na strednom a vyššom stupni riadenia bez znalosti tohto prostredia možno predstavujú. Ak teda chce Európska komisia naozaj korektne a transparentne túto oblasť riešiť, musí tieto záležitosti presne zadefinovať a nepconechávať to na národné colné správy v jednotlivých členských štátoch, pretože to spôsobí monopol štátu a súčasne to bude nástroj, kedy colné orgány budú "subjektívne" bez zohľadnenia "objektívnych" kritérii mať v rukách nástroj, aby sami určovali obchodníkom a podnikateľom, kto z nich je a kto nie je odborne spôsobilí. To nie je také jednoduché, ak si to prakticky predstavím ako sa to bude v špecifických podmienakch Slovenska aplikovať bez náležitej a presnej úpravy, tak nie je verejným tajomstvom, že "necitlivé" zásahy môžu spôsobiť rozsiahle škody a budú narušovať zdravé podnikateľské prostredie. 

Aká je prax v súčasnosti? Colné úrady striktne žiadajú, aby žiadateľa sám vykonával colnú deklaráciu alebo preukázal, že je zastúpený v colnom konaní takýmto subjektom. Samotné preverovanie úrovne je obmedznené na akési pofidérne testy, ktorým podrobujú pracovníkov žiadateľa, pričom to nemá žiadnu oporu v zákone, ba ani v interných predpisoch Finančnej správy. Ide teda o to, čo je realizované v rozpore s platnými colnými predpismi a ak to s nimi v súlade nie je, tak ide o nezákonný postup, ktorý by mala preveriť prokuratúra, nakoľko colné úrady nie sú v stave reflektovať na "novodobých vykladačov colných prepdisov a ich subjektívne prispôsobovanie si legisaltívy podľa momentálnej potreby" vo svojich vlastných radoch. Toho sme často svedkami a mnohé obchodné subjekty sú obeťami nezákonných postupov, ktoré prekračujú hranice zákona a idú nad jeho rámec. Je jedno akokoľvek dobre to je konkrétnym pracovníkom myslené, on je povinný postupovať len v medziach zákona, nie nad jeho rámec a už vôbec nie subjektívne a veľmi osobisto si vykladať uplatňovanie často veľmi nejasných ustanovení, ktoré ak ich Európska komisia nepsresní, tak na Slovensku to bude živná pôda pre podobné netransparentné postupy.

ii) uplatnenie štandardu kvality prijatým európskym úradom pre normalizáciu štandardov, ktorý môže vziať do úvahy súčasnú chartu alebo kódexu kvality potvrdené profesným alebo obchodným združením žiadateľa na európskej úrovni, ako akreditovaným certifikačným orgánom.

(komentár: ISO normy sú takýmto štandardom, otázka ktoré z nich budú konkrétne predmetom záujmu a uplatnenie merítka k posúdeniu odbornej spôsobilosti, obchodné alebo profesné združenia na európskej úrovni. Toto je model, ktorý bude tlačiť tieto združenia, aby vstupovali do európskych štruktúr, pričom je otázne, či takéto zoskupenie bude môcť byť akreditovaným certifikačným orgánom? Spojenie "na európskej úrovni" by si tiež žiadalo presné vymedzenie, aby bolo správne, jednotne, ale najmä spravodlivo aplikované v praktickom procese posúdenie odbornej spôsobilosti.

(b) pre profesionálne odbornosti, uskutočniť program odbornej prípravy a zložiť skúšku, alebo, v závislosti od vykonávaných činností, môže predložiť osvedčenie o absolvovaní, v súlade s rozsahom jeho účasti v colných činnostiach, zahŕňajúci colné predpisy, poskytujúcich niektorú z nasledujúcich činností:

i) colnými orgánmi členského štátu; (komentár: colné orgány nie sú verejnou vzdelávacou inštitúciou, nemajú akreditáciu Ministerstva školstva, nemajú pedagogicky vzdelaných pracovníkov, nemajú zavedené potrebné procesy a pod., pričom vychádzame zo Slovenských pomerov, nakoniec, ak by aj žiadateľ absolvoval nejaké skúšky pred colnými orgánmi, tak ako prebehne odplata za ich vykonanie, ak colné úrady sú súčasťou Finančnej správy, ktorá je rozpočtovou organizáciou Ministerstva financii a teda nemôže zo zákona vykonávať žiadne komerčné aktivity !!!  Máme za to, že toto nie je vôbec domyslené a malo by to byť s návrhu rozhodne vypustené, okrem toho vytváranie štátneho monopolu by mohlo viesť k žalobám až po úroveň Európskeho súdneho dvora).

ii) vzdelávacie inštitúcie uznané na účely tejto kvalifikácie, colnými orgánmi alebo orgánom alebo orgánom členského štátu zodpovedného za odbornú prípravu;

iii) profesijné alebo obchodné združenia uznané colnými orgánmi členského štátu alebo akreditované v Únii, pre účely tejto kvalifikácie.

2. V prípade, že žiadateľ využíva zmluvne osoby, ako je uvedené v odseku 1, musí byť kritérium považované za splnené, ak zmluvná osoba je SHS „C“ alebo SHS „F“.