Spotrebné dane

Pre klientov zabezpečujeme v rámci našich služieb:

 • sledovanie legislatívnych zmien  
 • analýzy, stanoviská k sporným prípadom
 • efektívne riešenie problémov 
 • komunikácia so správcom dane
 • spracovanie podaní správcovi dane
 • optimalizácia systému podľa platnej legislatívy 
 • ďalšie služby v rozsahu a podľa potrieb klienta

 

Aktuálne zmeny zákonov o spotrebných daniach

Dňa 14.11.2019 bol v Zbierke zákonov  uverejnený zákon č. 362/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela zákona“).

 Cieľom novely zákona je:

 • - spresniť a doplniť základné pojmy,
 • - zaviesť osobitné ustanovenia pre nabíjacie stanice na nabíjanie elektrických vozidiel,
 • - zaviesť ustanovenie pre oslobodenie od spotrebnej dane z uhlia pri technicky odôvodnených stratách,
 • - spresnenie predmetu dane a úprava podmienok na uplatnenie zníženej sadby dane na motorový benzín.

 

Účinnosť novely zákona je od 1. decembra 2019 okrem čl. I bodov 1 až 60 a čl. II bodov 1, 3 a 4, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020.

 

Podrobnejšie sa o zmenách dozviete v rámci našich odborných seminárov k spotrebným daniam - pozrite si najbližšie termíny.

 

 

Prehľad, informácie, linky, legislatíva

 • zmeny v zákonoch o spotrebných daniach v roku 2018:

 

Dňa 17.10.2018 bol v Zbierke zákonov uverejnený zákon č. 290/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov.Tento zákon s účinnosťou od 1. januára 2019 zavádza v rámci nepodnikateľskej činnosti fyzickej osoby možnosť tzv. súkromnej výroby destilátu.

 

 • zmeny v zákonoch o spotrebných daniach v roku 2017:
 •  
 • Dňa 10.11.2017 bol v Zbierke zákonov uverejnený zákon č. 268/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 • Účinnosť zákona sa bola od 1. januára 2018 okrem ustanovení týkajúcich sa problematiky obchodovania s pohonnými látkami v daňovom voľnom obehu, ktoré nadobudli účinnosť 1. apríla 2018 resp. 1. februára 2018 t.j. prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa uverejnilo oznámenie Európskej komisie, ktorým rozhodla, že štátna pomoc SA.47743 (2017/PN) – Slovenská republika – Daňové zvýhodnenie pre biopalivá je zlučiteľná s právom Európskej únie, v Úradnom vestníku Európskej únie.

 •  

 • Dňa 13.11.2017 bol v Zbierke zákonov uverejnený zákon č. 269/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov. 

 • Účinnosť zákona bola od 1. januára 2018 okrem ustanovení týkajúcich sa sprísnenia podmienok na vydanie povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou a ustanovení súvisiacich s predmetnou úpravou, ako aj ustanovenia minimálnej výšky zloženej zábezpeky na daň pre osoby, ktoré chceli prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, a ustanovenia presnejšie určujúceho podmienky na zníženie zloženej zábezpeky na daň; tieto ustanovenia nadobudli účinnosť 1. apríla 2018.  Ustanovenia upravujúce označovanie spotrebiteľských balení cigariet, ktorých kratší z rozmerov bočnej strany spotrebiteľského balenia je menší než kratší z rozmerov kontrolnej známky, kontrolnou známkou, nadobudli účinnosť 1. júla 2018. 

 •  
 
 
 • zmeny v  zákonoch o spotrebných daniach v roku 2016:

 • Dňa 12.10.2016 bol schválený Národnou radou SR zákon č. 296/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov.
 •  
 
 
 
 
 • zmeny v  zákonoch o spotrebných daniach od 1. novembra 2015: 

          komplexné informácie k aktuálnemu stavu:

 

 

 

 

 

 

 • zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov - dopad jeho postupnej účinnosti na zákony    o spotrebných daniach z vína , liehu a piva
 • podrobnejšie o zmenách tu

 

 

  Legislatíva Slovenskej republiky pri správe spotrebných daní

 

 

 

Príďte na odborné školenia pre SPOTREBNÉ DANE a dozviete sa oveľa viac. 

VEREJNE  PRÍSTUPNÁ FORMA  - odborné semináre  realizujeme v Trnave a v Bratislave.  
 
Všeobecné termíny našich odborných školení nájdete na našom webe v časti https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/.
 
INTERNÁ FORMA - pre jednotlivcov i ucelené skupiny priamo u Vás vo firme. Napíšte nám. Pošleme Vám cenovú ponuku.

 

 
 • zmeny v  zákonoch o spotrebných daniach od 1. novembra 2015: 

          komplexné informácie k aktuálnemu stavu: