Zmeny v DPH

Novela zákona o DPH od roku 2022

Dňa 12. novembra 2021 bol uverejnený v Zbierke zákonov zákon č. 408/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) . 

Uvedená novela zákona nadobudla účinnosť od 15. novembra 2021, 1. januára 2022, resp. od 1. júla 2021 pri niektorých novelizovaných ustanoveniach s odloženou účinnosťou. 

Uvádzame prehľad tých najdôležitejších zmien od roku 2021:

- Povinnosť oznamovania bankových účtov (BÚ) pre platiteľov DPH

Platitelia DPH registrovaní do 15.11.2021 sú povinní do 30.11.2021oznámiť finančnej správe každý vlastný BÚ, ktorý požívajú na podnikanie (prijímanie a odosielanie platieb). Noví platitelia oznamujú BÚ bezodkladne. Za DPH skupinu je potrebné oznámiť všetky bankové účty.

Ak platiteľ DPH uvedie nesprávne, nepravdivé alebo neúplné údaje, daňový úrad uloží pokutu až do výšky 10 000 eur. Za neoznámenie bankového účtu možno vyrubiť pokutu od 30 do 3 000 eur.

- Inštitút ručenia za daň

Ak odberateľ uhradí DPH svojmu dodávateľovi na iný BÚ, ako na jeho oznámený BÚ, ktorý je zverejnený v zozname na stránke finančnej správy v deň zadania platobného príkazu, bude tento odberateľ ručiť v prípade, ak dodávateľ neuhradí DPH povinnosť finančnému úradu. Finančná správa bude zverejňovať zoznam všetkých oznámených bankových účtov.

Je nevyhnutné nastaviť overovacie procesy, aby pred spracovaním úhrady bol verifikovaný bankový účet dodávateľa na zoznam finančnej správy. Ručiteľ je povinný uhradiť nezaplatenú daň v lehote ôsmich dní od doručenia rozhodnutia.

- Osobitný spôsob úhrady DPH (tzv. split-payment)

Novinkou je možnosť úhrady DPH odberateľom priamo daňovému úradu v prípade, ak odberateľ vie alebo má podozrenie, že dodávateľ neodvedie DPH daňovému úradu. V tom prípade odberateľ dodávateľovi uhradí iba základ dane bez DPH. Týmto krokom odberateľ predíde ručeniu za neuhradenie DPH dodávateľom.

Avšak, akonáhle odberateľ uhradí DPH povinnosť daňovému úradu na účet dodávateľa, nebude možné tento preplatok odberateľovi vrátiť, a to ani v prípade, ak aj dodávateľ uhradí svoju daňovú povinnosť.

Označovanie rozdelenej platby za dodanie tovaru alebo služby má špecifický VS.

- Oprava opravenej odpočítanej dane pri investičnom majetku (nevymožiteľné pohľadávky)

Ustanovuje sa povinnosť pre odberateľa (platiteľa DPH) vykonať úpravu odpočítanej dane z dôvodu zmeny a/alebo rozsahu použitia tohto investičného majetku a zohľadniť tieto opravy pri výpočte dodatočne odpočítateľnej alebo dodatočne neodpočítateľnej dane.

- Ostatné zmeny

 • Pri dodaní nápoja v jednorazovom zálohovanom obale sa do základu dane nezahŕňa vratná záloha.
 • Pri tovare vo vzťahu ku COVID-19 oslobodenie pri dovoze alebo oslobodenie vnútroštátnych nákupov tovaru zo strany EK, orgánov EÚ alebo agentúr EÚ , ak ich dodajú bezodplatne (už od 1.1.2021).
 • Zjednocuje sa lehota zániku práva vyrubiť daň v súvislosti so zdaniteľnými obchodmi, na ktoré sa uplatnila niektorá z osobitných úprav podľa § 68a - § 68c (5 rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať DP pri uplatňovaní osobitnej úpravy).

 

Novela zákona o DPH od roku 2021

 

Dňa 2. decembra 2020 bol uverejnený v Zbierke zákonov zákon č. 344/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

Uvedená novela zákona nadobúda účinnosť od 1. januára 2021, resp. od 1. júla 2021 pri niektorých novelizovaných ustanoveniach s odloženou účinnosťou. 

Uvádzame prehľad tých najdôležitejších zmien od roku 2021:

 • možnosť opravy základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke,
 • zmeny pravidiel pri predaji tovaru na diaľku (zásielkovom predaji),
 • zrušenie oslobodenia pri dovoze zásielok do 22 eur,
 • zavedenie zákonnej fikcie pri predaji tovaru na diaľku,
 • rozšírenie osobitnej úpravy uplatňovania dane tzv. systému Mini-One-Stop-Shop (MOSS),
 • preukázanie odoslania alebo prepravy tovaru pri vývoze.
   

 

 

Novela zákona o DPH od 1.1.2020

Dňa 16. októbra 2019 boli uverejnené v Zbierke zákonov zákon č. 317/2019 Z. z. a zákon č. 318/2019 Z.z., ktorými sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Dňa 18. novembra 2019 bol uverejnený v Zbierke zákonov zákon č. 368/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Uvedené novely zákona nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020. Uvádzame prehľad tých najdôležitejších zmien od roku 2020:

 • zníženie sadzby DPH na noviny, časopisy a periodiká na 10 % 
 • zníženie sadzby DPH na zdravé potraviny na 10 % 
 • definovanie podmienok pre reťazové obchody - nový § 13a
 • zavedenie režimu call-off stock
 • zmena ustanovenia § 11a - nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v osobitnom prípade  
 • doplnenie postupu pri určení základu dane pri bezodplatnom dodaní dlhodobého majetku do 1 700 eur 
 • doplnenie hmotnoprávnej podmienky pre oslobodenie dodania tovaru do iného členského štátu 
 • zavedenie mechanizmu opravy odpočítanej dane zo služieb, ktoré boli vykonané na investičnom majetku 
 • úprava odpočítanej DPH pri hnuteľnom investičnom majetku predanom do 5 rokov od jeho obstarania
   

 

Novela zákona o DPH od 1.1.2019

Dňa 20. decembra 2018 bol uverejnený v Zbierke zákonov zákon č. 369/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Uvedená novela zákona nadobúda účinnosť 1. januára 2019. V novele zákona o DPH však nastali aj zmeny, ktoré nadobúdajú neskoršiu účinnosť, a to 1. októbra 2019 a 1. januára 2020. Uvádzame prehľad tých najdôležitejších zmien:

  • zrušenie zábezpeky na daň z pridanej hodnoty,
  • zmena v definícii obratu na účely zákona o DPH,
  • zavedenie obratového limitu pre osoby poskytujúce digitálne služby,
  • zmena oslobodenia od dane pri dodaní stavby, resp. jej časti a nájmu tejto nehnuteľnosti,
  • zavedenie oslobodenia od dane pri dodaní stavby, ktorou je jednotlivý byt, jednotlivý apartmán alebo jednotlivý nebytový priestor,
  • zmena úpravy dane odpočítanej pri investičnom majetku nadobudnutom formou nájmu s dojednaným právom kúpy prenajatej veci,
  • zavedenie úpravy odpočítanej dane pri hnuteľnom majetku v súvislosti so zmenou rozsahu použitia hnuteľného majetku na podnikanie,
  • zmena pri dodaní hnuteľného majetku a nadobudnutí tovaru alebo nového dopravného prostriedku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci.
 •  

Novela zákona o DPH od 1.1.2018

Dňa 23. decembra 2017 bol uverejnený v Zbierke zákonov zákon č. 334/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Uvedená novela zákona nadobúda účinnosť 1. januára 2018. Uvádzame prehľad tých najdôležitejších zmien:

 • rozšírenie povinnosti zložiť zábezpeku pri registrácií DPH v prípade, ak žiadateľ má nedoplatok na dani 1 000 eur a viac alebo mu bola v minulosti zrušená registrácia

 • zmena podmienok na uplatnenie trojstranného obchodu pre prvého odberateľa

 • ruší sa limit pre základ dane vo faktúre vo výške 5 000 eur a viac pre dodanie poľnohospodárskych plodín a kovov – tzv. tuzemské samozdanenie

 • zavedenie oznamovacej povinnosti pri predaji nehnuteľností §38

 • úprava odpočítanej dane pri investičnom majetku, pri zemne účelu jeho použitia v ochrannej dobe 20 rokov – sa rozširuje na všetky stavby (nielen budovy)

 • rozšírenie možnosti daňového zástupcu pre zahraničné osoby a pre prípad nadobudnutia tovaru (nie len pre dovoz tovaru)

 • rozšírenie možnosti vystavenia súhrnnej faktúry za nájom a dodávky elektriny, plynu vody a tepla za obdobie najviac 12 kalendárnych mesiacov aj odberateľovi, ktorý nie je usadený v Slovenskej republike

 • zavedenie povinnosť podávania súhrnného výkazu aj pre osoby registrované podľa § 7 a § 7a

 • zmena v uplatňovaní osobitnej úpravy DPH pre cestovné agentúry a cestovné kancelárie

 • zavedenie povinnosti vrátenia odpočítanej dane z platby zaplatenej pred dodaním v prípade, ak ku dňu deregistrácie neboli tovar alebo služba dodané

 • spresnenie vzniku daňovej povinnosti, výšky základu dane a vzniku nároku na odpočet dane pri postúpení pohľadávky v súvislosti s uplatňovaním osobitnej úpravy uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby (tzv. cash-accounting).

 • zavedenie štandardizovaného tlačiva, ktoré bude platiteľ povinný doručiť daňovému úradu v prípade kúpy ojazdeného motorového vozidlo z iného členského štátu.

 

Novela zákona o DPH od 1.1.2017

Dňa 12. októbra 2016 bola schválená Národnou radou SR novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktorá nadobúda účinnosť 1. januára 2017. Uvádzame prehľad tých najdôležitejších zmien: 

 

1.  Právo na úroky z omeškania - povinnosť daňového úradu vyplatiť úrok, ak zadrží nadmerný odpočet

 

V prípade, ak bude vrátenie nadmerného odpočtu zo strany správcu dane zadržané viac ako 6 mesiacov odo dňa uplynutia lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu z dôvodu daňovej kontroly, potom bude platiteľovi dane priznaná peňažná náhrada v podobe úroku z nadmerného odpočtu.

Úrok sa počíta za každý deň zadržania nadmerného odpočtu, t. j. od vzniku nároku na úrok zo zadržaného nadmerného odpočtu až do dňa vrátenia nadmerného odpočtu vrátane. Základom pre výpočet úroku je suma vráteného nadmerného odpočtu (zistená daňovou kontrolou). Ak daňová kontrola skončí bez nálezu, úrok zo zadržaného nadmerného odpočtu sa vypočíta zo sumy nadmerného odpočtu uplatnenej v daňovom priznaní k DPH, resp. nadmerného odpočtu zníženého o časť započítanú na daňovú povinnosť.

Daňový úrad použije pri výpočte úroku sadzbu rovnajúcu sa dvojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky (ECB) platnú v prvý deň kalendárneho roka, za ktorý sa úrok počíta. Ak táto sadzba nedosiahne 1,5 %, pri výpočte sa použije sadzba 1,5 %. Základnou úrokovou sadzbou ECB je sadzba pre hlavné refinančné operácie (angl. main refinancing operations). K 1.1.2016 bola základná úroková sadzba ECB vo výške 0,05 %. Od 16.3.2016 sa znížila na 0,00 %.

O priznaní úroku zo zadržaného nadmerného odpočtu rozhodne daňový úrad do 15 dní od vrátenia nadmerného odpočtu. Daňový úrad úrok vyplatí do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o priznaní úroku. Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť napríklad uplynutím lehoty na podanie odvolania.

Platiteľ DPH nemá nárok na úrok za zadržanie nadmerného odpočtu, ak počas daňovej kontroly nadmerného odpočtu opakovane:

·       neplnil povinnosti pri daňovej kontrole,

·       nepreberal písomnosti,

·       sa bez ospravedlnenia nedostavil na predvolanie daňového úradu alebo

·       nebol zastihnuteľný na adrese sídla, miesta podnikania a ani na adrese prevádzkarne.

O nepriznaní úroku za zadržanie nadmerného odpočtu daňový úrad vydá rozhodnutie. Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie.

Ak daňová kontrola začala pred 1.1.2017 a neskončila do 31.12.2016, platiteľ DPH má nárok na úrok za zadržanie nadmerného odpočtu. Taktiež aj pre týchto platiteľov DPH platí, že sa nesmú dopustiť opakovaného porušenia zákonom stanovených povinností a výsledná suma úroku za zadržanie nadmerného odpočtu musí byť vyššia ako 5 eur.

 

2. Prenos daňovej povinnosti pri stavebných prácach

 

S ohľadom na problémy v praxi pri zaraďovaní stavebnej činnosti do klasifikácie CPA podľa Nariadenia komisie (EÚ) č. 1209/2014 bude s účinnosťou od 1.1.2017 zavedená právna fikcia tak, aby v prípade, ak dodávateľ na základe odôvodneného predpokladu, že ním dodaná stavebná služba podlieha prenosu daňovej povinnosti, uvedie na faktúre informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“, príjemca plnenia (platiteľ dane) bol osobou povinnou platiť daň bez ďalšieho overovania správnosti zatriedenia činnosti podľa klasifikácie CPA.

V nadväznosti na túto zmenu bude zavedená aj zmena kontrolného výkazu. Opatrením Ministerstva financií SR zo dňa 14.10.2016 bol vydaný nový vzor kontrolného výkazu. S účinnosťou od 1.1.2017 sa zavádza pre daňovníka, ktorý vystavuje faktúru pri dodaní stavebných prác t.j. podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH, povinnosť uvádzať túto faktúru v časti A.2. kontrolného výkazu.

 

3. Odloženie samozdanenia pri nákupe tovaru zo štátov mimo EÚ

 

V súčasnosti funguje u platiteľov DPH zdaňovanie dovozu tovaru zo štátov mimo EÚ v štandardnom režime DPH, čo znamená, že DPH je v prvom kroku vymeraná colným úradom a zároveň ju platiteľ DPH musí tomuto colnému úradu zaplatiť. Následne si ju platiteľ DPH uplatní v daňovom priznaní ako odpočítanie DPH (na vstupe).

Už v roku 2011 bola schválená novela zákona o DPH, ktorá mala pre platiteľov DPH nadobudnúť účinnosť od 1.1.2013 a podľa ktorej mohli platitelia DPH spĺňajúci zákonom ustanovené podmienky uplatniť režim tzv. samozdanenia DPH. Ide o režim založený na rovnakom princípe, ako vyššie uvedený režim prenesenia daňovej povinnosti.

Uplatnením režimu samozdanenia DPH pri dovoze tovaru zo štátov mimo EÚ by sa odstránil krok vymerania DPH colným úradom a zaplatenia DPH colnému úradu. Platnosť tohto opatrenia by mala priaznivý vplyv na peňažné toky týchto podnikateľov, nakoľko by nemuseli čakať na vrátenie DPH od colného úradu. Aj na strane colných úradov by došlo k zníženiu nákladov, najmä súvisiacich s administratívou.

Podľa tohto opatrenia mohli platitelia DPH postupovať už od 1.1.2017, avšak jeho aplikácia v praxi sa novelou zákona o DPH odkladá na neurčitý dátum. Zavádza sa mechanizmus výpočtu dátumu, od ktorého bude táto zmena v platnosti pre podnikateľov.

Východiskovým kritériom pre určenie dátumu platnosti tohto opatrenia pre podnikateľov je rozdiel medzi skutočnou výškou štátneho dlhu a maximálnou výškou štátneho dlhu, ktorá je určená ústavným zákonom. Keď bude tento rozdiel väčší ako 11 a potvrdí ho aj Európska komisia, tak od 1.1. v poradí druhého roka, nasledujúceho po roku potvrdenia rozdielu sa stane toto opatrenie funkčným v praxi.

 

 

Novela zákona o DPH od 1.1.2016

Dňa 1. októbra 2015 schválila Národná rada SR novelu zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorá nadobudne účinnosť od 1.1.2016. Nižšie uvádzame prehľad najvýznamnejších zmien.

 
1. Osobitný režim DPH na základe platieb
 

Od 1.1.2016 sa zavádza osobitná úprava uplatňovania DPH na základe prijatia platby. Ide o dobrovoľnú úpravu,ktorú budú môcť využiť platitelia dane registrovaní podľa § 4 zákona o DPH, ak ich ročný obrat je nižší ako 100 000 eur a nebol na nich vyhlásený konkurz alebo nevstúpili do likvidácie. Platitelia, ktorí sa pre osobitnú úpravu rozhodnú, budú mať povinnosť túto skutočnosť oznámiť správcovi dane. Podstatou osobitného režimu je, že daňová povinnosť z dodaných tovarov a služieb vzniká až momentom prijatia platby za plnenie od odberateľa. Súčasne uplatnenie práva na odpočítanie dane bude spojené s rovnakým princípom (t.j. odpočet DPH z prijatých plnení bude možný najskôr za zdaňovacie obdobie, v ktorom bolo zaplatené za plnenie dodávateľovi).

Ak je platiteľ uplatňujúci osobitný režim v pozícii dodávateľa, ovplyvní to aj jeho odberateľov – platiteľov dane. Právo na odpočítanie dane z prijatých plnení bude viazané na úhradu dodávateľovi.

Aplikácia osobitného režimu platiteľom musí byť zreteľne uvedená na faktúre spôsobom „daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“. V prípade nevyznačenia tejto skutočnosti na faktúre, daňová povinnosť vznikne dodaním tovaru alebo služby (platiteľ nesmie opraviť pôvodnú faktúru doplnením chýbajúceho odkazu). Súčasne to bude dôvodom na uloženie pokuty zo strany správcu dane.

Ak bude platiteľ uplatňovať osobitnú úpravu bez splnenia podmienok pre jej uplatnenie, prípadne ak uplatnenie osobitného režimu neuvedie na faktúre, vystaví sa riziku pokuty až do výšky 10 000 eur.

 

2. Zavedenie tzv. tuzemského prenesenia daňovej povinnosti pri poskytnutí stavebných prác

 

Novela zavádza od 1.1.2016 prenos daňovej povinnosti pri poskytovaní stavebných prác z platiteľa – poskytovateľa stavebných prác na platiteľa – príjemcu stavebných prác.

Prenos daňovej povinnosti sa bude týkať dodania stavebných prác, ale aj dodania stavby alebo časti stavby na základe zmluvy o dielo alebo obdobnej zmluvy a taktiež sa bude vzťahovať na dodania tovaru, ktoré sú dodané dodávateľom spolu s montážou alebo inštaláciou, ak táto montáž alebo inštalácia patrí do sekcie F klasifikácie produktov v zmysle Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1209/2014.

 

3. Rozšírenie prenosu daňovej povinnosti pri dodávkach tovaru zahraničnou osobou

 

Od 1.1.2016 sa rozširuje prenos daňovej povinnosti na všetky dodania tovarov v tuzemsku zdaniteľnou osobou, ktorá nie je usadená na území SR, s výnimkou zásielkového predaja.

 

4. Spätný dovoz tovaru vo forme zušľachteného výrobku

 

V zmysle novely sa hodnota spracovateľských operácii nebude zahŕňať do základu dane pri spätne dovezenom tovare vo forme zušľachteného výrobku, ak je dovozca osobou povinnou platiť daň zo služieb - spracovateľských operácii. Tým sa zamedzí dvojitému zdaneniu hodnoty služby.

 

5. Zmena odkazu na faktúre pri trojstrannom obchode

 

Pri fakturácii prvým odberateľom na druhého odberateľa sa po novom bude uvádzať namiesto terajšieho odkazu „trojstranný obchod“ nový odkaz prenesenie daňovej povinnosti“. Podnikatelia podieľajúci sa na takýchto transakciách  by preto mali zabezpečiť úpravu pri vystavovaných faktúrach.

 

6. Vykazovanie zjednodušených faktúr v kontrolnom výkaze

 

S posunutou účinnosťou od 1. apríla 2016 bola v rámci prijatých zmien schválená i zmena vo vykazovaní zjednodušených faktúr (napr. doklad z ERP) v kontrolnom výkaze.

Ak bude za zdaňovacie obdobie celková suma odpočítanej dane zo zjednodušených faktúr 3 000 eur a viac,platiteľ bude povinný uviesť v kontrolnom výkaze celkovú sumu základov dane, celkovú sumu dane a celkovú sumu odpočítanej dane v členení podľa jednotlivých dodávateľov tovarov a služieb s uvedením ich IČ DPH.

 

7. Zavedenie zníženej sadzby dane na vybrané druhy potravín

 

Od 1.1.2016 sa zavádza znížená sadzba dane (10%) na vybrané druhy potravín, ako napr. ryby, niektoré druhy čerstvého alebo chladeného mäsa, mlieko, maslo, chlieb. 

Číselný kód Spoločného colného sadzobníka

Opis tovaru

0201

Mäso z hovädzích zvierat, čerstvé alebo chladené okrem mäsa z divých hovädzích zvierat položky 0102

ex 0203

Mäso zo svíň, čerstvé, chladené alebo mrazené - len mäso z domácich svíň, čerstvé alebo chladené

ex 0204

Mäso z oviec alebo kôz, čerstvé, chladené alebo mrazené - len mäso z oviec alebo kôz, čerstvé alebo chladené okrem mäsa z divých Oviec a kôz

ex 0207

Mäso a jedlé droby, z hydiny položky 0105, čerstvé, chladené alebo mrazené - len mäso a jedlé droby z domácej hydiny, čerstvé alebo chladené

ex 0208

Ostatné mäso a jedlé mäsové droby, čerstvé, chladené alebo mrazené - len mäso a jedlé droby z domácich králikov, čerstvé alebo chladené

ex 0301

Živé ryby - len sladkovodné ryby okrem ozdobných rýb položky 0301 11 00

ex 0302

Ryby, čerstvé alebo chladené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304 - len sladkovodné ryby okrem ozdobných rýb položky 0301 11 00

ex 0304

Rybie filé a ostatné rybie mäso (tiež mleté), čerstvé, chladené alebo mrazené - len rybie filé a ostatné rybie mäso (tiež mleté) zo sladkovodných rýb okrem ozdobných rýb položky 0301 11 00, čerstvé alebo chladené

ex 0401

Mlieko a smotana nezahustené ani neobsahujúce pridaný cukor ani ostatné sladidlá - len mlieko

0405 10

Maslo

ex1905 9030

Chlieb, neobsahujúci pridaný med, vajcia, syr alebo ovocie a obsahujúci v sušine najviac 5 % hmotnosti cukrov a najviac 5 % hmotnosti tuku - len čerstvý chlieb podľa § 2 písm. c) a i) vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 24/2014 Z. z. o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách.

 

8. Zmiernenie podmienok pre skoršie vrátenie nadmerného odpočtu

 

Novelou sa zmierňujú podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu v skrátenej 30-dňovej lehote po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania tým, že nedoplatky (na daniach, cle a odvodoch) do 1 000 eur sa nebudú brať pre tieto účely do úvahy a posudzovať sa budú len za uplynulých 6 kalendárnych mesiacov(nie 12 mesiacov).

Miernejšie podmienky bude môcť platiteľ s mesačným zdaňovacím obdobím uplatniť už vo vzťahu k nadmernému odpočtu za zdaňovacie obdobie december 2015.

 

9. Zmeny pri tzv. dobrovoľnej registrácii

 

Nezaplatenie zábezpeky na DPH nebude od 1.1.2016 dôvodom na zamietnutie žiadosti o registráciu, ale bude sa vymáhať ako daňový nedoplatok.

Za účelom podpory začínajúcich podnikateľov sa s účinnosťou od 1.1.2016 vypúšťa povinnosť zložiť zábezpeku na DPH z dôvodu, že žiadateľ o registráciu pre DPH je zdaniteľnou osobou, ktorá sa zatiaľ len pripravuje na podnikanie. Na žiadosti o registráciu podané do 31.12.2015 sa však uplatnia doterajšie pravidlá.

 

10. Odpočet DPH pri registrácii

 

Aj s ohľadom na judikatúru Európskeho súdneho dvora sa pre zdaniteľnú osobu rozširuje možnosť odpočítania dane v súvislosti s registráciu pre DPH viazanej  na služby a tovary, ktoré nakúpila predtým, ako jej bolo pridelené IČ DPH. Podmienkou pre odpočítanie dane je, že platiteľ tieto nakúpené tovary a služby neskôr použije na uskutočnenie svojich zdaniteľných plnení ako platiteľ.

 

11. Definovanie kritérií pre určenie pomeru použitia tovarov a služieb na podnikateľské a iné účely

 

Novelou sa do zákona dopĺňajú kritéria pre určenie pomeru použitia tovarov a služieb na podnikateľské účely a na iné účely ako na podnikanie. Pomer je potrebné určiť na základe takého kritéria (kritérií), ktoré objektívne odrážajú pomer použitia tovarov a služieb.

Pri nehnuteľnom majetku sa sleduje plocha nehnuteľnosti používaná na podnikanie ako aj na iný účel ako na podnikanie, doba používania na podnikanie ako aj na iný účel alebo iné objektívne kritérium.

Pri používaní hmotného majetku a služieb sa sleduje výška príjmu z podnikania a iného príjmu ako je príjem z podnikania, doba používania hmotného majetku a služieb na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie alebo iné objektívne kritérium.

 

12. Oslobodenie od dane pri predaji investičného majetku

 

Oslobodenie od dane pri následnom predaji investičného majetku v zmysle zákona o DPH, pri obstaraní ktorého nevznikol nárok na odpočítanie DPH, bude závisieť od toho, či v kalendárnom roku dodania (ne)existuje možnosť úpravy odpočítanej dane pri danom investičnom majetku.

 

13. Skoršie vrátenie dane zdaniteľnej osobe z tretieho štátu

 

Zahraničná osoba z tretieho štátu bude môcť žiadať refundáciu slovenskej DPH aj na báze kalendárneho polroka, ak suma DPH, ktorú žiada za prvý kalendárny polrok, je najmenej 1 000 eur a za druhý kalendárny polrok minimálne 50 eur. Podľa doterajších pravidiel sa žiadosť podávala za kalendárny rok.

 

14. Dodatočné zníženie základu dane po podaní žiadosti o vrátenie dane

 

Novelou sa explicitne ustanovuje, že následné zníženie základu dane v prípade plnení, pri ktorých sa uplatňuje vrátenie dane, po podaní žiadosti o vrátenie dane je potrebné oznámiť správcovi dane. Rozdiel dane zo zníženej ceny bude potrebné vrátiť v stanovenej lehote. Toto sa týka žiadateľov z tretích štátov a aj žiadateľov z iných členských štátov.

Žiadateľ z iného členského štátu má oznamovaciu povinnosť pokiaľ nepodáva žiadosť o vrátenie dane, za obdobie, v ktorom dostal doklad o oprave základu dane. Ak žiadosť za takéto obdobie podáva, potom doklad o oprave základu dane zahrnie do tejto žiadosti.

 

Zmeny od 1.1.2015

Pri dodaní telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronických služieb sa bude sa uplatňovať vždy „princíp miesta usadenia zákazníka“, teda členského štátu EÚ, kde dochádza k spotrebe.

Členským štátom spotreby je členský štát, v ktorom sa poskytovanie telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania alebo elektronických služieb považuje za uskutočnené, t. j. členský štát, v ktorom má prijímateľ uvedenej služby (zákazník – nezdaniteľná osoba) sídlo, bydlisko alebo sa v ňom obvykle zdržiava.

Táto zmena sa týka podnikateľov usadených v Slovenskej republike, ktorí dodávajú elektronické služby podľa § 16 ods. 18 zákona o DPH (napr. web stránky, diaľkový servis softvéru, obrázky, hudba, filmy, hry –ich dodanie, účtovné služby na diaľku a pod.). Týmto sa zásadným spôsobom zmení daňovým subjektom v EÚ miesto dodania služby. Registrácia v každom členskom štáte, kde sú služby dodávané, čo je nielen administratívne ale i časovo a finančne nákladné.

Mini one stop shop model – je osobitná úprava uplatňovania DPH založená na dobrovoľnosti daňových subjektov, kedy sa poskytovateľ služby identifikuje pre DPH v jedno členskom štáte, kde bude tieto služby všetky zdaňovať – ide o výhodné riešenie z hľadiska administratívy a možnosti voľby členského štátu, kde si bude plniť svoje povinnosti.

Poskytovatelia uvedených služieb, ktorí sa rozhodnú pre osobitnú úpravu uplatňovania dane z pridanej hodnoty, by mali elektronicky podávať len jedno daňové priznanie a DPH platiť len jednému správcovi dane v členskom štáte identifikácie. Daňové priznania a uhradené sumy DPH by mali byť následne distribuované členským štátom, ktorým podľa skutočného miesta dodania konkrétnej služby patria.

Ďalšie zmeny:

 • Skrátenie lehoty pre registráciu pre daň z pridanej hodnoty zo súčasných 30 dní na 21 dní.
 • Nový mechanizmus ukladania pokuty za neoprávnené vrátenie nadmerného odpočtu v kratšej lehote, ktorú môžu v daňovom priznaní uplatniť tzv. spoľahliví platitelia DPH, tzn. platitelia dane z pridanej hodnoty, ktorí spĺňajú podmienky ukladané zákonom o dani z pridanej hodnoty (§ 79 ods. 2 v súbehu s § 79 ods. 7). Zavedenie fixnej sadzby pokuty predstavuje maximálny limit pre výšku pokuty.
 • Lehota pre podanie kontrolného výkazu  - kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty by mal byť platiteľ dane povinný podľa navrhovanej zmeny podať do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia bez ohľadu na skutočnosť, kedy za toto zdaňovacie obdobie podal daňové priznanie.
 • Vrátenie dane daňovým úradom pri nadmernom odpočte pred ukončením daňovej kontroly do 10 dní odo dňa odoslania čiastkového protokolu. Novela zákona č. 536/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov, ktorý by mal zaviesť inštitút  čiastkového protokolu.  Umožňuje daňovému úradu vrátiť kontrolovanému daňovému subjektu časť nadmerného odpočtu pred ukončením daňovej kontroly. Návrh rieši spresnenie § 79 zákona o DPH, ktorý upravuje vrátenie nadmerného odpočtu.
 • Zmena navrhuje zníženie lehoty z 12 na 6 mesiacov, počas ktorých sa posudzuje neporušovanie povinností za účelom výmazu zo zoznamu daňovo rizikových subjektov. Finančné riaditeľstvo SR vymaže platiteľa zo zoznamu daňovo rizikových subjektov, ak odpadli dôvody, na základe ktorých bol v tomto zozname zverejnený a súčasne v období 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov platiteľ dane neporušil povinnosti pri daňovej kontrole, neporušil povinnosť podať daňové priznanie alebo kontrolný výkaz ani povinnosť zaplatiť vlastnú daňovú povinnosť a bol zastihnuteľný na adrese sídla, miesta podnikania alebo na adrese prevádzkarne, alebo v prípade, ak mu bola zrušená registrácia k dani z pridanej hodnoty.

 

Novela zákona o DPH od 1.1.2014

Dňa 17. októbra 2013 bola schválená Národnou radou SR novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktorá nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Novela zákona o DPH zavádza povinnosť platiteľov dane predkladať údaje o tuzemských dodávkach tovarov a služieb v elektronickej forme, tzv. kontrolný výkaz, ktorý sú 

 • mesační platitelia dane povinní po prvýkrát podať do 25. februára 2014 za zdaňovacie obdobie január 2014, 
 • štvrťroční platitelia dane povinní po prvýkrát podať do 25. apríla 2014 za zdaňovacie obdobie 1. štvrťrok 2014.

Kontrolný výkaz sa podáva povinne elektronicky podľa vzoru ustanoveného opatrením MF SR.

Kontrolný výkaz sa bude podávať elektronicky a budú v ňom obsiahnuté podrobné údaje o jednotlivých daňových povinnostiach platiteľa dane a o jednotlivých odpočtoch uplatňovaných platiteľom dane za dané zdaňovacie obdobie ( napr. IČ DPH dodávateľa, IČ DPH odberateľa, poradové číslo faktúry, základ dane, suma dane, odpočítaná daň ). Podrobné údaje o uskutočnených a o prijatých transakciách sa budú vykazovať na základe vyhotovených a prijatých faktúr ( aj opravných faktúr ) o dodaní tovaru alebo služby v tuzemsku.

O plneniach, ku ktorým je vydaná zjednodušená faktúra vyhotovená elektronickou registračnou pokladnicou ( ERP ), dodávateľ tovaru alebo služby bude uvádzať len kumulované údaje z týchto faktúr. Osobitne bude dodávateľ uvádzať kumulované údaje týkajúce sa všetkých ostatných dodaní tovarov a služieb, ktoré nie je povinný evidovať prostredníctvom ERP a ku ktorým nie je povinný vydať faktúru.

Kontrolný výkaz ako dokument obsahujúci informácie o dodávkach tovarov a služieb platiteľov dane na vstupe aj výstupe predstavuje jedinečný zdroj informácií pre finančnú správu. Krížovou kontrolou údajov uvedených v kontrolných výkazoch vzájomne obchodujúcich platiteľov dane bude možné napr.      

 • odhaliť tuzemské a cezhraničné karuselové podvody,
 • odhaliť machinácie s faktúrami, ako sú napr. nezaradenie faktúr do účtovníctva dodávateľa, pričom odberateľ z nich uplatňuje odpočítanie dane, výmena faktúr, vystavenie  fiktívnych faktúr, nevystavenie faktúr, vystavenie faktúr neplatiteľmi dane, uplatnenie si odpočtu dvakrát z tej istej faktúry, 
 • monitorovať rizikových platiteľov dane, 
 • preventívne pôsobiť proti uvádzaniu nepravdivých údajov.


Novela zákona o DPH rozširuje prenos daňovej povinnosti z predávajúceho na kupujúceho na ďalšie kategórie tovarov dodávaných v tuzemsku medzi dvomi platiteľmi dane. Ide o vybrané druhy poľnohospodárskych produktov, kovov a kovových predmetov, mobilné telefóny a integrované obvody. 

Pri poľnohospodárskych plodinách ide o tovary spadajúce do kapitoly 10 Spoločného colného sadzobníka (Obilniny) a do kapitoly 12 Spoločného colného sadzobníka (Olejnaté semená a olejnaté plody; rôzne zrná, semená a plody; priemyselné alebo liečivé rastliny; slama a krmoviny), ktoré nie sú bežne určené v nezmenenom stave na konečnú (ľudskú) spotrebu, pri kovoch a kovových predmetoch ide o tovary patriace do kapitoly 72 (Železo a oceľ) a položiek 7301, 7308 a 7314 Spoločného colného sadzobníka (Predmety zo železa a ocele).

Prenos daňovej povinnosti sa uplatní, ak základ dane na faktúre je 5 000 eur a viac. K zavedeniu prenosu daňovej povinnosti pri týchto komoditách došlo z dôvodu prudkého nárastu kolotočových podvodov pri obchodovaní s týmito komoditami.

 

 

Novela zákona o DPH od 1.10.2012 a od 1.1.2013

S účinnosťou od 1.10.2012 a od 1.1.2013 sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z priadnej hodnoty (ďalej len "DPH") novelou zákona č. 246/2012 Z.z. Zmeny v zákone môžeme charakterizovať v troch základných skupinách:

 1. Ustanovenia zamerané na boj proti podvodom v oblasti DPH,
 2. Ustanovenia ako povinná transpozícia Smernice Rady (EÚ) č. 2010/45/EÚ - zmena pravidiel fakturácie; ustanovenia Smernice Rady (ES) č. 2008/8/ES - zmena v mieste poskytovania služieb, ktoré menia a dopĺňajú  Smernicu Rady (ES) č. 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty,
 3. Ostatné ustanovenia, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe a spresňujú súčasné znenie zákona o DPH. 

 

Registrácia platiteľa dane

Podľa znenia § 4 ods. 6 zákona o DPH sa rozširuje okruh prípadov, kedy sa zdaniteľná osoba stáva zo zákona platiteľom dane. Postavenie platiteľa dane zo zákona nadobúda zdaniteľná osoba, ktorá predá stavbu, jej časť (byt alebo nebytový priestor) alebo stavebný pozemok alebo prijme platbu predtým ako stavbu, alebo jej časť alebo stavebná pozemok dodá a z tejto transakcie má dosiahnuť obrat 49 790 EUR. Zdaniteľná osoba sa stane platiteľom dane dňom dodania (podľa § 19 ods. 1 zákona o DPH) alebo dňom prijatia platby, a to tým dňom, ktorý nastane skôr.

Zámerom tejto zmeny zákona o DPH je zabrániť vyhýbaniu sa zdaňovaniu nových nehnuteľností. Zdaniteľná osoba sa platiteľom dane nestáva v prípade ak:

 • pôjde o príležitostný predaj stavby, jej časti alebo stavebného pozemku (výnos/príjem sa v tomto prípade nezapočítava do obratu, ktorý je definovaný v § 4 ods. 9 zákona o DPH - do obratu sa nezahŕňajú výnosy/príjmy z príležitostne predaného hmotného majetku),
 • pôjde o predaj stavby alebo jej časti vrátane stavebného pozemku na ktorom stojí, ktoré sú oslobodené od dane z dôvodu, že uplynulo 5 rokov od kolaudácie predávanej stavby alebo jej časti resp. 5 rokov od začatia prvého užívania nehnuteľnosti.  

 

Zábezpeka na DPH

V súlade s čl. 273 Smernice Rady (ES) č. 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z DPH sa novelou zákona o DPH zaviedlo skladanie zábezpeky na daň pre registráciou rizikového subjektu za platiteľa dane. Daňový úrad podľa nového ustanovenia § 4c zákona o DPH zdaniteľnej osobe, ktorá podala žiadosť o registráciu za platiteľa dane, povinnosť zložiť zábezpeku na DPH.

V prípade, že sú splnené predpoklady na zloženie finančnej zábezpeky majú túto povinnosť zdaniteľné osoby:

 • ktoré požiadajú o dobrovoľnú registráciu pre DPH podľa § 4 ods. 4 zákona o DPH,
 • ktoré sú povinné požiadať o registráciu podľa § 4 ods. 1 až 3 zákona o DPH z dôvodu dosiahnutia obratu.

Zábezpeka sa skladá vo forme peňažných prostriedkov na účet správcu dane alebo bankovou zárukou. Zábezpeka sa vyžaduje v prípade ak fyzická osoba, konateľ alebo spoločník právnickej osoby figurovali v spoločnostiach, ktoré mali v čase registrácie daňové nedoplatky na DPH, alebo im bola zrušená registrácia v súlade s doplneným znením § 81 ods. 4 písm. b) bod 2 zákona o DPH. 

Určenie výšky zábezpeky zodpovedá miere rizika zneužitia systému DPH. Dolnú hranicu určí daňový úrad od 1000 EUR, hornú hranicu do 500 000 EUR.

 

Preukázanie dodania

Sprísňuje sa preukázanie dodania tovaru do iného členského štátu s oslobodením od dane podľa § 43 ods. 5 zákona o DPH. Podstatou je preukázanie, že tovar sa fyzicky dostal mimo územie Slovenskej republiky do iného členského štátu. Ako dôkaz sa môže použiť:

 1. Doklad o odoslaní tovaru - prepravu zabezpečuje dodávateľ alebo odberateľ poštou (ak kuriérne služby),
 2. Kópia dokladu o preprave tovaru - prepravu zabezpečuje dodávateľ inak ako poštou (alebo kuriérnou službou). V tomto doklade je potvrdené odberateľom alebo osobou poverenou k prevzatiu tovaru (dopravca v závislosti od použitých dodacích podmienok INCOTERMS) v inom členskom štáte. Ak platiteľ nemá takúto kópiu dokladu, je povinný preukázať prevzatie tovaru v inom členskom štáte iným dokladom,
 3. Potvrdenie o prijatí tovaru odberateľom - ak prepravu vykoná dodávateľ alebo odberateľ vlastným dopravným prostriedkom.  

 

Samozdaňovanie tuzemských plnení

Ustanovenie § 69 ods. 12 sa rozšíril na základe čl. 199 Smernice 2006/112/ES o ďalšie prípady zdaniteľných plnení, kedy sa povinnosť DPH prenáša z dodávateľa na príjemcu plnenia, ktorý je platiteľom DPH (tzv. tuzemské samozdanenie). Ide najmä o predaj nehnuteľností s uplatnením § 38 ods. 1 zákona o DPH; predaj nehnuteľnosti v rámci exekučného / konkurzného konania a daňového exekučného konania; ale aj pri výkone záložného práva a zabezpečovacieho prevodu práva (hnuteľnej alebo nehnuteľnej veci).

 

Ručenie za daň dodávateľom, zrušenie registrácie

Opatrenie v spresnení uplatnenia ručenia na daň v § 69 ods. 14 zákona o DPH má ambíciu účinne eliminovať podvody v členských štátoch EÚ (Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Portugalsko, Česká republika, Belgicko, Dánsko). Ručenie za daň sa uplatní v prípade ak dôjde súčasne k splneniu podmienok a to:

 • že dodávateľ daň z faktúry nezaplatí a 
 • u odberateľa je cena zjavne odchylná od normálnej trhovej ceny, alebo
 • pokračuje uskutočňovanie transakcii s dodávateľom u ktorého nastali dôvody pre zrušenie registrácie pre DPH aj po zverejnení v zozname takýchto osôb, alebo
 • existuje personálne prepojenie dodávateľa s odberateľom.

 

Subjekty u ktorých nastali dôvody k zrušeniu registrácie podľa § 81 ods. 4 písm. b), tzn. ktoré opakovane sa dopúšťajú opakovane porušovania svojich povinností (nepodanie daňového priznania, nezaplatenie dane, nezastihnutie v mieste podnikania, porušovanie povinností pri daňovej kontrole), budú zverejnené na portáli Finančnej správy SR. Citované porušenia môžu byť ako opakované klasifikované vtedy, ak platiteľ dvakrát nepodá daňové priznanie. Avšak táto skutočnosť spolu s nezaplatením vlastnej daňovej povinnosti nemusí byť dôvodom na zrušenie registrácie.

Ustanovenie § 69b zákona o DPH nadväzuje na § 69 ods. 14, kedy určuje postup správcu dane pri uplatnení inštitútu ručenia za daň. Správca dane môže vyzvať ručiteľa k úhrade dane. Pri nadmernom odpočte, správca dane môže rozhodnúť o jeho použití na úhradu nezaplatenej dane.  

 

Zdaňovacie obdobie

Táto zmena predstavuje jednu zo zásadných zmien v systéme zákona o DPH, kedy podľa § 77 ods. 1 zákona o DPH je zdaňovacím obdobím platiteľa dane kalendárny mesiac. Štvrťročné zdaňovacie obdobie si môže zvoliť platiteľ dane, ktorý spĺňa dve podmienky v súlade s ! 77 ods. 2 zákona o DPH:

 • ak uplynulo viac ako 12 kalendárnych mesiacov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa stal platiteľom dane, a
 • za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nedosiahol obrat 100 tisíc EUR.

Noví platitelia, ktorí žiadajú o registráciu po 1.10.2012 musia mať najmenej 12 kalendárnych mesiacov po registrácií mesačné zdaňovacie obdobie z dôvodu získania čo najviac informácií o novom subjekte a v tomto období je týmto subjektom venovaná zvýšená pozornosť. 

Platitelia dane registrovaní dlhšie ako 12 kalendárnych mesiacov sa môžu rozhodnúť aké zdaňovacie obdobie si vyberú v prípade, ak spĺňajú vyššie uvedenú podmienku uvedenú v bode 2. Ak platiteľ dane so štvrťročným zdaňovacím obdobím prekročí obrat 100 tisíc EUR, tak od nasledujúceho mesiaca musí uplatňovať mesačné zdaňovacie obdobie.  Súčasní platitelia dane  so štvrťročným zdaňovacím obdobím môžu pokračovať v takto určenom zdaňovacom období potiaľ, pokiaľ budú plniť vyššie uvedené podmienky v bode 1 a 2 a to v súlade s § 85k zákona o DPH.