AD clo na dovoz keramického stolového a kuchynského riadu s pôvodom v Číne

13.04.2019 19:41

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/464 z 21. marca 2019, ktorým sa začína prešetrovanie týkajúce sa možného obchádzania antidumpingových opatrení uložených vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 412/2013 na dovoz keramického stolového a kuchynského riadu s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a ktorým sa zavádza registrácia takéhoto dovozu. 

Podľa článku 14 ods. 5 základného nariadenia sa má na dovoz prešetrovaného výrobku zaviesť registrácia, aby sa zabezpečilo, že ak sa pri prešetrovaní zistí obchádzanie opatrení, bude možné vybrať antidumpingové clá v príslušnej výške odo dňa uloženia povinnosti registrácie takéhoto dovozu.

Každý budúci colný záväzok by vychádzal zo zistení prešetrovania. Vzhľadom na informácie, ktoré sú dostupné v tejto fáze, a najmä na ukazovatele, že určité spoločnosti, na ktoré sa v súčasnosti vzťahuje reziduálna colná sadzba 36,1 % (doplnkový kód TARIC B999), alebo spoločnosti, na ktoré sa vzťahuje individuálna colná sadzba, predávajú svoje výrobky prostredníctvom iných spoločností, na ktoré sa vzťahuje nižšie clo, je výška prípadného budúceho colného záväzku stanovená na úrovni reziduálneho cla, konkrétne 36,1 % ad valorem dovoznej hodnoty CIF prešetrovaného výrobku dovážaného pod doplnkovými kódmi TARIC uvedenými v prílohe k tomuto nariadeniu.

Podľa článku 4 toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. marca 2019