AD clo na oceľ drôty z Indie

23.01.2015 20:43

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/49 zo 14. januára 2015, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1106/2013, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá dočasné clo uložené na dovoz určitých drôtov z nehrdzavejúcej ocele s pôvodom v Indii a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 861/2013, ktorým sa ukladá konečné vyrovnávacie clo a s konečnou platnosťou vyberá dočasné clo uložené na dovoz určitých drôtov z nehrdzavejúcej ocele s pôvodom v Indii - pozri link nižšie

eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.009.01.0017.01.SLK

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie, čo je 16.1.2015.