Colné konanie pri dovoze a vývoze

Colné konanie pri dovoze a vývoze

Colné konanie je špecifický druh konania, v rámci ktorého colné orgány rozhodujú o prepustení dovezeného, vyvážaného alebo prepravovaného tovaru do navrhovaného colného režimu. Presnejšie to ustanovuje § 24 v odseku 1 platného Colného zákona Slovenskej republiky. 

Kedy sa začína colné konanie? Colné konanie sa začína podaním colného vyhlásenia (§ 24 odsek 2 Colného zákona Slovenskej republiky).

Colné konanie sa vykonáva:

 • štandardným postupom - colné vyhlásenie sa podá na každú zásielku elektronicky so všetkými dokladmi k tovaru a fyzicky tiež tovar colný úrad,  
 • zjednodušeným postupom - colné vyhlásenie sa podá na každú zásielku elektronicky so všetkými dokladmi k tovaru a tovar fyzicky je umiestnený na schválenom mieste, nepredkladá sa na colný úrad. 

Pri dovoze tovaru na colné územie Európskej únie, sú zaťažované dovozným clom v súlade s platnou sadzbou cla uplatňovanou na konkrétny tovar podľa jeho colného zatriedenia a krajiny vývoznej odkiaľ sa tovar dováža. 

Pri dovoze sú rozhodné tri oblasti údajov:

 • colné zatriedenie
 • colná hodnota
 • pôvod tovaru 

Colné zatriedenie - 1. pilier colného konania 

Je prvým pilierom, na ktorom je colné konanie založené. K tomu, aby deklarant správne tovar deklaroval v colnom vyhlásení potrebuje mať správne colné zatriedenie, to znamená priradený správny kód tovaru. 

No a kde nájdem ten kód a ako ho zistím? 

Kódy tovarov sú obsiahnuté v colnom sadzobníku, ktorý vydáva Európska únia každý rok ako prílohu I k Nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87. Obsahuje tzv. kombinovanú nomenklatúru, ktorá má 8 miestny kód, používaný v EÚ na účely štatistiky intrakomunitárneho zahraničného obchodu. 

Od správneho colného zatriedenia, teda kódu tovaru závisí nielen výška colnej sadzby  uplatnená pri dovoze na daný tovar, ale i obchodnopolitické opatrenia v závislosti od krajiny, charakteru tovaru a kódu, ktoré sa na daný tovar vzťahujú. Tieto si vieme po zadaní 10 miestneho TARIC kódu tovaru, ktorý sa používa na colné účely pri obchodovaní s tretími krajinami nájsť v samotnej elektronickej databáze TARIC (z francúzskeho Tarif Intégré de la Communauté). 

Odporúčame, aby colné zatriedenie vykonávala vždy výlučne odborne spôsobilá osoba, ktorá presne ovláda všetky potrebné colné predpisy a súčasne  minimálne základy tovaroznalectva a problematiku úvodu do colného sadzobníka. V colnom konaní je deklarant povinný uvádzať presné, pravdivé a správne údaje, ktoré zodpovedajú tovaru, ktorého sa týkajú a sú v súlade s predkladanými sprievodnými dokladmi k zásielke tovaru. 

Colná hodnota - 2. pilier colného konania

Colný dlh, to znamená clo, DPH, SPD sa pri dovoze vypočíta z colnej hodnoty. Colná hodnota sa môže určiť na účely colného hodnotenia viacerými náhradnými metódami, podľa ustanovenia článku 74 Colného kódexu Únie. Prvotný základ colnej hodnoty tovaru tvorí prevodná hodnota. Je to skutočne zaplatená cena alebo cena, ktorá sa má zaplatiť za tovar predaný na vývoz na colné územie Únie a ktorá je podľa potreby upravená.

Pri určovaní colnej hodnoty s podľa článku 70 Colného kódexu Únie k cene, ktorá bola skutočne zaplatená alebo ktorá ma byť za dovážaný tovar zaplatená, pripočítajú položky, pokiaľ ich uhrádza kupujúci a nie sú zahrnuté v cene, ktorá bola skutočne zaplatená alebo ktorá sa má zaplatiť:

(poznámka: posúdenie či je hodnota zahrnutá v cene sa vykoná podľa obchodnej podmienky INCOTERMS aplikovanej na danú obchodnú transakciu)  

 • provízie a odmeny za sprostredkovanie okrem nákupných provízií;
 • cena kontajnerov, ktoré sa na colné účely považujú s príslušným tovarom za jeden celok; a
 • cena obalu, ktorá zahŕňa tak prácu, ako i materiál; 
 • provízie a odmeny za sprostredkovanie okrem nákupných provízií;
 • cena kontajnerov, ktoré sa na colné účely považujú s príslušným tovarom za jeden celok; a
 • cena obalu, ktorá zahŕňa tak prácu, ako i materiál;

ďalej 

Príslušne rozčlenená hodnota nasledujúcich tovarov a služieb, ak ju priamo / nepriamo poskytuje kupujúci bezodplatne alebo za zníženú cenu na použitie v súvislosti s výrobou a predajom dovážaného tovaru na vývoz, pokiaľ takáto hodnota nie je zahrnutá v cene, ktorá bola skutočne zaplatená alebo ktorá sa má zaplatiť:

(poznámka: posúdenie či je hodnota zahrnutá v cene sa vykoná podľa obchodnej podmienky INCOTERMS aplikovanej na danú obchodnú transakciu)  

 • materiály, súčiastky, dielce a podobné predmety zahrnuté v dovážanom tovare;
 • náradie, matrice, formy a podobné predmety používané pri výrobe dovážaného tovaru;
 • materiály spotrebované pri výrobe dovážaného tovaru; a
 • technika, vývoj, umelecká práca, dizajn, plány a nákresy vyhotovené mimo Únie a potrebné na výrobu dovážaného tovaru;

ďalej

Poplatky za používanie patentov a licenčné poplatky týkajúce sa ohodnocovaného tovaru, ktoré musí priamo / nepriamo platiť kupujúci v rámci podmienok predaja ohodnocovaného tovaru, pokiaľ tieto poplatky nie sú zahrnuté v cene, ktorá bola skutočne zaplatená alebo ktorá sa má zaplatiť. 
 

Hodnota akejkoľvek časti výnosu z ďalšieho predaja, nakladania alebo použitia dovážaného tovaru, ktoré priamo alebo nepriamo pripadne predávajúcemu; a
 

Nasledujúce náklady, ktoré vznikli do príchodu na miesto, v ktorom tovar vstupuje na colné územie Únie:

 • náklady na dopravu a poistenie dovážaného tovaru; a
 • poplatky za nakládku a manipuláciu s tovarom spojené s prepravou dovážaného tovaru.

Clo sa vypočíta z colnej hodnoty tovaru s uplatnením príslušnej platnej colnej sadzby. DPH a jej sadzby sú upravené v platnom znení zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. V Slovenskej republike sú správcom dane pri dovoze colné úrady, to znamená, že DPH je súčasťou dovoznej platby a platba pri dovoze je splatná v lehote 10 dní odo dňa, keď colný úrad oznámil jej výšku dlžníkovi. 

V praxi sa lehota počíta odo dňa, kedy si deklarant prevzal rozhodnutie o prepustení tovaru a výmer platieb. Spôsob platby je možný v hotovosti i bezhotovostným prevodom. Colný dlh sa považuje za uhradený pripísaním na účet colného úradu. V opačnom prípade sa vystavuje deklarant úrokom z omeškania v dôsledku omeškania platby.

Prepustenie tovaru do voľného obehu môže deklarant alebo jeho zástupca navrhnúť kdekoľvek na colnom území Európskej únie. Deklarant alebo jeho zástupca je identifikovaný prostredníctvom EORI čísla.  Zabezpečenie colného dlhu umožňuje nakladať deklarantovi s tovarom po prevzatí rozhodnutia o prepustení tovaru.

V Slovenskej republike colné konanie prebieha pri obchodnom tovar výlučne elektronicky. Na tento účel je povinný deklarant komunikovať s colnými orgánmi už len elektronicky a to od roku 2017. Ak hospodársky subjekt túto podmienku neplní, obvykle sa necháva zastupovať v colnom konaní špecializovanými firmami, ktoré túto podmienku plnia.  

Pôvod tovaru - 3. pilier colného konania 

(pozri www.povod.sk alebo www.cdservices.sk/colne/povod-tovaru)

 

 

Ktoré colné úrady sú príslušné k predloženiu tovaru podľa konkrétneho druhu dopravy?

Túto oblasť upravuje podrobne § 22 Colného zákona:

(1) Colným úradom príslušným na predloženie tovaru 34 ) je pri

a) cestnej preprave najbližší colný úrad,

b) leteckej preprave

 • colný úrad na letisku, kde sa tovar vykladá alebo prekladá, ak sa tovar letecky prepraví na colné územie únie z tretích štátov a je sprevádzaný prepravným dokladom, rovnakým dopravným spôsobom bez medzi dopravy na iné letisko na colnom území únie,
 • inak colný úrad, v ktorého obvode je prvé colné letisko pristátia alebo pre batožinu 35 ) colný úrad, v ktorého obvode je colné letisko určené na vykonanie colnej kontroly a colných formalít a s jeho súhlasom aj akýkoľvek iný colný úrad, v ktorého obvode je colné letisko,

c) železničnej preprave

 • pre podanú batožinu ktorýkoľvek colný úrad, ak je oprávnený na colné konanie v železničnej preprave (ďalej len „železničný colný úrad“),
 • pre cestné motorové vozidlá prepravované v medzinárodných vlakoch určených na prepravu cestných motorových vozidiel železničný colný úrad, v ktorého obvode sa nachádza miesto vykládky,
 • pre tovar vystupujúci zo slobodného pásma na ostatné colné územie únie colný úrad, v ktorého obvode vystupuje tovar zo slobodného pásma, ak je oprávnený na colné konanie,
 • pre iný tovar každý železničný colný úrad, v ktorého obvode sa vlak po vstupe plánovane prvýkrát zastaví; ustanovenia o zjednodušení colného režimu tranzit pre prepravu v rámci železničnej prepravy 36 ) tým nie sú dotknuté,

d) poštovej preprave ktorýkoľvek colný úrad, ak je oprávnený na colné konanie v poštovej preprave,

e) preprave potrubím alebo inou colnou cestou colný úrad, v ktorého obvode tovar opúšťa potrubie alebo inú colnú cestu.

(2) Ak nie je možné predložiť tovar colnému úradu príslušnému podľa odseku 1, je príslušný najbližší ďalší colný úrad. Pri povolenom pristátí mimo colného letiska je príslušný colný úrad, v ktorého obvode sa nachádza miesto pristátia.

 

Prijatie písomného colného vyhlásenia je momentom, kedy sa začína colné konanie. Podmienkou je že bude podané v štátnom jazyku v súlade s ustanovením § 32 Colného zákona. Spôsob vypĺňania colného vyhlásenia alebo vyhlásenia ustanovuje Ministerstvo financií SR vo Vyhláške k colnému zákonu. 

 

Kedy colný úrad môže odmietnuť prijať colné vyhlásenie? Dôvody § 34 Colného zákona - Neprijatie colného vyhlásenia

Dôvody na neprijatie colného vyhlásenia upravuje ustanovenie § 34 Colného zákona, kde taxatívne určuje: 

 • je colné vyhlásenie podané na vecne nepríslušnej pobočke colného úradu alebo
 • nie sú splnené náležitosti na podanie colného vyhlásenia ustanovené colnými predpismi.
 • ak je colné vyhlásenie podané na miestne nepríslušnej pobočke colného úradu.

 

Rozhodnutie v colnom konaní podľa ustanovenia § 36 Colného zákona obsahuje:

 • označenie colného úradu, ktorý rozhodnutie vydal,
 • dátum prijatia návrhu na rozhodnutie v colnom konaní, evidenčné číslo rozhodnutia, dátum vydania rozhodnutia,
 • presné označenie deklaranta,
 • označenie alebo opis tovaru vylučujúci zámenu s iným tovarom,
 • sumu dovozného cla alebo sumu vývozného cla podľa jednotlivých položiek a úhrnnú sumu dovozného cla alebo úhrnnú sumu vývozného cla, ak sa dovozné clo alebo vývozné clo vymeriava, a colný režim, do ktorého sa tovar prepúšťa,
 • meno a priezvisko osoby konajúcej v mene colného úradu a jej kvalifikovaný elektronický podpis, ak ide o rozhodnutie v elektronickej podobe, alebo meno, priezvisko a funkciu osoby konajúcej v mene colného úradu, jej vlastnoručný podpis a odtlačok služobnej pečiatky, ak ide o rozhodnutie v listinnej podobe.

Na písomné vyhotovenie rozhodnutia, ktorým sa tovar prepúšťa do navrhovaného colného režimu, sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

Na rozhodnutie o prepustení tovaru do navrhovaného colného režimu oznámené ústne alebo iným spôsobom sa nevzťahujú ustanovenia odseku 1 ani všeobecný predpis o správnom konaní.

Rozhodnutie v colnom konaní sa vyhotovuje písomne; to neplatí, ak bolo colné vyhlásenie podané v súlade s colnými predpismi ústne.

Rozhodnutie, ktorým sa tovar prepúšťa do colného režimu s úplným oslobodením od dovozného cla, colný úrad môže oznámiť vyznačením dňa prepustenia na obchodnom alebo prepravnom doklade. Deň vyznačenia prepustenia tovaru je dňom oznámenia rozhodnutia. Také rozhodnutie neobsahuje odôvodnenie.

Proti rozhodnutiu rozhodnutiu colného úradu v colnom konaní, ktorým sa zamieta návrh na prepustenie tovaru do navrhovaného colného režimu alebo ktorým sa nevyhovie tomuto návrhu v plnom rozsahu, sa možno odvolať v lehote 30 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.

Písomným rozhodnutím v colnom konaní je aj rozhodnutie, ktoré sa vyhotovuje a odosiela automaticky prostredníctvom zariadenia na spracovanie a prenos údajov a obsahuje kvalifikovanú elektronickú pečať s pripojenou časovou pečiatkou;

Na doručovanie elektronických správ v colnom konaní sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu. Rozhodnutie alebo iný elektronický úradný dokument sa však považuje za doručený okamihom jeho sprístupnenia prostredníctvom funkcionality informačného systému Centrálny elektronický priečinok deklarantovi, ak tento okamih predchádza okamihu doručenia podľa osobitného predpisu.

 

Colný úrad oznámi dlžníkovi sumu colného dlhu doručením v súlade s ustanovením § 53 Colného zákona 

 • písomným rozhodnutím o určení colného dlhu v colnom konaní; ak je colný dlh zabezpečený, môže byť jeho suma v colnom konaní oznámená písomným rozhodnutím v colnom konaní, alebo
 • písomným rozhodnutím o vymeraní colného dlhu alebo o dodatočnom vymeraní colného dlhu v správnom konaní.

Rozhodnutie o určení colného dlhu v colnom konaní obsahuje

 • číslo rozhodnutia,
 • presné označenie deklaranta,
 • sumu dovozného cla alebo sumu vývozného cla podľa jednotlivých položiek a úhrnnú sumu dovozného cla alebo úhrnnú sumu vývozného cla,
 • lehotu na zaplatenie sumy colného dlhu,
 • bankové spojenie a identifikáciu platby,
 • poučenie o odvolaní a informáciu o tom, že rozhodnutie je preskúmateľné súdom za podmienok podľa osobitného predpisu, 60a)
 • dátum vydania tohto rozhodnutia,
 • meno a priezvisko osoby konajúcej v mene colného úradu a jej kvalifikovaný elektronický podpis, ak ide o rozhodnutie v elektronickej podobe, alebo meno, priezvisko a funkciu osoby konajúcej v mene colného úradu, jej vlastnoručný podpis a odtlačok služobnej pečiatky, ak ide o rozhodnutie v listinnej podobe.

Ak colný dlh vznikol v súvislosti s konaním, ktoré v čase jeho uskutočnenia malo znaky trestného činu, colný úrad môže oznámiť dlžníkovi sumu colného dlhu najneskôr v lehote piatich rokov odo dňa jeho vzniku.

Ak sa po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o určení colného dlhu v colnom konaní dodatočne preukáže, že suma colného dlhu oznámená dlžníkovi týmto rozhodnutím nezodpovedá sume colného dlhu, ktorá sa mala podľa colných predpisov zaplatiť, colný úrad osobitným rozhodnutím dodatočne vymeria colný dlh alebo vydá rozhodnutie o vrátení alebo odpustení sumy dovozného cla alebo sumy vývozného cla; ustanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní o preskúmaní rozhodnutí sa nepoužijú.

 

Vyberáme niektoré skutočnosti so záverečných ustanovení Colného zákona podľa § 85

 

 • Ak sa uplatňuje trvalá výnimka alebo dočasná výnimka z povinnosti podľa osobitného predpisu, úkon sa robí a rozhodnutie sa vydáva v listinnej podobe.
 • Priamy alebo nepriamy zástupca preukazuje svoje oprávnenie konať ako zástupca predložením písomného plnomocenstva alebo zmluvy.
 • Ak tento zákon ustanovuje písomnú formu rozhodnutia alebo úkonu, rozumie sa tým elektronická podoba alebo listinná podoba. To znamená, že písomná a elektornická forma sú právne rovnocenné. 
 • Písomné rozhodnutia vydané podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu s výnimkou rozhodnutí o uložení sankcie za colný priestupok alebo za colný delikt nemusia obsahovať odôvodnenie a poučenie o odvolaní, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak. Colné vyhlásenie, ak sa dekalrantovi plne vyhovuje plní tieto podmienky a teda neobsahuje ani odúvodnenie, ani poučenie v zmyse správneho zákona.
 • Účastníkom správneho konania o vymeraní colného dlhu alebo o dodatočnom vymeraní colného dlhu je dlžník.
 • Ak je dodatočné vymeranie colného dlhu výsledkom kontroly po prepustení, odôvodnením rozhodnutia o dodatočnom vymeraní colného dlhu môže byť odkaz na protokol podľa § 12 ods. 17, ak bol kontrolovanej osobe doručený alebo ak sa doručuje spolu s týmto rozhodnutím.
 • Lehota na vydanie rozhodnutia v konaní podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu s výnimkou colného konania je 90 dní odo dňa začatia konania, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán alebo orgán príslušný rozhodnúť o rozklade. Ak colný úrad, finančné riaditeľstvo alebo ministerstvo nemôže rozhodnúť do 90 dní, upovedomí o tejto skutočnosti účastníka konania s uvedením dôvodu.
 • Včas podané odvolanie proti rozhodnutiu o uložení sankcie za colný priestupok alebo za colný delikt a proti rozhodnutiu o zhabaní má odkladný účinok.

 

Colné konanie priateľské pre obchodníkov_new.pdf

 

 

Colné konanie v tranzite 

Colný režim tranzit je  colný režim s podmienečným oslobodením od cla. Clo sa pri prepúšťaní tovaru do režimu tranzit nevymeriava a ani nevyberá.  Pri colnom režime tranzit je povinný držiteľ režimu (hlavný zodpovedný) zabezpečiť colný dlh poskytnutím záruky. 

V Slovenskej republike ide o bankové záruky alebo zmluvy s poisťovňami. Presnejšie to ustanovuje colný zákon v znení ustanovenia § 55 Colného zákona - Ručenie, kde sa ručenie poskytuje vo forme jednotlivej záruky alebo celkovej záruky.

 

Colný úrad prijme ako ručiteľa

 • banku, zahraničnú banku so sídlom v členskom štáte, poisťovňu alebo poisťovňu z iného členského štátu alebo
 • inú osobu usadenú na colnom území únie, ak je schválená ako ručiteľ.

Bez platného zabezpečenia colného dlhu colné orgány neprepustia tovar do colného režimu tranzit. 

Colný režim tranzit definujú colné predpisy Únie ako tzv. VNÚTORNÝ (T2) - tovar so statusom Únie, a VONKAJŠÍ (T1) - tovar bez statusu Únie.

 

Colné konanie prebieha dvomi spôsobmi:

 

SCHVÁLENÝ ODOSIELATEĽ a SCHVÁLENÝ PRÍJEMCA sú najpoužívanejšie zjednodušené postupy v colnom režime tranzit. Zabezpečujeme pre klientov splnenie všetkých formalít a získanie povolení k ich uplatňovaniu. 

 • Komunikácia medzi colnými orgánmi a hlavným zodpovedným prebieha elektronicky. 
 • Zásielka je sprevádzaná sprievodným tranzitným dokumentom, ktoré obsahuje evidenčné číslo MRN a čiarový kód. 
 • Podmienkou elektronickej komunikácie je splnenie kritérií. Jednou zo služieb, ktorú poskytujeme je zabezpečenie plnenia kritérií pre elektronickú komunikáciu. Vybavíme v mene klienta všetky potrebné formality, aby mohol komunikovať s colnými orgánmi elektronicky.
 • Najčastejšie využívajú zjednodušené postupy operátori v logistike a zasielatelia. Umožňujú efektívne poskytovať logistické služby klientom.
 • Rozdiel spočíva v skutočnosti, že pri štandardnom colnom postupne je deklaranta povinný predložiť spolu so sprievodnými dokladmi k zásielke i fyzicky tovar, najmä v prípadoch ak systém analýzy rizík určí vykonanie fyzickej kontroly na tovare. 
 • Pri schválenom príjemcovi tovar deklarant nepredkladá fyzicky, avšak je povinný ho umiestniť obvykle na miesto vo vlastnej prevádzke schválené na účely dočasného uskladnenia, kde je pripravený na prípadné vykonanie kontroly zo strany colných orgánov po určenú dobu podľa povolenia obvykle od 0 do 30 minút po prijatí colného vyhlásenia colným orgánom.  
 • Obdobne je to i pri schválenom odosielateľovi, avšak tam sa povoľuje prípadne i použitie osobitných uzáver na účely zabezpečenia identifikácie tovaru priložením osobitnej uzávery schválenej colnými orgánmi.