AD clo na keramický stolový a kuchynský riad z Číny

08.09.2019 08:31

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1198 z 12. júla 2019, ktorým sa po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti podİa článku 11 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/1036 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz keramického stolového a kuchynského riadu s pôvodom v Čínskej İudovej republike. 

Podľa prílohy I  spolupracujúci čínski vyvážajúci výrobcovia nezaradení do vzorky podliehajú AD clu vo výške 17,9 %, avšak musí byť splnená podmienka: 

podľa prílohy II a to:

Platná obchodná faktúra uvedená v čl. 1 ods. 3 musí obsahovať vyhlásenie podpísané pracovníkom subjektu, ktorý obchodnú faktúru vystavuje v tomto znení:

1. Meno a funkcia pracovníka subjektu, ktorý obchodnú faktúru vystavuje
2. Vyhlásenie "Ja podpísaný (-á), potvrdzujem, že objem keramického kuchynského a stolového riadu predaného na vývoz do Európskej únie, na ktorý sa vzťahuje táto faktúra, vyrobila spoločnosť (názov a adresa spoločnosti) (doplnkový kód TARIC) v (názov dotknutej krajiny). vyhlasujem, že informácie uvedené v tejto faktúre sú úplné a správne".
3. Dátum a podpis.