Incoterms 2010

Ddodacie podmienky Incoterms 2010

Incoterms 2010 vysvetlenie 

(International Commercial Terms) sú medzinárodne uznávané obchodné pravidlá štandardizovaných podmienok ktoré upravujú  prechod nákladov, rizík a praktické opatrenia a povinnosti spojené s dodaním tovaru od predávajúceho ku kupujúcemu. Prvá úprava sa používala od r. 1936. Medzi tým došlo k viacerým výrazným zmenám, perióda zmien sa zmenila zo štyroch na desať rokov. Medzinárodná obchodná komora (ICC) prijala v Paríži nové pravidlá 16.9.2010 pod označením Incoterms 2010. Nové pravidilá Incoterms 2010 sa používajú od 1.januára 2011. 

Zmeny Incoterms 2010 

oproti úprave Incoterms 2000 spočívajú najmä v tom, že štyri pravidlá boli zrušené - DAF, DES, DEQ, DDU. naproti tomu pribudli dve nové univerzálne pravidlá DAT, DAP.  Práve tieto dve podmienky majú zatraktívniť používanie INCOTERMS pre intermodálnu dopravu, najmä kontajnerovú, ktorá predstavuje 96 % prepráv v rámci obchodnej výmeny v medzinárodnom obchode. Celkový počet dodacích podmienok sa znížil z 13 na 11.

Incoterms 2010 podľa druhu dopravy

Podľa charakteru dodacích podmienok sú rozlíšené štandardy do štyroch kategórií. Nová úprava zaviedla pre uľahčenie používania rozdelenie dodacích podmienok podľa druhu dopravy na:

Univerzálne dodacie podmmienky pre všetky druhy dopravy NIVERZÁLNE 

EXW Incoterms 2010

Incoterms 2010 FCA

Incoterms 2010 CPT

Incoterms 2010 CIP

Incoterms 2010 DAP

Incoterms 2010 DDP

 
Dodacie pre lodnú dopravu vnútrozemskú a námornú 

Incoterms 2010 FAS

Incoterms 2010 FOB

Incoterms 2010 CFR

Incoterms 2010 CIF

Skupiny dodacích podmienok

 

Skupina E

Povinnosti predávajúceho sú minimálne, tovar pripraví na nakládku, táto skupina obsahuje len jednu doložku EXW. Predávajúci nehradí hlavnú prepravu. Kupujúci zabezpečuje vývozné colné formality. 

Skupina C

V tretej skupine písmeno C znamená, že predávajúci znáša niektoré náklady (Costs) aj po bode, v ktorom sa delia riziká straty alebo poškodenia tovaru. Do tejto skupiny patria doložky CFR, CIF, CPT, CIP. Keď sa použijú doložky skupiny C, predávajúci splní svoju povinnosť dodať tovar vtedy, keď ho odovzdá dopravcovi a nie vtedy, keď sa tovar dostane na miesto určenia. Ide o tzv. dvojbodové doložky. Zabezpečenie prepravnej zmluvy (CIF, CIP aj poistenie) znáša predávajúci, inak je oslobodený od všetkých ďalších rizík a nákladov (bežné použitie dokumentárnych akreditívov).

Skupina F

Písmeno F v druhej skupine (FCA, FAS, FOB) znamená, že predávajúci odovzdáva tovar prepravcovi a teda znáša všetky riziká a náklady do momentu dodania (Free of risk and expense to the buyer). V F doložkách je povinnosťou predávajúceho zaobstarať prepravu tovaru na miesto, kde sa odovzdá dopravcovi (tzv. úsek pred hlavnou prepravou pre-carriage). Napriek tomu, že vo všetkých F doložkách je uzavretie prepravnej zmluvy povinnosťou kupujúceho, môže vo výnimočných prípadoch túto zmluvu uzavrieť aj predávajúci, ale na náklady a riziko kupujúceho. Stáva sa tak najmä vtedy, keď charakter tovaru a miesto umožňujú iba jeden spôsob prepravy alebo ak je výška poplatku za prepravu tovaru rovnaká bez ohľadu na dopravný prostriedok.

Skupina D

Predávajúci zodpovedá za príchod tovaru na dohodnuté miesto v krajine určenia / dovozu. Podmienky na základe dodania. Písmeno D znamená, že tovar musí dosiahnuť dané miesto určenia (Destination). V tejto skupine sú podľa INCOTERMS doložky DAT, DAP, DDP.

Čo upravujú a neupravujú INCOTERMS 2010

K právnej záväznosti dodacích podmienok Incoterms 2010 dochádza iba ak sa predávajúci a kupujúci ako zmluvné strany  na podmienkach podľa určitej doložky dohodnú a ak danú skutočnosť riadne zapracujú do kúpnej zmluvy.
 
Obvykle skutočný obsah dodacej podmienky Incoterms 2010 nie je zmluvným stranám dostatočne známy, nevykladá sa zhodne, nechápu ho alebo ho nerešpektujú. Každá podmienka vymedzuje povinnosti predávajúceho A1-10 a kupujúceho B1-10 v desiatich bodoch.
 
 • Dodacie podmienky Incoterms 2010 určujú, do akého miesta znáša riziká a náklady na dodanie tovaru predávajúci, a kde tieto riziká a náklady prechádzajú na kupujúceho. Dodacie podmienky Incoterms 2010 upravujú štandardy pre uzatváranie obchodných zmlúv a zjednodušujú nielen prípravu dokumentácie, vykonávanie formalít, ale aj priebeh samotnej obchodnej transakcie, balenie, nakladanie, prepravu, vykladanie, poistenie a pod.  
 • To čo dodacie podmienky Inocoterms 2010 neupravujú je okamih prechodu vlastníctva z predávajúceho na kupujúceho, ktorý je skôr spojený s platobnými podmienkami alebo inými zmluvnými ujednaniami.
 • Predávajúci s kupujúcim si samozrejme môžu dohodnúť akékoľvek dodacie podmienky Incoterms 2010 , pre zjednodušenie však boli vytvorené štandardy, ktoré majú jednotný výklad a nevyžadujú preto obsiahlu zmluvnú úpravu.
 • Zjednodušenie teda spočíva v tom, že obchodní partneri uvedú v zmluve alebo objednávke medzinárodne používanú skratku dodacej doložky Incoterms 2010 a spresní sa len miesto dodania. Obe strany majú jasno, kam má byť tovar dodaný, kto zabezpečí dopravu, kto nesie náklady na dopravné alebo poistné, prípadne kto zaplatí prípadné škody vzniknuté počas prepravy.
 • Z hľadiska dovozného colného konania hrajú dodacie podmienky Incoterms 2010 kľúčovú úlohu pri určovaní colnej hodnoty, pretože vypovedajú o tom, aké náklady sú zahrnuté v cene tovaru a aké je naopak treba pripočítať.

Základné zásady správnej aplikácie dodacích podmienok Incoterms 2010 v praxi:

 1. Zakomponovanie pravidiel do konkrétnej zmluvy, kedy sa stávajú právne záväznými, napríklad EXW Trnava, Incoterms 2010;
 2. Výber vhodného pravidla, s ohľadom na tovar, spôsob prepravy, prípadne povinnosť zabezpečenia dopravy, poistenia a podobne;
 3. Preskúmanie znenia pravidla pre ubezpečenie, že práve toto je vhodné použiť. Odporúčame Vám výmenu anglického znenia Vami vybranej dodacej podmienky s obchodným partnerom a jej odsúhlasenie. Jazykové riziko zlého prekladu, či znenia, alebo iného znenia tu stále existuje. Okrem toho  jazykové rozdiely, ale tiež riziko v dôsledku uplatnenia tzv. zvykového práva napríklad v námornej doprave v prístavoch. 
 4. Pri použití určite čo najpresnejšie miesto dodania a určenia alebo prístav dodania a určenia tak, ako je to len možné, napríklad dodacej podmienka Incoterms 2010 FCA, priestor predávajúceho na Starohájska 9/B, Trnava, Slovenská republika, Incoterms 2010. Niekedy sa určuje aj konkrétny bod, prípadne s použitím súradníc podľa GPS;
 5. Pamätajte vždy na to, že doložky sú krátke, určujú o povinnosti uzavrieť zmluvu o preprave, prípadne poistnú zmluvu a prechod nákladov. Dodacie podmienky Incoterms 2010 neriešia prechod vlastníctva, porušenie zmluvy, kedy toto rieši kúpna zmluva. Dodacie podmienky Incoterms 2010 neobsahujú opis tovaru, záruky, záväzky, cenu a platbu, platobný titul, neriešia duševné vlastníctvo, právo a ani príslušnosť súdu.
 6. Treba zdôrazniť, že miestne zákony môžu zneplatniť niektoré aspekty kúpnej zmluvy a to aj s vplyvom na zvolenú dodaciu podmienku Incoterms 2010. 
Incoterms 2010 pdf - pozri si krátky prehľad

 

Príďte na odborné semináre k dodacím podmienkam Incoterms 2010, dozviete sa oveľa viac. 

Odborné semináre  realizujeme prezenčne v Trnave, v Bratislave, on line na diaľku.    
Viac informácií k termínom nájdete v časti https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/.
 
Prihláste sa cez prihlasovací formulár v úvode webu:  

ON LINE FORMULÁR PRIHLÁŠKA

 
Interné semináre pre skupiny aj individuálne. Napíšte nám. Pošleme Vám cenovú ponuku.