Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Zmeny v HS 2022

18.01.2022

HS 2022 je už siedmim vydaním nomenklatúry harmonizovaného systému (HS). HS slúži ako základ pre colné tarify a pre zostavovanie štatistík medzinárodného obchodu v 211 ekonomikách (z ktorých 158 sú zmluvnými stranami Dohovoru o HS).

Nové vydanie HS 2022 prináša niekoľko významných zmien v harmonizovanom systéme s celkovo 351 súbormi zmien, ktoré pokrývajú širokú škálu tovarov pohybujúcich sa cez hranice. Tu sú niektoré z hlavných bodov:

Hlavnými črtami dodatkov HS 2022 sú prispôsobenie sa súčasnému obchodu prostredníctvom akceptácie nových tokov produktov a riešenia environmentálnych a sociálnych problémov globálneho záujmu.

Vo vydaní na rok 2022 bude predstavená viditeľnosť pre množstvo vysoko profilových produktov, aby bolo možné rozpoznať meniace sa obchodné vzorce.

Elektrický a elektronický odpad (Kapitola 38, poznámka 4a, trieda XVI. Nová poznámka 6 A,B,C, Podkapitola 8549) bežne označovaný ako elektronický odpad, je jedným z príkladov triedy produktov, ktorá predstavuje významné politické obavy, ako aj vysokú hodnotu obchodu, a preto HS 2022 obsahuje osobitné ustanovenia na jeho klasifikáciu, aby pomohla krajinám pri ich práci podľa Bazilejského dohovoru.

Nové ustanovenia pre nové tabakové výrobky a výrobky na báze nikotínu vyplynuli z ťažkostí pri klasifikácii týchto výrobkov (Trieda IV., Kapitola 24, 2404, Kapitola 30 Poznámka 1b), nedostatočnej viditeľnosti v obchodných štatistikách a veľmi vysokej peňažnej hodnoty tohto obchodu.

Bezpilotné lietadlá- UAV (Kapitola 88 – nová poznámka 1) , bežne označované ako drony, tiež získavajú svoje vlastné špecifické ustanovenia na zjednodušenie klasifikácie týchto lietadiel.

Vykonali sa veľké úpravy podpoložiek položky 7019 pre sklenené vlákna a výrobky z nich. a

Vykonali sa veľké úpravy podpoložiek položky 8462 pre stroje na tvárnenie kovov. Tieto zmeny uznávajú, že súčasné podpoložky nereprezentujú adekvátne technologický pokrok v týchto sektoroch, čo spôsobuje nedostatok obchodných štatistík dôležitých pre priemyselné odvetvia a potenciálne ťažkosti s klasifikáciou.

Jednou z oblastí, na ktorú sa treba zamerať do budúcnosti, je klasifikácia viacúčelových medzizostáv. Jeden veľmi dôležitý príklad takéhoto produktu sa však už riešil v HS 2022.

Moduly plochých displejov budú klasifikované ako samostatné produkty, čo zjednoduší klasifikáciu týchto modulov odstránením potreby identifikácie konečného použitia.

V zmenách sa objavilo aj zdravie a bezpečnosť. Uznanie nebezpečenstva oneskorenia pri zavádzaní nástrojov na rýchlu diagnostiku infekčných chorôb v ohniskách viedlo k zmenám v ustanoveniach pre takéto diagnostické súpravy s cieľom zjednodušiť klasifikáciu Kapitola 30, nová Poznámka 1 ij) k Podkapitole 3822).

Nové ustanovenia pre placebo a súpravy klinických skúšok pre lekársky výskum (Kapitola 30, Poznámka 4e) umožňujúce klasifikáciu bez informácií o zložkách v placebe pomôžu uľahčiť cezhraničný lekársky výskum.

Bunkové kultúry a bunková terapia (Podkapitola 3002, Nové podpoložky 3002 51 a 3002 59) patria medzi triedy produktov, ktoré získali nové a špecifické ustanovenia.

Na úrovni bezpečnosti ľudí sa v niekoľkých nových ustanoveniach špecificky stanovujú rôzne položky s dvojakým použitím. Tie siahajú od toxínov až po laboratórne vybavenie.

Ochrana spoločnosti a boj proti terorizmu sú čoraz dôležitejšími úlohami colných orgánov. Bolo vytvorených mnoho nových podpoložiek pre tovar s dvojakým použitím, ktorý by mohol byť zneužitý na neoprávnené použitie, ako sú rádioaktívne materiály a biologické bezpečnostné skrine, ako aj pre položky potrebné na výrobu improvizovaných výbušných zariadení, ako sú rozbušky.

Aktualizovaný bol aj tovar špecificky kontrolovaný podľa rôznych dohovorov. Vydanie HS 2022 zavádza nové podpoložky pre špecifické chemikálie kontrolované podľa Dohovoru o zákaze chemických zbraní (CWC), pre určité nebezpečné chemikálie kontrolované podľa Rotterdamského dohovoru a pre určité perzistentné organické znečisťujúce látky (POP) kontrolované podľa Štokholmského dohovoru. Okrem toho sa na žiadosť Medzinárodného výboru pre kontrolu omamných látok (INCB) zaviedli nové podpoložky na monitorovanie a kontrolu fentanylov a ich derivátov, ako aj dvoch prekurzorov fentanylu. Pre plyny kontrolované podľa Kigali dodatku Montrealského protokolu boli zavedené veľké zmeny, vrátane novej položky Poznámka 4 k oddielu VI a novej položky 38.27.

Zmeny sa neobmedzujú na vytvorenie nových osobitných ustanovení pre rôzne tovary. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy zahŕňajú aj objasnenie textov, aby sa zabezpečilo jednotné uplatňovanie nomenklatúry. Napríklad existujú zmeny na objasnenie a zosúladenie medzi francúzštinou a angličtinou vhodného spôsobu merania surového dreva na účely podpoložiek položky 44.03.

Vzhľadom na široký rozsah zmien existuje veľa dôležitých zmien, ktoré nie sú spomenuté v tomto krátkom úvode. Všetkým zainteresovaným stranám odporúčame, aby si pozorne prečítali odporúčanie (čoskoro bude zverejnené).