Spotrebné dane

Pre klientov zabezpečujeme v rámci našich služieb:

 • sledovanie legislatívnych zmien  
 • analýzy, stanoviská k sporným prípadom
 • efektívne riešenie problémov 
 • komunikácia so správcom dane
 • spracovanie podaní správcovi dane
 • optimalizácia systému podľa platnej legislatívy 
 • ďalšie služby v rozsahu a podľa potrieb klienta

 

Aktuálne zmeny zákonov o spotrebných daniach

Dňa 12.11.2021 bol v Zbierke zákonov  uverejnený zákon č. 408/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a  ktorým sa mení a dopĺňa

 • zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov

(ďalej len „zákony o spotrebných daniach“).

 

Cieľom schválených noviel zákonov o spotrebných daniach je okrem iného:

 • transpozícia smernice Rady (EÚ) 2019/2235 zo 16. decembra 2019, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty a smernica 2008/118/ES o všeobecnom systéme spotrebných daní, pokiaľ ide o obranné úsilie v rámci Únie,
 • legislatívno-technické úpravy, ktorými sa zjednocujú v  zákonoch pri všetkých typoch daňových subjektov povinnosti pri registrácii alebo vydávaní povolení,
 • z dôvodu znižovania administratívnej záťaže sa zrušujú niektoré povinnosti dotknutých daňových subjektov oznamovať zmeny údajov, ktoré finančná správa má možnosť získať z verejných registrov.
 • z dôvodu znižovania administratívnej záťaže sa upresňujú niektoré ustanovenia jednotlivých zákonov v súvislosti s oznamovacími povinnosťami pri zmene údajov
 • legislatívno-technické úpravy, ktorými sa zjednocujú názvy vydávaných rozhodnutí podľa jednotlivých zákonov s Daňovým poriadkom,
 • legislatívno-technické úpravy vyplývajúce z poznatkov aplikačnej praxe
 •  

Účinnosť schválených noviel zákonov o spotrebných daniach je od 1. januára 2022.

 

Podrobnejšie sa o zmenách dozviete v rámci našich odborných seminárov k spotrebným daniam - pozrite si najbližšie termíny.

 

 

Prehľad, informácie, linky, legislatíva

 • zmeny v zákonoch o spotrebných daniach v roku 2018:

 

Dňa 17.10.2018 bol v Zbierke zákonov uverejnený zákon č. 290/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov.Tento zákon s účinnosťou od 1. januára 2019 zavádza v rámci nepodnikateľskej činnosti fyzickej osoby možnosť tzv. súkromnej výroby destilátu.

 

 • zmeny v zákonoch o spotrebných daniach v roku 2017:
 •  
 • Dňa 10.11.2017 bol v Zbierke zákonov uverejnený zákon č. 268/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 • Účinnosť zákona sa bola od 1. januára 2018 okrem ustanovení týkajúcich sa problematiky obchodovania s pohonnými látkami v daňovom voľnom obehu, ktoré nadobudli účinnosť 1. apríla 2018 resp. 1. februára 2018 t.j. prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa uverejnilo oznámenie Európskej komisie, ktorým rozhodla, že štátna pomoc SA.47743 (2017/PN) – Slovenská republika – Daňové zvýhodnenie pre biopalivá je zlučiteľná s právom Európskej únie, v Úradnom vestníku Európskej únie.

 •  

 • Dňa 13.11.2017 bol v Zbierke zákonov uverejnený zákon č. 269/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov. 

 • Účinnosť zákona bola od 1. januára 2018 okrem ustanovení týkajúcich sa sprísnenia podmienok na vydanie povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou a ustanovení súvisiacich s predmetnou úpravou, ako aj ustanovenia minimálnej výšky zloženej zábezpeky na daň pre osoby, ktoré chceli prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, a ustanovenia presnejšie určujúceho podmienky na zníženie zloženej zábezpeky na daň; tieto ustanovenia nadobudli účinnosť 1. apríla 2018.  Ustanovenia upravujúce označovanie spotrebiteľských balení cigariet, ktorých kratší z rozmerov bočnej strany spotrebiteľského balenia je menší než kratší z rozmerov kontrolnej známky, kontrolnou známkou, nadobudli účinnosť 1. júla 2018. 

 •  
 
 
 • zmeny v  zákonoch o spotrebných daniach v roku 2016:

 • Dňa 12.10.2016 bol schválený Národnou radou SR zákon č. 296/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov.
 •  
 
 
 
 
 • zmeny v  zákonoch o spotrebných daniach od 1. novembra 2015: 

          komplexné informácie k aktuálnemu stavu:

 

 

 

 

 

 

 • zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov - dopad jeho postupnej účinnosti na zákony    o spotrebných daniach z vína , liehu a piva
 • podrobnejšie o zmenách tu

 

 

  Legislatíva Slovenskej republiky pri správe spotrebných daní

 

 

 

Príďte na odborné školenia pre SPOTREBNÉ DANE a dozviete sa oveľa viac. 

VEREJNE  PRÍSTUPNÁ FORMA  - odborné semináre  realizujeme v Trnave a v Bratislave.  
 
Všeobecné termíny našich odborných školení nájdete na našom webe v časti https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/.
 
INTERNÁ FORMA - pre jednotlivcov i ucelené skupiny priamo u Vás vo firme. Napíšte nám. Pošleme Vám cenovú ponuku.

 

 
 • zmeny v  zákonoch o spotrebných daniach od 1. novembra 2015: 

          komplexné informácie k aktuálnemu stavu: