Colné konanie

Dovoz, vývoz

Colné konanie od C&D Services

Tovary pri dovoze sú zaťažované dovozným clom. Súčasťou platby pri dovoze je aj DPH, prípadne aj spotrebné dane. Pre výpočet dovozného cla je nevyhnutné správne colnotarifné zatriedenie tovaru. Colná sadzba sa uplatní na tovar v súlade s VYKONÁVACÍM NARIADENÍM KOMISIE (EÚ) č. 927/2012.

Za správne colnotarifné zatriedenie tovaru do podpoložky kombinovanej nomenklatúry zodpovedá deklarant. Colnotarifné zatriedenie tovaru môže vykonávať odborne spôsobilá osoba so znalosťou tovaroznalectva.  

Colný dlh sa pri dovoze vypočíta z colnej hodnoty. Do colnej hodnoty vstupujú priame a nepriame náklady. Sadzba DPH je upravená v platnom znení zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Clo sa vypočíta z colnej hodnoty tovaru s uplatnením príslušnej platnej colnej sadzby. Na Slovensku sú naďalej správcom dane pri dovoze colné orgány, tzn. DPH je súčasťou dovoznej platby a deklarant je povinný ju v súlade s colnými predpismi uhradiť najneskôr do 10 dní na účet colného úradu. 

Prepustenie tovaru do voľného obehu môže deklarant alebo jeho zástupca navrhnúť kdekoľvek na colnom území Európskej únie. Deklarant alebo jeho zástupca je identifikovaný prostredníctvom EORI čísla. Spolu s colným vyhlásením predloží tovar, všetky sprievodné dokumenty, splní predpísané colné formality pre daný colný režim. 

Platba pri dovoze je splatná v lehote 10 dní odo dňa, keď colný úrad oznámil jej výšku dlžníkovi. V praxi sa lehota počíta odo dňa, kedy si deklarant prevzal rozhodnutie o prepustení tovaru a výmer platieb. Spôsob platby je možný v hotovosti i bezhotovostným prevodom. Colný dlh sa považuje za uhradený pripísaním na účet colného úradu. V opačnom prípade sa vystavuje deklarant úrokom z omeškania v dôsledku omeškania platby.

Zabezpečenie colného dlhu umožňuje nakladať deklarantovi s tovarom po prevzatí rozhodnutia o prepustení tovaru.

V Slovenskej republike colné konanie prebieha pri obchodnom tovar výlučne elektronicky. Na tento účel je povinný deklarant komunikovať s colnými orgánmi už len elektronicky, ak túto podmienku neplní, obyvkle sa necháva zastupovať v colnom konaní špecializovanými firmami, ktoré túto podmienku plnia.  

Colné konanie prebieha dvomi spôsobmi:

1. štandardným colným postupom 

2. zjednodušeným colným postupom (zápis do evidencie deklaranta pri dovoze / vývoze)

Rozdiel spočíva v skutočnosti, že pri štandardnom colnom postupne je deklaranta povinný predložiť spolu so sprievodnými dokladmi k zásielke i fyzicky tovar, najmä v prípadoch ak systém analýzy rizík určí vykonanie fyzickej kontroly na tovare. 

 

 

Colné konanie priateľské pre obchodníkov_new.pdf

 

 

Tranzit Únie 

SCHVÁLENÝ ODOSIELATEĽ a SCHVÁLENÝ PRÍJEMCA sú najpoužívanejšie zjednodušené postupy v colnom režime tranzit. Zabezpečujeme pre klientov splnenie všetkých formalít a získanie povolení k ich uplatňovaniu. Colný režim tranzit je  colný režim s podmienečným oslobodením od cla. Clo sa pri prepúšťaní tovaru do režimu tranzit nevymeriava a ani nevyberá. Pri colnom režime tranzit je povinný hlavný zodpovedný zabezpečiť colný dlh poskytnutím záruky. V Slovenskej republike ide o bankové záruky alebo zmluvy s poisťovňami. Bez platného zabezpečenia colného dlhu colné orgány neprepustia tovar do colného režimu tranzit. Tranzit definujú colné predpisy ako tzv. VNÚTORNÝ (T2) a VONKAJŠÍ (T1).

Komunikácia medzi colnými orgánmi a hlavným zodpovedným prebieha elektronicky. Zásielka je sprevádzaná sprievodným tranzitným dokumentom, ktoré obsahuje evidenčné číslo MRN a čiarový kód. Podmienkou elektronickej komunikácie je splnenie kritérií. Jednou zo služieb, ktorú poskytujeme je zabezpečenie plnenia kritérií pre elektronickú komunikáciu. Vybavíme v mene klienta všetky potrebné formality, aby mohol komunikovať s colnými orgánmi elektronicky.

Najčastejšie využívajú zjednodušené postupy operátori v logistike a zasielatelia. Umožňujú efektívne poskytovať logistické služby klientom.

Colné konanie prebieha dvomi spôsobmi:

1. štandardným colným postupom 

2. zjednodušeným colným postupom (najmä schválený príjemca alebo schválený odosielateľ, povolenie celkovej záruky, používanie osobitných uzáver a pod.) 

Rozdiel spočíva v skutočnosti, že pri štandardnom colnom postupne je deklaranta povinný predložiť spolu so sprievodnými dokladmi k zásielke i fyzicky tovar, najmä v prípadoch ak systém analýzy rizík určí vykonanie fyzickej kontroly na tovare. Pri schválenom príjemcovi tovar deklarant nepredkladá fyzicky, avšak je povinný ho umiestniť obvykle na miesto vo vlastnej prevádzke schválené na účely dočasného uskladnenia, kde je pripravený na prípadné vykonanie kontroly zo strany colných orgánov po určenú dobu podľa povolenia obvykle od 0 do 30 minút po prijatí colného vyhlásenia colným orgánom.  Obdobne je to i pri schválenom odosielateľovi, avšak tam sa povoľuje prípadne i použitie osobitných uzáver na účely zabezpečenia identifikácie tovaru priložením osobitnej uzávery schválenej colnými orgánmi. 

V Slovenskej republike sa na tento účel od 1.5.2019 nepoužívajú uzávery lankové s olovennou hlavou. Neplnia kritériá pre ich schválenie podľa colných predpisov.