Elektronická komunikácia

Podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami podľa § 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z.z. finančnej správe od 1.1.2014 :

  1. daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
  2. daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
  3. advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
  4. zástupca neuvedený v bodoch 2. a 3. za daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ktorého zastupuje pri správe daní.
  5. od 1.1.2018 sa povinná elektronická komunikácia rozšírila na všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri a aj ich zástupcov (neuvedených v bodoch 2 a 3) a od 1.7.2018 aj na všetky fyzické osoby – podnikateľov a aj ich zástupcov (neuvedených v bodoch 2 a 3).

 

Pre daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie podľa §12 ods. 3 zákona o dani z príjmov (napr. občianske združenia, štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, obce, vyššie územné celky, príspevkové a rozpočtové organizácie, nadácie, ...) je aj po termíne 1.1.2018 elektronická komunikácia dobrovoľná, nakoľko nie sú zapísané v Obchodnom registri.  

Ak daňový subjekt chce doručovať správcovi dane písomnosti elektronickými prostriedkami, ktoré nebudú podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) ani eID kartou, tak v tom prípade uzavrie so správcom dane písomnú dohodu o elektronickom doručovaní. Upozorňujeme, že od 1.1.2018 právnické osoby nemajú možnosť s daňovým a colným úradom uzatvoriť dohodu, dohodu môžu uzatvárať už len fyzické osoby.

 

Daňový subjekt môže elektronicky odosielať dokumenty finančnej správe troma spôsobmi:

  • aktivovaním eID karty (občianskeho preukazu s čipom),
  • aktivovaním kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP),
  • prostredníctvom dohody o elektronickom doručovaní. (len pre fyzické osoby)