INTRASTAT SK 2020

Viac informácií k problematike INTRASTAT nájdete na našom portále:  www.simstat.sk
   
 

 INTRASTAT SK je systém zberu štatistických údajov o zahraničnom obchode medzi členskými štátmi EÚ, tzn. intrakomunitárnom obchodovaní medzi členskými štátmi Európskej únie navzájom. Uplatňuje sa od 1.1.1993, kedy bola dobudovaná colná únia a na jej základe začal fungovať jednotný trh Európskej únie. Slovenská republika aplikuje tento systém povinne od 1.5.2004, tzn. od  členstva Slovenskej republiky v Európskej únií. Odvtedy je každoročne upravovaný v dôsledku zmien legislatívy o štatistike a colných predpisov (colný sadzobník a kódy kombinovanej nomenklatúry), zmeny prahov.

 

INTRASTAT / EXTRASTAT

Od 1.5.2004 v dôsledku nášho členstva (rozumej Slovenskej republiky) došlo k diverzifikácii zahraničného obchodu Slovenskej republiky a to na INTRAKOMUNITÁRNY (v rámci EÚ) - tzv. INTRASTAT a EXTRAKOMUNITÁRNY (mimo EÚ) tzv. EXTRASTAT. Z uvedeného dôvodu ako členský štát EÚ sme viazaný poskytovať štatistické údaje o našom zahraničnom obchode v zmysle platnej legislatívy EÚ a SR.

 

Vnútorný obchod EÚ

INTRASTAT je teda štatistika vnútorného obchodu v rámci EÚ medzi jej členskými štátmi navzájom. Systém zberu štatistických údajov je povinný poskytovať každý subjekt v súlade so zákonom, ktorému vznikla spravodajská povinnosť. Tieto subjekty označujeme ako spravodajské jednotky (ďalej len "SJ"), ktoré musia splniť dve základné podmienky:

 1. sú registrované pre DPH (bez ohľadu či povinne alebo dobrovoľne), vzťahuje sa aj na verejné, či štátne organizácie,
 2. prekročili v predchádzajúcom kalendárnom roku alebo v priebehu roka tzv. prah oslobodenia pri prijatí (200 tisíc EUR) alebo odoslaní (400 tisíc EUR).

INTRASTAT je naviazaný na uplatňovanie jednotného systému DPH v rámci Smernice Rady (ES) č. 2006/112/ES a platného zákona o DPH v  SR.

 

Colné úrady a Štatistický úrad

Finančné riaditeľstvo SR jeho colná sekcia (colné orgány) prostredníctvom regionálnych colných úradov a ich pobočiek v rámci SR zabezpečuje zber, kontrolu a predspracovanie údajov od SJ, povinných predkladať hlásenia o intrakomunitárnom obchode s  členskými  krajinami  EÚ a  tieto  údaje odovzdáva Štatistickému úradu SR. Finančné riaditeľstvo SR jeho daňová sekcia (daňové orgány)  zabezpečuje kontrolu pri správe daní v súvislosti s intrakomunitárnym obchodovaním a vykonáva tzv. krížové kontroly. Štatistický úrad SR zabezpečuje konečné spracovanie, kontrolu a tzv. štatistický dopočet podľa platnej metodiky, spolupracuje s EUROSTATOM a poskytuje dáta kompetentným orgánom a EÚ. Systém bol nasadený v SR ku dňu vstupu do EÚ, tzn. k 1.5.2004.

 

Hlásenia INTRASTAT

INTRASTAT sa vzťahuje na tovar Únie (čl. 153 CKÚ), ktorý je v pohybe medzi členskými štátmi. Vzťahuje sa aj na tovar, ktorý prekročil vonkajšiu hranicu EÚ pri pohybe z jedného členského štátu do iného, ak došlo k zmene jeho statusu (napr. prepustenie do voľného obehu) po dovoze na colné územie EÚ z tretích krajín. 

Hlásenia je povinná SJ podávať v súlade s § 18 zákona o štátnej štatistike č. 540/2001 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnení úplne, pravdivo a v ustanovených termínoch a bezplatne. Za týmto účelom poskytuje colná správa bezplatne software s názvom INTRASTAT CS, ktorý si je možno inštalovať stiahnutím bezplatne z web stránky colnej sekcie Finančného riaditeľstva SR. 

Úplné hlásenie obsahuje 12 údajov z toho dva sú nepovinné (odsek 13 a 14)

PRI PRIJATÍ       nad 200 tis. € (1-12)

PRI ODOSLANÍ  nad 400 tis. € (2-12)

 

Tovar Únie 

Pre systém INTRASTAT-SK je tovarom všetok hnuteľný majetok vrátane elektrickej energie, plynu a vody.

Pre status tovaru Únie platí podľa čl. 153 nariadenia EP a Rady č. 952/2013 domienka colného statusu Únie, ktorá predpokladá, že všetok tovar na colnom území Únie je tovarom Únie, ak sa nepreukáže, že nie je tovarom Únie. Domienka sa neuplatňuje v osobitných prípadoch podľa čl. 119 Delegovaného nariadenia k Colnému kódexu Únie 2015/2446, ak sa colný status tovaru únie musí preukázať. 

Tovar Únie stráca svoj colný status vtedy, ak (čl. 154 nariadenia  EP a Rady č. 952/2013, ďalej len "Colný kódex Únie").:

 • je prepravený z colného územia Únie, pokiaľ sa neuplatňujú pravidlá o vnútornom tranzite (T2); 

 • bol prepustený do colného režimu vonkajší tranzit, colného režimu skladovanie alebo do colného režimu aktívny zušľachťovací styk, pokiaľ tak dovoľujú colné predpisy; 

 • bol prepustený do colného režimu konečné použitie a buď sa následne prenechá v prospech štátu, alebo sa zničí a zostane odpad;

 • sa po prepustení tovaru zruší platnosť ho vyhlásenia na jeho prepustenie do voľného obehu. 

 Elektronický systém  pre dôkazy o statuse Únie bude zavedený  v prechodnom období od 1.3.2019. Prechodné obdobie pre zavedenie tohto systému končí 1.10.2019. 

Dôkaz o statuse tovaru T2L alebo T2LF je platný 90 dní (čl. 123 Delegovaného nariadenia k Colnému kódexu Únie).

Ak hodnota dôkazu o statuse nepresahuje 15 000 EUR môže sa vystaviť na (T2L alebo T2LF + podpis):

 • Faktúre vzťahujúcej sa na tovar,

 • Prepravnom doklade vzťahujúcom sa na tovar.

 

Prah oslobodenia a prah transakcie

Ak za predchádzajúci kalendárny rok, alebo od začiatku sledovaného roka prijala alebo odoslala SJ tovar spoločenstva v súhrnnej hodnote rovnej alebo vyššej ako prah oslobodenia je povinná podávať štatistické hlásenia INTRASTAT SK podľa miestnej príslušnosti, avšak od 1.4.2010 už len výlučne elektronicky. K tomu je povinná sa registrovať na Štatistickom úradu SR (ďalej len "ŠÚ SR") zaslaním registračného dotazníka. V prípade zmien nahlásiť tieto najneskôr do 10 dní od kedy nastali.

Prah oslobodenia (posudzuje sa, či vznikla spravodajská povinnosť):

 • Prijatie      nad 200 tis. € (vzniká spravodajskej jednotke spravodajská povinnosť)
 • Odoslanie  nad 400 tis. € (vzniká spravodajskej jednotke spravodajská povinnosť)

Prah transakcie (možnosť kumulácie transakcií nízkej hodnoty):

 • Položky do 200 €, vykazovanie pod kódom 9950 00 00

 

Zmeny INTRASTATU

 • S účinnosťou od 1.4.2010 sa podávajú hlásenia INTRASTAT SK výlučne len elektronicky.
 • Od 1.1.2012 vzniklo Finančné riaditeľstvo SR, ktoré zlučuje colnú a daňovú správu do tzv. finančnej správy. Plnohodnotne začne fungovať FS od 1.11.2012 podľa zákona č. 354/2011 Z.z. o finančnej správe.
 • S účinnosťou od 1.1.2013 sa mení colný sadzobník - Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 927/2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku.
 • Od 1.1.2013 sa ruší prah zjednodušenia pri prijatí aj odoslaní - tieto zmeny zavádza Vyhláška Štatistického úradu SR č. 378/2012 Z. z., ktorá mení a dopĺňa vyhlášku č. 358/2011 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2012 až 2014.
 • Od 1.1.2015 sa mení colný sadzobník - Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1101/2014 zo 16. októbra 2014, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku - zmeny si pozrite na https://www.cdservices.sk/casteotazky/predpisy/
 • Od 1.1.2015 platí nová Vyhláška Štatistického úradu SR č. 291/2014 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa Program  štátnych štatistických zisťovaní na roky 2015 – 2017. 
 • od 1.1.2016 sa vykazuje i odpad so zápornou hodnotou - tzn. odpad, za ktorého likvidáciu musí spravodajská jednotka zaplatiť je tiež predmetom INTRASTAT hlásenia. Ako fakturovanú sumu však spravodajská jednotka uvedie min. sumu 1 EUR, do ods. 18 ako druh obchodu uvedie kód 9/9. Ostatné odseky sa vykazujú štandardným postupom.
 • Od 1.1.2016 je účinný colný sadzobník - Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 2015/1754, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku - zmeny si pozrite na https://www.cdservices.sk/casteotazky/predpisy/
 • od 1.5.2016 sa zmenili colné predpisy Únie - pozri - https://www.cdservices.sk/casteotazky/predpisy/
 • Európska komisia pracuje na príprave efektívnejšieho systému zberu dát pri obchode v rámci EÚ, ktorý sa označuje vo všetkých dostupných zdrojoch ako SIMSTAT (simplifying statistical system). Európska komisia informuje o tomto systéme na svojich web stránkach. V septembri 2016 vydala Európska komisia záverečnú správu k dvom projektom EES.VIP SIMSTAT.
 • Od 1.1.2017 je účinný colný sadzobník - Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 2016/1821, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku - zmeny si pozrite na https://www.cdservices.sk/casteotazky/predpisy/
 • Od 1.1.2018 je účinný colný sadzobník - Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 2017/1925, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku - zmeny si pozrite na https://www.cdservices.sk/casteotazky/predpisy/
 • Od 1.1.2019 je účinný colný sadzobník - Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 2018/1602, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku - zmeny si pozrite na https://www.cdservices.sk/casteotazky/predpisy/
 • Od 1.1.2019 sa v rámci štatistiky zahraničného obchodu v rámci EÚ v systéme INTRASTAT nevykazujú povinne opravy, údržba bez ohľadu na to, či ide o platenú alebo neplatenú opravu, či údržbu.    
 • Od 1.1.2020 je účinný colný sadzobník - Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 2019/1776, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku - zmeny si pozrite na https://www.cdservices.sk/casteotazky/predpisy/

 

Aký tovar je vyňatý z INTRASTATu, ako a kedy sa vykonávajú opravy hlásení, ako sa aplikuje trojstranný obchod, ako sa vykazujú dobropisy, ako je to s vráteným tovarom po reklamácii, ako postupovať pri dovoze tovaru z krajín mimo EÚ pri nepriamom dovoze a vývoze, ako správne využívať konsignačný sklad a ako takýto tovar vykazovať, ako vykazovať opravy a spracovanie tovaru, ako vykazovať software a nosiče informácií, ako rozložené zásielky, či odpad, no a dôležité je správne vyplňovanie hlásení a uvádzanie správneho colnotarifného zatriedenia tovarov, ktoré Vám vysvetlíme a naučíme Vás ako sa správne zorientovať v spleti pravidiel s uvedením praktických príkladov z aplikačnej praxe.

Stačí ak nás kontaktujete a prídete na náš všeobecný seminár alebo si dohodnete interný termín u Vás priamo vo firme, cenovú ponuku s kalkuláciou nákladov Vám zašleme ak uvediete úplné, presné a pravdivé údaje a spätný kontakt na Vás (mail, telefón). Kontaktujte nás TU.

 

Príďte na odborné semináre k systému INTRASTAT a dozviete sa oveľa viac. 

VEREJNE  PRÍSTUPNÁ FORMA  - odborné semináre  realizujeme v Trnave a v Bratislave.  
Všeobecné termíny našich odborných školení nájdete na našom webe v časti https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/.
INTERNÁ FORMA - pre jednotlivcov i ucelené skupiny priamo u Vás vo firme. Napíšte nám. Pošleme Vám cenovú ponuku.