Add: Vyžadovanie NL CMR na hranici a rýchloskaziteľný tovar

13.05.2020 18:32

Nedá mi, aby som sa nevyjadril k situácií, ktorá sa často opakuje a vzniká na vnútorných hraniciach práve v tomto čase mimoriadnej situácie v čase trvania koronakrízy. Písala pani mail toho znenie: "Dobrý deň, prosím Vás môžete  poradiť ako vybaviť CMR, pre dovážanú zeleninu a  ovocie z Poľska, Česka a Maďarska. Ďakujem." 

Nuž priznám sa, nevedel som, čo si mám o tomto vôbec myslieť. Boli možné len dve alternatívy:

1) že jej vôbec nie je jasné o čo ma žiada, alebo

2) že niekto od nej žiada predloženie NL CMR a ona je zúfalá.

Preto som pani odporučil v odpovedi, aby mi zavolala, nakoľko nezanechala na seba telefonický kontakt, aby som jej vysvetlil a mohol podať potrebné informácie.

Aké bolo moje prekvapenie, keď mi pani do telefónu doplnila, že to od nej vyžadujú policajti na vnútornej hranici. Nuž potiaľ by to bolo v poriadku, avšak keď som sa spýtal komu patrí to vozidlo ktorým prepravujú tovar, tak sa mi dostalo odpovede, že je to ich vlastné firemné vozidlo. 

Takže, ak sa Vám niečo podobné prihodí, mali by ste vedieť, ale najmä by to mali ovládať policajti, ktorý to od Vás vyžadujú. 

Túto oblasť upravuje a určuje Medzinárodný dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR), ktorý bol zverejnený ako Vyhláška 11/1975 Zb. Ministerstva zahraničných vecí dňa 27. novembra 1974.

Článok 1 Dohovoru CMR
1. Tento Dohovor sa vzťahuje na každú zmluvu o preprave zásielok za odplatu cestným vozidlom, ak miesto prevzatia zásielky a predpokladané miesto jej dodania, ako sa uvádza v zmluve, ležia vo dvoch rôznych štátoch, z ktorých aspoň jeden je zmluvným štátom tohto Dohovoru. Toto ustanovenie platí bez ohľadu na trvalé bydlisko a štátnu príslušnosť strán.

Článok 9
1. Nákladný list je, pokiaľ sa nedokáže opak, vierohodným dokladom o uzavretí a obsahu prepravnej zmluvy, ako aj o prevzatí zásielky dopravcom.

 

Otázka však znie, že ak si veziem tovar vlastným vozidlom, teda som dopravcom, prepravcom a tým pre koho  sa tovar prepravuje v jednej osobe, či je možné uzatvorenie zmluvy o preprave zásielky a to sám so sebou? V nákladnom liste CMR potom teda budem vystupovať ako odosielateľ, dopravca a príjemca súčasne. Pýtam sa preto či vôbec pripúšťa náš právny poriadok takýto právny stav veci? Nakoľko som toho názoru, že to nie je možné, pretože ide o prepravu za odplatu a ja sám sebe predsa nebudem vystavovať faktúru, to zasa nie je možné podľa iných súvisiacich platných predpisov, alebo si myslíte, že na faktúre môžem byť sám uvedený ako predávajúci (ergo odosielateľ), súčasne ako kupujúci (ergo príjemca) a dopravca, ktorý bude fakturovať za dopravu vlastne sám sebe? Odpoveď si dajte samy.

Ba dokonca som sa stretol so skúsenosťou, že toto vyžadovali, resp. kontrolovali pracovníci daňových úradov a pokutovali firmy za to, že v takýchto prípadoch nemali k dispozícií NL CMR. Ale toto by bolo na dlhšiu polemiku než je tu možná. Z celého tohto nadobúdam nie veľmi dobrý pocit, nakoľko samotní úradníci by nielen mali vedieť, ale aj ovládať to, čo kontrolujú a vyžadujú od kontrolovaného subjektu.  

Na záver som túto pani upozornil, že čerstvé ovocie a zelenina patrí medzi tovary kategórie rýchloskaziteľných a teda majú právo prednostného prerokovania a kontroly na hranici, aby mohli pokračovať v jazde a nedošlo k znehodnoteniu takéhoto tovaru.