AD clá v EÚ po úprave pre 21.storočie

10.06.2018 14:20

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/825 z 30. mája 2018, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1036 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie, a nariadenie (EÚ) 2016/1037 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie.

Kompletné znenie: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0825&from=SK

 

Článok 3
Príloha k tomuto nariadeniu sa dopĺňa ako príloha Ia k nariadeniu (EÚ) 2016/1036 a ako príloha Ia k nariadeniu (EÚ) 2016/1037.
 

Článok 4
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie (tzn. 8.6.2018).
 

Článok 5
Toto nariadenie sa vzťahuje na všetky prešetrovania, v prípade ktorých bolo oznámenie o začatí konania podľa článku 5 ods. 9 nariadenia (EÚ) 2016/1036 alebo článku 10 ods. 11 nariadenia (EÚ) 2016/1037 uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
 

V Štrasburgu 30. mája 2018