2022 Výnimočná aktualizácia kontrolného zoznamu EÚ položiek s dvojakým použitím

09.03.2023 13:24

Európska komisia prijala 23. februára 2023 delegované nariadenie, ktorým sa aktualizuje kontrolný zoznam EÚ na kontrolu vývozu položiek s dvojakým použitím v prílohe I k nariadeniu (EÚ) 2021/821 s cieľom zosúladiť ho s rozhodnutiami prijatými v Austrálskej skupine – tzv. multilaterálny režim kontroly vývozu zodpovedný za zabránenie šíreniu chemických a biologických položiek – v roku 2022.

Táto aktualizácia pridáva niektoré nové technológie v biologickom sektore do zoznamu EÚ s dvojakým použitím. Aktualizovaný kontrolný zoznam EÚ obsahuje najmä štyri nové položky pre morské toxíny, a to brevetoxíny, gonyautoxíny, nodularíny a palytoxíny, ktoré sú prirodzene prítomné v morskom prostredí, ale možno ich syntetizovať a použiť napríklad aj na biologické zbrane. Ostatné zmeny sa týkali najmä odstránenia a zmien referencií a redakčných úprav.

Aktualizácia kontrolného zoznamu EÚ bola koordinovaná s opatreniami USA, ktorými sa zavádzajú rovnaké kontroly pre tieto vznikajúce technológie prostredníctvom pracovnej skupiny pre kontrolu vývozu Rady pre obchod a technológie.

Za predpokladu, že Rada a Európsky parlament nevznesú v lehote dvoch mesiacov námietky, delegované nariadenie Komisie (ref. C(2023)1164) bude uverejnené a nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení.

Viac informácií

„ Komplexné zhrnutie poznámok o zmenách – výnimočná aktualizácia 2022 “ poskytuje podrobný prehľad všetkých zmien v porovnaní s kontrolným zoznamom EÚ s dvojakým použitím z roku 2022 vo všetkých 10 kategóriách ( 0 až 9). 

Najväčšie zmeny nastali v kategórii I. Osobitné materiály a súvisiace zariadenia a  II. Spracovanie materiálov.