Intrastat hlásenia 

   Hlásenia intrastat jednoducho

Viac informácií k problematike Intrastat nájdete na portále:  www.simstat.sk

 

V dôsledku členstva Slovenskej republiky došlo k diverzifikácii zahraničného obchodu Slovenskej republiky a to na intrakomunitárny - vnútrounijný  a extrakomunitárny - treťozemný. Z uvedeného dôvodu ako členský štát Európskej únie sme viazaný poskytovať štatistické údaje o našom zahraničnom obchode ako stanovuje Nariadenie Rady (EHS) č. 638/2004 a Nariadenie Komisie (ES) č. 1982/2004. 

Intrastat-SK predstavuje systém zberu štatistických údajov o zahraničnom obchode medzi členskými štátmi Európskej únie. Na tento účel sa využíva systém štatistiky, osobitne zriadený v rámci Európskej únie. V tomto štatistickom systéme na Slovensku s názvom Intrastat-SK sa vykazujú intrastat hlásenia. Vykazujú sa štatisticky cez systém hlásení o prijatí a odoslaní tovaru intrakomunitárne obchodné transakcie medzi členskými štátmi Európskej únie navzájom. 

Systém Intrastat sa začal v Európskej únií používať od 1.1.1993, kedy bola dobudovaná colná únia a na jej základe začal fungovať jednotný trh Európskej únie. Slovenská republika aplikuje systém Intrastat-SK od 1.5.2004, kedy sa Slovenská republika stala členským štátom Európskej únie. Každoročne dochádza k zmenám najmä v dôsledku zmien colného sadzobníka, kódov kombinovanej nomenklatúry, zmien prahov. Intrastat hlásenia je povinná podávať spravodajská jednotka, ktorej vznikla spravodajská povinnosť. 

Intrastat hlásenie sa podáva ako úplné hlásenie a obsahuje 12 údajov z toho tri sú nepovinné:

 • Odsek 8 – Opis tovaru 
 • Odsek 13 – Región pôvodu - vypĺňa iba pri odoslaní
 • Odsek 14 – Región určenia - vypĺňa iba pri prijatí.
 •  

Intrastat kódy  

Na účely intrastat hlásení a vykazovanie intrastatu si autori systému požičali z colných predpisov na účely intrastat kódov z colného sadzobníka kombinovanú nomenklatúru. Ide o systém klasifikácie tovarov na základe kódov tovaru a tieto tvoria intrastat kódy, ktoré spravodajské jednotky uvádzajú do intrastat hlásení pri prijatí a pri odoslaní. Intrastat kódy tvorí 8 miestny číselný kód. Priradenie správneho intrastat kódu je náročná činnosť spojená so správnou orientáciou v colnom sadzobníku a znalosti jeho štruktúry a interpretačných pravidiel, podľa ktorých sa pri priradení intrastat kódu každému tovaru postupuje. Existuje jediná výnimka, kedy nie je potrebné priradiť konkrétny intrastat kód, ide o prah transakcie a vykazovanie položiek tovarov z faktúr, ktoré nepresahujú 200 EUR a to hodnoty sumy za položku faktúry.

Colný sadzobník, kombinovaná nomenklatúra obsahuje viac ako 10 tisíc položiek, je štrukturoavný do tried I. až XXI. s počtom 99 kapitol, nerovnomerne roztriedených podľa charakteru, zloženia druhu tovarov. Táto disciplína sa označuje ako colné tovaroznalectvo. V rámci odborných školení a seminárov k intrastatu Vás naučíme a zasvätíme i do umenia priradiť správne intrastat kódy Vášim tovarom v intrastat hláseniach.   

Intrastat CS 

Hlásenia je povinná spravodajská jednotka podávať podľa § 18 zákona o štátnej štatistike č. 540/2001 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnení úplne, pravdivo a v ustanovených termínoch a bezplatne. Za týmto účelom poskytuje colná správa bezplatne softvér s názvom Intrastat CS, ktorý si môže nainštalovať každá spravodajská jednotka bezodplatne zo stránky Finančnej správy venovanej práve systému Intrastat-SK. 

Intrastat hlásenia sa vykazujú elektronicky prostredníctvom softvéru Intrastat CS. Ide jednoduchý softvér, ktorý vyvinula colná správa práve na účely vykazovania intrastat hlásení. Intrastat CS umožňuje nielen zostaviť hlásenia, tiež zostaviť prehľady, vzorové hlásenia, prekonvertovať importované zostavy z excelu do formátu xml a následne odoslať cez portál Finančnej správy elektronicky na príslušnú pobočku colného úradu podľa sídla spravodajskej jednotky, resp. zástupcu. Intrastat je naviazaný na uplatňovanie jednotného systému DPH podľa Smernice Rady (ES) č. 2006/112/ES a zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH. Pravidlá pre zber štatistických údajov v Slovenskej republike upravuje Zákon o štátnej štatistike č. 540/2001 Z.z. a vykonávacie pravidlá štatistických zisťovaní upravuje Vyhláška Štatistického úradu SR č. 250/20017 Z.z. 

Intrastat 2020 - colné úrady, Štatistický úrad

Finančné riaditeľstvo SR jeho colná sekcia prostredníctvom regionálnych colných úradov a ich pobočiek v rámci SR zabezpečuje zber, kontrolu a predspracovanie údajov od spravodajských jednotiek, povinných predkladať hlásenia o intrakomunitárnom obchode s  členskými  krajinami  Európskej únie a  tieto  údaje odovzdáva Štatistickému úradu SR. Pri Intrastat 2020 zabezpečuje kontrolu Finančné riaditeľstvo SR jeho daňová sekcia prostredníctvom daňových úradov  pri správe daní v súvislosti s intrakomunitárnym obchodovaním cez krížové kontroly. 

Na tento účel využívajú orgány Finančnej správy SR výmenu údajov, overovanie údajov v elektronických databázach, kontrolné výkazy k DPH, súhrnné výkazy k DPH a údaje z daňových priznaní k DPH. Okrem systému Intrastat 2020 Finančná správa SR pracuje i s tzv. operatívnymi informáciami, ktoré pochádzajú z viacerých zdrojov, ide nielen o medzinárodnú výmenu údajov, ale tiež o informácie získané prostredníctvom tzv. ITP prostriedkov, čo upravuje Zákon o finančnej správe č. 35/2019 Z.z. Štatistický úrad SR cez Intrastat 2020 zabezpečuje konečné spracovanie, kontrolu a tzv. štatistický dopočet podľa platnej metodiky, spolupracuje s Eurostatom a poskytuje dáta rezortným ministerstvám, Európskej únii. 

Intrastat povinnosť - spravodajská povinnosť 

Intrastat povinnosť sa vzťahuje na tovar Únie podľa článku 153 CKÚ, ktorý je v pohybe medzi členskými štátmi. Vzťahuje sa i na tovar, ktorý prekročil vonkajšiu hranicu Európskej únie pri pohybe z jedného členského štátu do iného, ak došlo k zmene jeho statusu, napríklad prepustenie do voľného obehu po dovoze na colné územie Európskej únie z tretích krajín. 

Intrastat povinnosť zahŕňa vykazovanie vnútorného obchodu v rámci Európskej únie medzi jej členskými štátmi cez systém zberu štatistických údajov o obchodných transakciách a to po ich uskutočnení za predchádzajúci kalendárny mesiac s podaním intrastat hlásenia najneskôr k 15.temu dňu nasledujúceho mesiaca. Intrastat povinnosť vykazovania štatistických údajov vzniká každému subjektu, ktorému vznikla tzv. spravodajská povinnosť za nižšie uvedených podmienok.

Podmienky pre vznik spravodajskej povinnosti:

 1. Subjekty sú registrované pre DPH bez ohľadu či povinne alebo dobrovoľne, vzťahuje sa to i na verejné a štátne organizácie,
 2. Subjekty, ktoré prekročili v predchádzajúcom kalendárnom roku alebo v priebehu daného roka prah oslobodenia pri prijatí 200 tisíc EUR alebo prah oslobodenia pri odoslaní 400 tisíc EUR.

Do intrastat hlásení patrí tovar únie 

Do intrastat hlásení patrí tovar únie, ktorým je všetok hnuteľný majetok vrátane elektrickej energie, plynu a vody, ktorý sa v intrastat hlásení i povinne vykazuje.

Pre status tovaru únie platí podľa článku 153 nariadenia EP a Rady č. 952/2013 domienka colného statusu tovaru únie, ktorá predpokladá, že všetok tovar na colnom území Únie je tovarom únie, ak sa nepreukáže, že nie je tovarom únie. Domienka sa neuplatňuje v osobitných prípadoch podľa článku 119 Delegovaného nariadenia k Colnému kódexu Únie 2015/2446, ak sa colný status tovaru únie musí preukázať. 

Tovar únie stráca svoj colný status podľa článku 154 nariadenia  EP a Rady č. 952/2013 Colný kódex Únie ak:

 • je prepravený z colného územia Únie, pokiaľ sa neuplatňujú pravidlá o vnútornom tranzite (T2); 

 • bol prepustený do colného režimu vonkajší tranzit, colného režimu skladovanie alebo do colného režimu aktívny zušľachťovací styk, pokiaľ tak dovoľujú colné predpisy; 

 • bol prepustený do colného režimu konečné použitie a buď sa následne prenechá v prospech štátu, alebo sa zničí a zostane odpad;

 • sa po prepustení tovaru zruší platnosť ho vyhlásenia na jeho prepustenie do voľného obehu. 

Elektronický systém  pre dôkazy o tovare Únie bude plne finkčný od 1.1.2021 po skončení prechodného obdobia pre zavedenie elektronických systémov v Únií. Dôkaz o statuse tovaru T2L alebo T2LF je platný 90 dní (čl. 123 Delegovaného nariadenia k Colnému kódexu Únie).

Ak hodnota dôkazu o statuse nepresahuje 15 000 EUR môže sa vystaviť ako dôkaz o statuse tovaru únie T2L alebo T2LF riadne podpísaný na: 

 • faktúre vzťahujúcej sa na tovar,

 • prepravnom doklade vzťahujúcom sa na tovar.

Prah oslobodenia a prah transakcie

Ak za predchádzajúci kalendárny rok, alebo od začiatku sledovaného roka prijala alebo odoslala spravodajská jednotka tovar únie v súhrnnej hodnote rovnej alebo vyššej ako prah oslobodenia je povinná podávať štatistické intrastat hlásenia podľa miestnej príslušnosti výlučne elektronicky. K tomu je spravodajská jednotka povinná sa registrovať na Štatistickom úradu SR zaslaním registračného dotazníka. V prípade zmien nahlásiť tieto najneskôr do 10 dní od kedy nastali.

Prah oslobodenia slúži na posúdenie, či či vznikla spravodajská povinnosť:

 • pri prijatí tovaru presahujúceho hodnotu nad 200 tisíc € ročne 
 • pri odoslaní tovaru presahujúceho hodnotu nad nad 400 tisíc € 

Prah transakcie umožňuje kumuláciu transakcií nízkej hodnoty:

 • pri položkách nízkej hodnoty na faktúre, ktoré nepresahujú 200 €. Vykazujú sa podľa krajín s kódom 9950 00 00.

Zmeny v systéme Intrastat 

 • S účinnosťou od 1.4.2010 sa podávajú intrastat hlásenia výlučne len elektronicky.
 • Od 1.1.2012 vzniklo Finančné riaditeľstvo SR, ktoré zlučuje colnú a daňovú správu do tzv. finančnej správy. Plnohodnotne začne fungovať FS od 1.11.2012 podľa zákona č. 354/2011 Z.z. o finančnej správe.
 • S účinnosťou od 1.1.2013 sa mení colný sadzobník - Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 927/2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku.
 • Od 1.1.2013 sa ruší prah zjednodušenia pri prijatí aj odoslaní - tieto zmeny zavádza Vyhláška Štatistického úradu SR č. 378/2012 Z. z., ktorá mení a dopĺňa vyhlášku č. 358/2011 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2012 až 2014.
 • Od 1.1.2015 sa mení colný sadzobník - Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1101/2014 zo 16. októbra 2014, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku - zmeny si pozrite na https://www.cdservices.sk/casteotazky/predpisy/
 • Od 1.1.2015 platí nová Vyhláška Štatistického úradu SR č. 291/2014 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa Program  štátnych štatistických zisťovaní na roky 2015 – 2017. 
 • od 1.1.2016 sa vykazuje i odpad so zápornou hodnotou - tzn. odpad, za ktorého likvidáciu musí spravodajská jednotka zaplatiť je tiež predmetom intrastat hlásenia. Ako fakturovanú sumu však spravodajská jednotka uvedie min. sumu 1 EUR, do ods. 18 ako druh obchodu uvedie kód 9/9. Ostatné odseky sa vykazujú štandardným postupom.
 • Od 1.1.2016 je účinný colný sadzobník - Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 2015/1754, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku - zmeny si pozrite na https://www.cdservices.sk/casteotazky/predpisy/
 • od 1.5.2016 sa zmenili colné predpisy Únie - pozri - https://www.cdservices.sk/casteotazky/predpisy/
 • Európska komisia pracuje na príprave efektívnejšieho systému zberu dát pri obchode v rámci EÚ, ktorý sa označuje vo všetkých dostupných zdrojoch ako Simstat (simplifying statistical system). Európska komisia informuje o tomto systéme na svojich web stránkach. V septembri 2016 vydala Európska komisia záverečnú správu k dvom projektom EES.VIP Simstat.
 • Od 1.1.2017 je účinný colný sadzobník - Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 2016/1821, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku - zmeny si pozrite na https://www.cdservices.sk/casteotazky/predpisy/

 • Od 1.1.2018 je účinný colný sadzobník - Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 2017/1925, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku - zmeny si pozrite na https://www.cdservices.sk/casteotazky/predpisy/
 • Od 1.1.2019 je účinný colný sadzobník - Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 2018/1602, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku - zmeny si pozrite na https://www.cdservices.sk/casteotazky/predpisy/
 • Od 1.1.2019 sa v rámci štatistiky zahraničného obchodu v rámci EÚ v systéme Intrastat nevykazujú povinne opravy, údržba bez ohľadu na to, či ide o platenú alebo neplatenú opravu, či údržbu.   
 • Od 1.1.2020 je účinný colný sadzobník - Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 2019/1776, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku - zmeny si pozrite na https://www.cdservices.sk/casteotazky/predpisy/
 • Od 1.1.2021 je účinný colný sadzobník - Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 2020/1577, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku - zmeny si pozrite na https://www.cdservices.sk/casteotazky/predpisy/
 • BREXIT - Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného írska je od 1.1.2021 de jure i de facto treťou krajinou. Zmena sa uplatňuje voči Veľkej Britácnii (Anglicko, Wales, Škótsko), kde treba od 1.1.2021 podávať colné vyhlásenia a absolvovať colné formality. Výnimkou je Severné Írsko, ktoré síce je súčasťou colného územia UK, avšak platí tu tzv. Ísrka poistka, ktorá spočíva v uplatňovaní colných predpisov Únie na území Severného Írska, čo umžňuje, aby medzi Ísrkom (EÚ) a Severným Írskom nevznikla tzv. pevná hranica s hnraničnými kontrolami, čo by malo katastrofálne dôsledky ekonomické, politcké, spoločenské. Severné Írsko i naďalej spadá do systému INTRASTAT a transakcie z a do Severného Írska sa vykazujú v INTRASTATe ako prijatie a odoslanie.

 • BREXIT - pre používanie kódov platia pre územia Spojeného kráľovstva tieto:

  XI    Severné Írsko, použitie iba na INTRASTAT-SK hláseniach;

  XU  Spojené kráľovstvo (Veľká Británia - Anglicko, Škótsko, Wales) bez Severného Írska, použitie iba na colných vyhláseniach;

  GB  Spojené kráľovstvo (Veľká Británia - Anglicko, Škótsko, Wales) bez Severného Írska, pre colné vyhlásenia a pôvod tovaru;

Aký tovar je vyňatý z intrastat hlásení, ako a kedy sa vykonávajú opravy hlásení, ako sa aplikuje trojstranný obchod, ako sa vykazujú dobropisy, ako je to s vráteným tovarom po reklamácii, ako postupovať pri dovoze tovaru z krajín mimo Európsku úniu pri nepriamom dovoze a vývoze, ako správne využívať konsignačný sklad a ako takýto tovar vykazovať, ako vykazovať opravy a spracovanie tovaru, ako vykazovať softvér a nosiče informácií, ako rozložené zásielky, či odpad, no a dôležité je správne vyplňovanie hlásení a uvádzanie správneho colnotarifného zatriedenia tovarov, ktoré Vám vysvetlíme a naučíme Vás ako sa správne zorientovať v spleti pravidiel s uvedením praktických príkladov z aplikačnej praxe.

Stačí ak nás kontaktujete a prídete na náš všeobecný seminár alebo si dohodnete interný termín u Vás priamo vo firme, cenovú ponuku s kalkuláciou nákladov Vám zašleme ak uvediete úplné, presné a pravdivé údaje a spätný kontakt na Váš mail, telefón. Kontaktujte nás TU.

 

Príďte na odborné semináre k systému Intrastat-SK a dozviete sa oveľa viac. 

Odborné semináre  realizujeme prezenčne v Trnave, v Bratislave, on line na diaľku.   
Všeobecné termíny našich odborných školení nájdete na našom webe v časti https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/.
 
Interná forma pre skupiny i jednotlivcov priamo u Vás. Napíšte nám. Pošleme Vám cenovú ponuku.