14.kolo TTIP ukázalo...

30.08.2016 15:43

Záver 14. TTIP kola rokovaní z 15.júla 2016

Vyhlásenie Ignacio García Bercero, hlavný vyjednávač EÚ pre TTIP

Úvod

Pred viac ako tromi rokmi sme mali našu prvú oficiálnu tlačovú konferenciu po prvom kole rokovaní v rámci TTIP vo Washingtone. Rád by som využil túto príležitosť, aby som Vám predostrel zmysel toho,  kde sme po tejto dobe a čo sa nám podarilo dosiahnuť. Tých 36 mesiacov intenzívnych rokovaní v štrnástich kolách, stovky schôdzok, hodiny strávené na telefóne a mnoho návrhov TTIP prerokovaných a znovu vymenených. Ale to všetko je následkom tvrdej práce, vďaka ktorej sme teraz v pokročilom štádiu rokovaní, ale samozrejme ešte veľa práce musí byť vykonanej.

Súčasný stav po 14 kolách

Po tomto kole máme dobrý pocit o obrys budúcej dohody o obchode a investícií medzi EÚ a USA a máme návrhy prakticky vo všetkých kapitolách na stole. Jednalo sa o cieľ, ktorý sme si stanovili aj na verejnosti pred niekoľkými kolami a som rád, že sa držíme tohto ambiciózneho harmonogramu.

Takže vieme, že teraz TTIP bude mať až 30 kapitol. A väčšina z týchto kapitol sú v rôznych fázach konsolidácie, čo znamená, máme jeden text, kde sú rozdiely medzi EÚ a USA v roku zátvorky. Očakávame ďalšiu konsolidáciu textov po tomto kole.

Ako viete, TTIP sa skladá z 3 hlavných blokov:

1.       Prístup na trh pre podniky v EÚ a USA,

2.       Spolupráca v oblasti regulačných otázok a globálnych pravidiel obchodu,

3.       Udržateľný rozvoj alebo politiky hospodárskej súťaže.

Prístup na trh

V prístupe na trh EÚ sa zameriava na porovnateľnú úroveň ambícií o tarifách, službách a verejného obstarávania. Tak ďaleko však ešte nie sme.  O tarifách  sme si vymenili ponuky dvakrát, čo sa udialo vo veľmi pokročilom štádiu rokovaní. Máme teraz na stole dobré ponuky z oboch strán, ktoré zahŕňajú 97 percent všetkých colných položiek, zostávajúce zvyšné 3 percentá sa blížia k dosiahnutiu dohody. Stále pracujeme na ich zlepšení v rámci 97 percent tým, že sa budeme snažiť o rýchlejšie odstránenie väčšiny taríf.

Tiež ešte musíme nájsť rovnováhu v rámci poľnohospodárskeho sektoru medzi pokrokom dosiahnutým v cestovaní a pokrokom v ďalších otázkach dôležitých pre EÚ, ako sú zemepisné označenia vín.

Pokiaľ ide o služby, sme si tiež vymenili dve ponuky. Obaja sa zhodneme na dôležitosti ambicióznosti výsledku rokovaní v rámci dohody TTIP, ktorý ide nad rámec toho, čo sme doteraz dosiahli v našich jestvujúcich dohodách  najmä pokiaľ ide o zlepšenie v prístupe na trh.

K sprostredkovaniu v prístupe na trh a výmene ponúk došlo iba raz. Ako treba pripomenúť, máme k dispozícií úvodnú americkú ponuku zo začiatku roka 2016, čo ale  prináša len veľmi obmedzené zlepšenie prístupu na trh. Pre Európsku úniu je podstatné zlepšenie prístupu na trh na všetkých úrovniach štátnej správy naďalej kľúčovým cieľom týchto rokovaní. A my sme ešte veľmi ďaleko od dosiahnutia tohto cieľa. V skutočnosti je rozdiel medzi ambíciami k colným tarifám a verejnom obstarávaní vážnym dôvodom k obavám.

Otázky regulácie

Druhá časť TTIP sa skladá z regulačných otázok, kde chceme zjednodušiť technické pravidlá schvaľovania a predaja iných výrobkov, bez narušenia toku tovaru. Máme na stole všeobecné ustanovenia o tzv. najlepších regulačných postupoch a regulačnej spolupráce. Regulačná spolupráca nie je nová koncepcia, kde EÚ a USA spolupracovali úspešne v minulosti napríklad pri normách pre elektrické automobily alebo v odvetví leteckej dopravy.

Tieto dosiahnuté úspechy o týchto otázkach nás povzbudili k rozšíreniu o ďalšie priemyselné odvetvia v TTIP. V tomto okamihu máme na stole návrhy pre spoluprácu v siedmich priemyselných odvetviach, a to na chemikálie, kozmetiku, strojárstvo, lekárske prístroje, liečivá, textil a automobily.

V ostatných oblastiach sme otázky regulácie tiež konsolidovali v textoch o technických prekážkach obchodu, a o zdraví zvierat a rastlín, alebo tzv. sanitárnych a fytosanitárnych otázkach.

Pri posudzovaní zhody je dôležitým cieľom pre EÚ výrazne znížiť náklady na posudzovanie zhody pre vývozcov EÚ v oblasti strojárstva, kde vyjadrujú obavy najmä Európske malé a stredné podniky.

USA aj EÚ majú vysoko sofistikované regulačné systémy. Veľa kôl rozhovorov nám umožnilo konzultovať mnoho zainteresovaných strán, vrátane odborov, skupín spotrebiteľov a malých a stredných spoločností. Tiež vďaka týmto konzultáciám sme objasnili svoje politické ciele. Máme jasno v tom, že nič z toho, čo robíme by malo za následok zníženie súčasnej úrovne ochrany pre občanov. Spolupráca bude možná iba v prípade, že úroveň ochrany občanov sa zlepší alebo aspoň zostane rovnaká. Všetko, čo robíme bude plne transparentné a bude rešpektovať nezávislosť našich regulačných orgánov a našich telekomunikačných regulátorov. To sa nezmení ani spôsobmi regulácie verejnej politiky, ako je bezpečnosť potravín alebo ochrana životného prostredia. Obe strany tiež majú jasno v tom, že nič z toho, čo robíme by v žiadnom prípade nemalo obmedziť autonómiu našich vlád regulovať. Po tomto kole, budeme mať na stole takmer všetky regulačné časti TTIP s textovými návrhmi, na ktorých je potrebné ďalej pracovať z oboch strán.

Pravidlá obchodu

A konečne posledný pilier TTIP: pravidlá obchodu. Snažíme sa zistiť, kde sa môžeme dohodnúť na pravidlách upravujúcich globálny obchod v 21. storočí. Tu by som upozornil na niekoľko otázok.

Vôbec prvýkrát v rámci dohody EÚ o obchode budeme mať samostatnú kapitolu pre menšie a stredné firmy. Existuje 600 tisíc firiem, ktoré exportujú do USA, ale po TTIP budú schopný robiť to lepšie a vo väčšom merítku. Dúfame tiež, že tí, ktorí sú odrádzaní od vývozu v súčasnosti zložitými pravidlami budú využívať nové príležitosti, ktoré  TTIP prinesie. Patria sem odstránenie nadmerných poplatkov a poplatky, ktoré pre naše malé a stredné podniky sú niekedy väčšou prekážkou než tarify.

Tiež sme navrhli mimoriadne ambicióznu kapitolu o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji, vrátane kapitoly ohľadom  práce a životného prostredia. Mali sme veľmi intenzívne rokovania tento týždeň v nádeji, že sa dosiahol veľmi ambiciózny výsledok. Skutočne veríme, že TTIP poskytuje príležitosť pre EÚ aj USA zvýšiť úroveň významných záväzkov v oblasti práce a životného prostredia v súvislosti s udržateľným rozvojom.

Tiež sme navrhli text pre kapitolu o energiách a surovinách, ktorá obsahuje návrhy k podpore ekologických inovácií a obchodu so zelenými technológiami. Náš návrh tiež predstavuje odstránenie existujúcich vývozných licencií v USA o vývoze plynu. To by mohlo pomôcť v diverzifikácii energetických zdrojov a preto prispieť k energetickej bezpečnosti v EÚ. A na rozdiel od toho, čo niektorí tvrdili, tento týždeň, nenarušuje ciele EÚ v oblasti klímy, ale na naopak, tieto  posilňuje. A samozrejme zostáva vládam členských štátov EÚ zachované plné právo na podporu nimi preferovaných energetických systémov spôsobom, akým to uznajú za vhodné.

14. kolo rokovaní TTIP

V tomto kole EÚ predložilo rekordný počet 10 nových textových návrhov. Väčšina z týchto návrhov bola zverejnená včera. Na stole máme obrys budúcej dohody o TTIP. Rozdiely aj naďalej pretrvávajú a ešte zostáva veľa práce v podstate vo všetkých oblastiach rokovaní, pokým môžeme povedať, že máme dohodu.

Vyhliadky do budúcnosti

Je jasné, že pokrok si vyžaduje tiež pokračujúcu politickú angažovanosť. A to je dôvod, prečo komisárka Malmströmová a americký obchodný zástupca Froman sa stretli takmer každé 2 týždne v tomto roku, osobne a niekedy  prostredníctvom videokonferencie.

Budú aj naďalej pravidelne hovoriť o týchto otázkach počas leta, a potom na strane EÚ bude musieť prebehnúť diskusia na ministerskej úrovni v Bratislave v septembri.

Musíme si byť vedomí, že politické prostredie pre obchod sa stáva čoraz náročnejšie na oboch stranách Atlantiku. Ale ako komisárka Malmströmová nedávno uviedla: "EÚ má ambiciózne obchodnú agendu a zostane zapojená do monitorovania a uzatváranie rôznych rokovaní, v ktorom sa jedná o "O TTIP preto, že EÚ je pripravená urobiť politické rozhodnutie nevyhnutné uzavrieť túto dohodu s súčasná americká administratíva, za predpokladu, že obsah dohody  je v poriadku."

Zmysel TTIP tkvie v ekonomickej, politickej i strategickej oblasti. 31 miliónov ľudí v Európe zamestnáva práca súvisiaca s vývozom, nemôžeme si dovoliť strácať veľkú príležitosť, aby toto číslo nebolo ešte vyššie.

TTIP je tiež pozitívnou odpoveďou na obavy o globalizácii, ktoré sú vyjadrené tak často v poslednej dobe ľuďmi, ktorí kritizujú TTIP. Ak sa chceme podieľať na formovaní globalizácie, potrebujeme rovnako zmýšľajúceho partnera s tým, že bude akceptovať z veľkej časti naše názory, ktoré majú rešpektovať demokraciu a právny štát. TTIP je teda nielen dôležitá pre ekonomické príležitosti, ktoré prinesie, ale tiež TTIP je prostriedkom na posilnenie našej schopnosti vplývať na globalizáciu v súlade s našimi hodnotami.