Colné konanie pri dovoze a vývoze

Colné konanie od C&D Services

Tovary pri dovoze sú zaťažované dovozným clom. Súčasťou platby pri dovoze je aj DPH, prípadne aj spotrebné dane. Pre výpočet dovozného cla je nevyhnutné správne colnotarifné zatriedenie tovaru. Colná sadzba sa uplatní na tovar tak ako ustanovuje Vykonávacie nariadenie Komisie platné pre daný rok, ktoré ustanoviuje colný sadzobník. 

Za správne colnotarifné zatriedenie tovaru do podpoložky kombinovanej nomenklatúry zodpovedá deklarant. Colnotarifné zatriedenie tovaru môže vykonávať odborne spôsobilá osoba so znalosťou tovaroznalectva.  

Colný dlh sa pri dovoze vypočíta z colnej hodnoty. Do colnej hodnoty vstupujú priame a nepriame náklady. Sadzba DPH je upravená v platnom znení zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Clo sa vypočíta z colnej hodnoty tovaru s uplatnením príslušnej platnej colnej sadzby. Na Slovensku sú naďalej správcom dane pri dovoze colné orgány, tzn. DPH je súčasťou dovoznej platby a deklarant je povinný ju v súlade s colnými predpismi uhradiť najneskôr do 10 dní na účet colného úradu. 

Prepustenie tovaru do voľného obehu môže deklarant alebo jeho zástupca navrhnúť kdekoľvek na colnom území Európskej únie. Deklarant alebo jeho zástupca je identifikovaný prostredníctvom EORI čísla. Spolu s colným vyhlásením predloží tovar, všetky sprievodné dokumenty, splní predpísané colné formality pre daný colný režim. 

Platba pri dovoze je splatná v lehote 10 dní odo dňa, keď colný úrad oznámil jej výšku dlžníkovi. V praxi sa lehota počíta odo dňa, kedy si deklarant prevzal rozhodnutie o prepustení tovaru a výmer platieb. Spôsob platby je možný v hotovosti i bezhotovostným prevodom. Colný dlh sa považuje za uhradený pripísaním na účet colného úradu. V opačnom prípade sa vystavuje deklarant úrokom z omeškania v dôsledku omeškania platby.

Zabezpečenie colného dlhu umožňuje nakladať deklarantovi s tovarom po prevzatí rozhodnutia o prepustení tovaru.

V Slovenskej republike colné konanie prebieha pri obchodnom tovar výlučne elektronicky. Na tento účel je povinný deklarant komunikovať s colnými orgánmi už len elektronicky, ak túto podmienku neplní, obyvkle sa necháva zastupovať v colnom konaní špecializovanými firmami, ktoré túto podmienku plnia.  

Colné konanie prebieha dvomi spôsobmi:

 1. štandardným colným postupom 
 2. zjednodušeným colným postupom (zápis do evidencie deklaranta pri dovoze / vývoze)

Rozdiel spočíva v skutočnosti, že pri štandardnom colnom postupne je deklaranta povinný predložiť spolu so sprievodnými dokladmi k zásielke i fyzicky tovar, najmä v prípadoch ak systém analýzy rizík určí vykonanie fyzickej kontroly na tovare. 

 

§ 2 Colného zákona - Základné pojmy

Na účely tohto zákona sa rozumie:

 • a) colnými predpismi osobitné predpisy, medzinárodné zmluvy, zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré upravujú právne vzťahy v súvislosti s dovozom, vývozom alebo tranzitom tovaru, s výnimkou právnych predpisov upravujúcich daň z pridanej hodnoty a spotrebné dane,
 • b) členským štátom štát, ktorý je členským štátom Európskej únie (ďalej len „únia“),
 • c) tretím štátom štát, ktorý nie je členským štátom únie; za tretí štát sa považuje aj územie členského štátu únie, ktoré nie je colným územím únie,
 • d) colnou hranicou štátna hranica Slovenskej republiky s tretím štátom, e) colným priechodom miesto na colnej hranici určené na prestup osôb a prepravu tovaru cez colnú hranicu,
 • f) tovarom všetky hnuteľné hmotné veci a elektrická energia uvedené v kombinovanej nomenklatúre colného sadzobníka, ktoré sú predmetom colného konania, boli predmetom colného konania, majú byť predmetom colného konania alebo mali byť predmetom colného konania,
 • g) colným orgánom Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 ) (ďalej len „finančné riaditeľstvo“), colný úrad 2 ) a Kriminálny úrad finančnej správy,2 ) ak plnia úlohy podľa colných predpisov; colným orgánom je aj Úrad pre vybrané hospodárske subjekty,2 ) ak plní úlohu podľa osobitného predpisu,2aaa )
 • h) colnou cestou určený úsek pozemnej komunikácie, potrubia a inej cesty, po ktorej sa má tovar prepravovať.

 

§ 24 Colného zákona - Colné konanie

(1) Colným konaním sa rozumie konanie, ktorého účelom je rozhodnúť, či a za akých podmienok sa tovar, ktorý sa dováža, vyváža alebo prepravuje cez colné územie únie, prepúšťa do navrhovaného colného režimu alebo do spätného vývozu.

(2) Colné konanie sa začína podaním colného vyhlásenia alebo vyhlásenia o spätnom vývoze.

 

§ 5 Colného zákona - Prerušenie konanie v dôsledku činnosti orgánu dozoru

(6) Ak orgán dozoru a kontroly v lehote uvedenej v odseku 4 (do troch pracovných dní)  doručí colnému orgánu oznámenie, že na vydanie záväzného stanoviska potrebuje dlhší čas, colný orgán preruší colné konanie do dňa doručenia záväzného stanoviska, najdlhšie však na 30 dní;

na dočasne uskladnený tovar sa použije § 23. Po doručení záväzného stanoviska postupuje colný orgán primerane podľa odsekov 4 a 5.

Poznámky pod čiarou:

§ 5 odsek 3,4 a 5 Colného zákona – Rozhodnutie o prepustení / neprepustení výrobku

(3) Colný orgán bez zbytočného odkladu požiada pred prepustením dovážaného výrobku do voľného obehu príslušný orgán dozoru a kontroly 4d) o vydanie záväzného stanoviska podľa osobitného predpisu,4e) ak má podozrenie, že dovážaný výrobok

 • a) pri jeho správnej inštalácii, údržbe a používaní môže vážne a bezprostredne ohroziť zdravie a bezpečnosť vo všeobecnosti, zdravie a bezpečnosť pri práci, ochranu spotrebiteľa, životné prostredie a verejnosť,
 • b) nemá pripojenú sprievodnú dokumentáciu podľa osobitného predpisu, ktorý harmonizuje podmienky uvádzania výrobkov na trh alebo nie je označený v súlade s týmto osobitným predpisom, alebo
 • c) nemá správne umiestnené označenie CE.

(4) Ak orgán dozoru a kontroly vydá záväzné stanovisko, v ktorom podozrenie podľa odseku 3 nepotvrdí, a ak sú splnené ostatné podmienky a formality ustanovené v osobitnom predpise,1) colný orgán prepustí dovážaný výrobok do voľného obehu.  Colný orgán rovnako prepustí dovážaný výrobok do voľného obehu, ak mu orgán dozoru a kontroly do troch pracovných dní odo dňa požiadania nedoručí záväzné stanovisko podľa odseku 5 alebo oznámenie podľa odseku 6.

(5) Colný orgán neprepustí dovážaný výrobok do voľného obehu, ak orgán dozoru a kontroly doručí v lehote uvedenej v odseku 4 záväzné stanovisko, podľa ktorého dovážaný výrobok pri jeho správnej inštalácii, údržbe a používaní vážne a bezprostredne ohrozuje zdravie a bezpečnosť vo všeobecnosti, zdravie a bezpečnosť pri práci, ochranu spotrebiteľa, životné prostredie a verejnosť, alebo nemá náležitosti uvedené v odseku 1 písm. b) alebo písm. c).

§ 5 odsek 1 Colného zákona

(1) Colný orgán kontroluje, či dovážaný výrobok

 • a) pri jeho správnej inštalácii, údržbe a používaní nemá vlastnosti, ktoré odôvodňujú podozrenie z vážneho a bezprostredného ohrozenia zdravia a bezpečnosti vo všeobecnosti, zdravia a bezpečnosti pri práci, ochrany spotrebiteľa, životného prostredia a verejnosti,
 • b) má pripojenú sprievodnú dokumentáciu podľa osobitného predpisu, ktorý harmonizuje podmienky uvádzania výrobkov na trh 4b) a je označený v súlade s týmto osobitným predpisom,
 • c) má správne umiestnené označenie CE.4c)
 

Poznámky pod čiarou:

 • 1) Napríklad nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. 10. 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Európskeho spoločenstva (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 302, 19/10/1992) v znení neskorších zmien a doplnkov, nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. 7. 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Európskeho spoločenstva (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 253, 11/10/1993) v znení neskorších zmien a doplnkov.
 • 4b) Napríklad nariadenie Komisie (ES) č. 1275/2008 zo 17. decembra 2008, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn elektrických a elektronických zariadení v domácnosti a kancelárskych zariadení v súvislosti so spotrebou elektrickej energie v stave pohotovosti a vo vypnutom stave (Ú. v. EÚ L 339, 18. 12. 2008) v platnom znení.
 • 4c) § 21 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • 4d) § 20 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
 • 4e) § 20 ods. 3 písm. i) zákona č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov

Poznámky pod čiarou:

§ 23 Colného zákona - Skladné

(1) Osoba, ktorá predložila tovar colnému úradu, je povinná pri jeho uskladnení v skladoch colného úradu zaplatiť skladné; to platí aj pre dočasne uskladnený tovar.

(2) Za uskladnenie tovaru podľa odseku 1 sa platí skladné vo výške

a) 5 % z hodnoty uskladneného tovaru, najmenej však 16,59 eura, ak uskladnenie tovaru nepresahuje päť dní vrátane dňa, v ktorom sa tovar uskladnil,

b) 10 % z hodnoty uskladneného tovaru, najmenej však 33,19 eura, ak uskladnenie tovaru presahuje päť dní a nepresahuje jeden mesiac.

(3) Ak sa v skladoch colného úradu uskladňujú listiny, doklady, dokumentácia a iné písomnosti, platí sa skladné za prvý začatý mesiac vo výške 6,63 eura za každú skladovú položku.

(4) Za uskladnenie tovaru v skladoch colného úradu sa za každý začatý mesiac platí skladné uvedené v odseku 2 písm. b) a v odseku 3.

(5) Úhrnná suma skladného sa zaokrúhľuje na eurocenty do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane nahor

 

§ 22 Colného zákona - Colné úrady príslušné k predloženiu tovaru podľa druhu dopravy

(1) Colným úradom príslušným na predloženie tovaru 34 ) je pri

a) cestnej preprave najbližší colný úrad,

b) leteckej preprave

1. colný úrad na letisku, kde sa tovar vykladá alebo prekladá, ak sa tovar letecky prepraví na colné územie únie z tretích štátov a je sprevádzaný prepravným dokladom, rovnakým dopravným spôsobom bez medzidopravy na iné letisko na colnom území únie,

2. inak colný úrad, v ktorého obvode je prvé colné letisko pristátia alebo pre batožinu 35 ) colný úrad, v ktorého obvode je colné letisko určené na vykonanie colnej kontroly a colných formalít a s jeho súhlasom aj akýkoľvek iný colný úrad, v ktorého obvode je colné letisko,

c) železničnej preprave

1. pre podanú batožinu ktorýkoľvek colný úrad, ak je oprávnený na colné konanie v železničnej preprave (ďalej len „železničný colný úrad“),

2. pre cestné motorové vozidlá prepravované v medzinárodných vlakoch určených na prepravu cestných motorových vozidiel železničný colný úrad, v ktorého obvode sa nachádza miesto vykládky,

3. pre tovar vystupujúci zo slobodného pásma na ostatné colné územie únie colný úrad, v ktorého obvode vystupuje tovar zo slobodného pásma, ak je oprávnený na colné konanie,

4. pre iný tovar každý železničný colný úrad, v ktorého obvode sa vlak po vstupe plánovane prvýkrát zastaví; ustanovenia o zjednodušení colného režimu tranzit pre prepravu v rámci železničnej prepravy 36 ) tým nie sú dotknuté,

d) poštovej preprave ktorýkoľvek colný úrad, ak je oprávnený na colné konanie v poštovej preprave,

e) preprave potrubím alebo inou colnou cestou colný úrad, v ktorého obvode tovar opúšťa potrubie alebo inú colnú cestu.

(2) Ak nie je možné predložiť tovar colnému úradu príslušnému podľa odseku 1, je príslušný najbližší ďalší colný úrad. Pri povolenom pristátí mimo colného letiska je príslušný colný úrad, v ktorého obvode sa nachádza miesto pristátia.

 

§ 32 Colného zákona - Prijatie písomného colného vyhlásenia

(1) Colné vyhlásenie musí byť vyplnené v štátnom jazyku. Colný úrad môže prijať písomné colné vyhlásenie aj v inom jazyku a požadovať od deklaranta jeho úradný preklad do štátneho jazyka.

(2) Spôsob vypĺňania colného vyhlásenia alebo vyhlásenia o spätnom vývoze, zoznam kódov používaných pri jeho vypĺňaní a spôsob zaokrúhľovania súm, hodnôt a platieb, vzor formulára dovozného, vývozného a tranzitného colného vyhlásenia na tovar, ktorý je alebo bude používaný ozbrojenými silami Slovenskej republiky (FORM 302), a vzor formulára NATO – cestovný rozkaz ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

Poznámky pod čiarou:

§ 1 Úvodné ustanovenie – Zákon č. 270/1995 Z.z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky

(1) Štátnym jazykom na území Slovenskej republiky je slovenský jazyk. 2)

(2) Štátny jazyk má prednosť pred ostatnými jazykmi používanými na území Slovenskej republiky.

(3) Zákon neupravuje používanie liturgických jazykov. Používanie týchto jazykov upravujú predpisy cirkví a náboženských spoločností. 3)

(4) Ak tento zákon neustanovuje inak, na používanie jazykov národnostných menšín a etnických skupín sa vzťahujú osobitné predpisy. 4)

Poznámky pod čiarou:

2) Čl. 6 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.

3) Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností.

4) Napríklad § 155 ods. 1 Civilného sporového poriadku, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 191/1994 Z. z. o označovaní obcí v jazyku národnostných menšín, zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín, § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 2 ods. 20 Trestného poriadku, § 2 ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon), § 11 ods. 2, § 12 ods. 3 a § 18 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

§ 33 Colného zákona - Vyznačenie prijatia colného vyhlásenia

Podanie colného vyhlásenia v listinnej podobe osvedčí príslušník finančnej správy svojím podpisom. Na colnom vyhlásení v listinnej podobe vyznačí príslušník finančnej správy dátum jeho prijatia.

§ 34 Colného zákona - Neprijatie colného vyhlásenia

(1) Colný úrad odmietne prijatie colného vyhlásenia, ak

a) je colné vyhlásenie podané na vecne nepríslušnej pobočke colného úradu alebo

b) nie sú splnené náležitosti na podanie colného vyhlásenia ustanovené colnými predpismi.

(2) Colný úrad môže odmietnuť prijatie colného vyhlásenia, ak je colné vyhlásenie podané na miestne nepríslušnej pobočke colného úradu.

§ 35 Colného zákona – Platnosť colného vyhlásenia

(1) Ak sa platnosť colného vyhlásenia pred prepustením tovaru zruší, colné konanie sa považuje za zastavené.

(2) Ak sa platnosť už prijatého colného vyhlásenia v listinnej podobe na žiadosť deklaranta zruší,47 ) colný úrad vyznačí túto skutočnosť na colnom vyhlásení.

§ 35a Colného zákona - Vyhlásenia o spätnom vývoze

Ustanovenia § 32 ods. 1 a § 33 až 35 sa použijú primerane aj na vyhlásenie o spätnom vývoze.

 

§ 36 Colného zákona - Rozhodnutie v colnom konaní

1) Písomné vyhotovenie rozhodnutia v colnom konaní obsahuje

a) označenie colného úradu, ktorý rozhodnutie vydal,

b) dátum prijatia návrhu na rozhodnutie v colnom konaní, evidenčné číslo rozhodnutia, dátum vydania rozhodnutia,

c) presné označenie deklaranta,

d) označenie alebo opis tovaru vylučujúci zámenu s iným tovarom,

e) sumu dovozného cla alebo sumu vývozného cla podľa jednotlivých položiek a úhrnnú sumu dovozného cla alebo úhrnnú sumu vývozného cla, ak sa dovozné clo alebo vývozné clo vymeriava, a colný režim, do ktorého sa tovar prepúšťa,

f) meno a priezvisko osoby konajúcej v mene colného úradu a jej kvalifikovaný elektronický podpis, ak ide o rozhodnutie v elektronickej podobe, alebo meno, priezvisko a funkciu osoby konajúcej v mene colného úradu, jej vlastnoručný podpis a odtlačok služobnej pečiatky, ak ide o rozhodnutie v listinnej podobe.

(2) Služobná pečiatka je pečiatka pridelená príslušníkovi finančnej správy 19) alebo osobe konajúcej v mene colného úradu na plnenie jeho úloh, ktorá obsahuje dátum a ďalšie rozlišovacie znaky umožňujúce identifikáciu osoby, ktorá v colnom konaní rozhodla.

(3) Na písomné vyhotovenie rozhodnutia, ktorým sa tovar prepúšťa do navrhovaného colného režimu, sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. 25)

(4) Ak v colnom konaní colný úrad potvrdí colné vyhlásenie podané písomne alebo colný úrad vydá iný doklad, ktorý spĺňa náležitosti podľa odseku 1, považuje sa toto vyhlásenie alebo tento doklad za rozhodnutie.

(5) Na rozhodnutie o prepustení tovaru do navrhovaného colného režimu oznámené ústne alebo iným spôsobom 49) sa nevzťahujú ustanovenia odseku 1 ani všeobecný predpis o správnom konaní. 25)

(6) Rozhodnutie v colnom konaní sa vyhotovuje písomne; to neplatí, ak bolo colné vyhlásenie podané v súlade s colnými predpismi ústne.

(7) Rozhodnutie, ktorým sa tovar prepúšťa do colného režimu s úplným oslobodením od dovozného cla, colný úrad môže oznámiť vyznačením dňa prepustenia na obchodnom alebo prepravnom doklade. Deň vyznačenia prepustenia tovaru je dňom oznámenia rozhodnutia. Také rozhodnutie neobsahuje odôvodnenie.

(8) Proti rozhodnutiu v colnom konaní vydanom podľa odseku 3 a rozhodnutiu colného úradu, ktorým sa zamieta návrh na prepustenie tovaru do navrhovaného colného režimu alebo ktorým sa nevyhovie tomuto návrhu v plnom rozsahu, sa možno odvolať v lehote 30 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.

(9) Písomným rozhodnutím v colnom konaní je aj rozhodnutie, ktoré sa vyhotovuje a odosiela automaticky prostredníctvom zariadenia na spracovanie a prenos údajov a obsahuje kvalifikovanú elektronickú pečať s pripojenou časovou pečiatkou; takéto rozhodnutie neobsahuje náležitosti uvedené v odseku 1 písm. f).

(10) Na doručovanie elektronických správ v colnom konaní sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu. 49a) Rozhodnutie podľa odseku 9 alebo iný elektronický úradný dokument sa však považuje za doručený okamihom jeho sprístupnenia prostredníctvom funkcionality informačného systému Centrálny elektronický priečinok deklarantovi, ak tento okamih predchádza okamihu doručenia podľa osobitného predpisu. 49b)

Poznámky pod čiarou:

19) § 30 ods. 1 zákona č. 35/2019 Z. z.

25) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

49) Čl. 6 ods. 2 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v znení neskorších zmien a doplnkov.

49a) Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.

49b) § 29 až 34 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.

 

§ 53 Colného zákona - Oznámenie sumy colného dlhu

(1) Ak sa použije postup podľa osobitného predpisu, 60) colný úrad oznámi dlžníkovi sumu colného dlhu doručením

a) písomného rozhodnutia o určení colného dlhu v colnom konaní; ak je colný dlh zabezpečený, môže byť jeho suma v colnom konaní oznámená písomným rozhodnutím v colnom konaní, alebo

b) písomného rozhodnutia o vymeraní colného dlhu alebo o dodatočnom vymeraní colného dlhu v správnom konaní.

(2) Na písomné vyhotovenie rozhodnutia o určení colného dlhu v colnom konaní sa ustanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní o náležitostiach rozhodnutia 37) nevzťahujú.

(3) Rozhodnutie o určení colného dlhu v colnom konaní obsahuje

a) číslo rozhodnutia,

b) presné označenie deklaranta,

c) sumu dovozného cla alebo sumu vývozného cla podľa jednotlivých položiek a úhrnnú sumu dovozného cla alebo úhrnnú sumu vývozného cla,

d) lehotu na zaplatenie sumy colného dlhu,

e) bankové spojenie a identifikáciu platby,

f) poučenie o odvolaní a informáciu o tom, že rozhodnutie je preskúmateľné súdom za podmienok podľa osobitného predpisu, 60a)

g) dátum vydania tohto rozhodnutia,

h) meno a priezvisko osoby konajúcej v mene colného úradu a jej kvalifikovaný elektronický podpis, ak ide o rozhodnutie v elektronickej podobe, alebo meno, priezvisko a funkciu osoby konajúcej v mene colného úradu, jej vlastnoručný podpis a odtlačok služobnej pečiatky, ak ide o rozhodnutie v listinnej podobe.

(4) Ak colný dlh vznikol v súvislosti s konaním, ktoré v čase jeho uskutočnenia malo znaky trestného činu, colný úrad môže oznámiť dlžníkovi sumu colného dlhu najneskôr v lehote piatich rokov odo dňa jeho vzniku.

(5) Ak sa po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o určení colného dlhu v colnom konaní dodatočne preukáže, že suma colného dlhu oznámená dlžníkovi týmto rozhodnutím nezodpovedá sume colného dlhu, ktorá sa mala podľa colných predpisov zaplatiť, colný úrad osobitným rozhodnutím dodatočne vymeria colný dlh alebo vydá rozhodnutie o vrátení alebo odpustení sumy dovozného cla alebo sumy vývozného cla; ustanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní o preskúmaní rozhodnutí 60b) sa nepoužijú.

Poznámky pod čiarou:

37) § 47 Správneho poriadku.

60) Čl. 102 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.

60a) § 247 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 519/1991 Zb.

60b) § 62 až 69 Správneho poriadku.

 

§ 85 Colného zákona  - Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

(1) Na konanie podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu 83) sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, 25) ak tento zákon alebo osobitný predpis 83) neustanovuje inak.

(2) Ak sa uplatňuje trvalá výnimka alebo dočasná výnimka z povinnosti podľa osobitného predpisu, 83aa) úkon sa robí a rozhodnutie sa vydáva v listinnej podobe.

(3) Priamy zástupca alebo nepriamy zástupca preukazuje svoje oprávnenie konať ako zástupca predložením písomného plnomocenstva alebo zmluvy. 83ab)

(4) Ak tento zákon ustanovuje písomnú formu rozhodnutia alebo úkonu, rozumie sa tým elektronická podoba alebo listinná podoba.

(5) Písomné rozhodnutia vydané podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu 83ac) s výnimkou rozhodnutí o uložení sankcie za colný priestupok alebo za colný delikt nemusia obsahovať odôvodnenie a poučenie o odvolaní, ak tento zákon alebo osobitný predpis 83ad) neustanovuje inak.

(6) Účastníkom správneho konania o vymeraní colného dlhu alebo o dodatočnom vymeraní colného dlhu je dlžník. 83a)

(7) Výrok rozhodnutia o vymeraní colného dlhu alebo výrok rozhodnutia o dodatočnom vymeraní colného dlhu obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením sumy colného dlhu, ktorá sa má vybrať alebo ktorá zostáva na vybratie a ktorú colný úrad vymeral a zapísal, dlžníka, právnych skutočností, na základe ktorých vznikol colný dlh, a okamihu vzniku colného dlhu. Colný úrad zároveň vo výroku uvedie ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorých rozhodol, a určí lehotu na zaplatenie sumy colného dlhu podľa colných predpisov. 83b)

(8) Ak je dodatočné vymeranie colného dlhu výsledkom kontroly po prepustení, odôvodnením rozhodnutia o dodatočnom vymeraní colného dlhu môže byť odkaz na protokol podľa § 12 ods. 17, ak bol kontrolovanej osobe doručený alebo ak sa doručuje spolu s týmto rozhodnutím.

(9) Lehota na vydanie rozhodnutia v konaní podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu 83) s výnimkou colného konania je 90 dní odo dňa začatia konania, ak osobitný predpis 84) neustanovuje inak. Ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán alebo orgán príslušný rozhodnúť o rozklade. Ak colný úrad, finančné riaditeľstvo alebo ministerstvo nemôže rozhodnúť do 90 dní, upovedomí o tejto skutočnosti účastníka konania s uvedením dôvodu.

(10) Včas podané odvolanie proti rozhodnutiu o uložení sankcie za colný priestupok alebo za colný delikt a proti rozhodnutiu o zhabaní má odkladný účinok.

(11) O predvedenie osoby podľa osobitného predpisu 84aa) požiada colný orgán, na ktorom sa konanie vedie, príslušný colný úrad. Žiadosť o predvedenie podľa prvej vety sa nevyžaduje, ak osobu predvádza ozbrojený príslušník finančnej správy služobne zaradený na colnom orgáne, na ktorom sa konanie vedie.

(12) Na účely posúdenia splnenia kritérií podľa osobitného predpisu 84ab) si colný orgán vyžiada výpis z registra trestov. 84ac) Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov žiadateľa a iných osôb uvedených v osobitnom predpise 84ad) poskytne žiadateľ podľa osobitného predpisu. 84ae) Údaje podľa druhej vety colný orgán bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.

(13) Colný orgán na žiadosť orgánu verejnej moci podľa osobitného predpisu 84af) poskytne prostredníctvom informačného systému verejnej správy podľa osobitného predpisu 84ag) na účely preukázania skutočnosti ustanovenej osobitným predpisom informáciu o nedoplatkoch colného dlhu, nedoplatkoch pokút a iných platieb vymeraných alebo uložených podľa colných predpisov, nedoplatkoch dane z pridanej hodnoty alebo spotrebnej dane pri dovoze.

Poznámky pod čiarou:

25) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

83) Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 v platnom znení. Nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 v platnom znení.

83a) Čl. 201 ods. 3, čl. 202 ods. 3, čl. 203 ods. 3, čl. 204 ods. 3, čl. 205 ods. 3, čl. 209 ods. 3, čl. 210 ods. 3, čl. 211 ods. 3 a čl. 216 ods. 3 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.

83aa) Čl. 6 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.

83ab) Napríklad § 566 Obchodného zákonníka.

83ac) Nariadenie (EÚ) č. 952/2013.

83ad) Čl. 22 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.

83b) Čl. 222 až 229 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.

84) Napríklad čl. 7 a 506 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 v platnom znení.

84a) § 48b zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

84aa) § 42 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb.

84ab) Čl. 39 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 952/2013 v platnom znení.

84ac) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.

84ad) Čl. 24 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447 v platnom znení.

84ae) Čl. 38 ods. 1 a čl. 95 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 v platnom znení. Čl. 145 ods. 1 písm. a), čl. 150 ods. 1 a čl. 191 ods. 1 písm. c) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 v platnom znení.

84af) Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z.

84ag) § 10 ods. 3 písm. h) a ods. 11 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 

Colné konanie priateľské pre obchodníkov_new.pdf

 

 

Colné konanie v tranzite 

Colné konanie od C&D Services

Colný režim tranzit je  colný režim s podmienečným oslobodením od cla. 

Clo sa pri prepúšťaní tovaru do režimu tranzit nevymeriava a ani nevyberá.  

Pri colnom režime tranzit je povinný držiteľ režimu (hlavný zodpovedný) zabezpečiť colný dlh poskytnutím záruky. 

V Slovenskej republike ide o bankové záruky alebo zmluvy s poisťovňami. 

Presnejšie to ustanovuje colný zákon v znení ustanovenia § 55 Colného zákona - Ručenie, kde: 

(1) Ručenie sa poskytuje vo forme jednotlivej záruky alebo celkovej záruky.
(2) Colný úrad prijme ako ručiteľa
a) banku, zahraničnú banku so sídlom v členskom štáte, poisťovňu alebo poisťovňu z iného členského štátu alebo
b) inú osobu usadenú na colnom území únie, ak je schválená ako ručiteľ podľa odseku 3.

 

Bez platného zabezpečenia colného dlhu colné orgány neprepustia tovar do colného režimu tranzit. 

Colný režim tranzit definujú colné predpisy Únie ako tzv. VNÚTORNÝ (T2) a VONKAJŠÍ (T1).

 

Colné konanie prebieha dvomi spôsobmi:

1. štandardným colným postupom 

2. zjednodušeným colným postupom (najmä schválený príjemca alebo schválený odosielateľ, povolenie celkovej záruky, používanie osobitných uzáver a pod.) 

 

SCHVÁLENÝ ODOSIELATEĽ a SCHVÁLENÝ PRÍJEMCA sú najpoužívanejšie zjednodušené postupy v colnom režime tranzit. Zabezpečujeme pre klientov splnenie všetkých formalít a získanie povolení k ich uplatňovaniu. 

 1. Komunikácia medzi colnými orgánmi a hlavným zodpovedným prebieha elektronicky. 
 2. Zásielka je sprevádzaná sprievodným tranzitným dokumentom, ktoré obsahuje evidenčné číslo MRN a čiarový kód. 
 3. Podmienkou elektronickej komunikácie je splnenie kritérií. Jednou zo služieb, ktorú poskytujeme je zabezpečenie plnenia kritérií pre elektronickú komunikáciu. Vybavíme v mene klienta všetky potrebné formality, aby mohol komunikovať s colnými orgánmi elektronicky.

Najčastejšie využívajú zjednodušené postupy operátori v logistike a zasielatelia. Umožňujú efektívne poskytovať logistické služby klientom.

 

Rozdiel spočíva v skutočnosti, že pri štandardnom colnom postupne je deklaranta povinný predložiť spolu so sprievodnými dokladmi k zásielke i fyzicky tovar, najmä v prípadoch ak systém analýzy rizík určí vykonanie fyzickej kontroly na tovare. 

Pri schválenom príjemcovi tovar deklarant nepredkladá fyzicky, avšak je povinný ho umiestniť obvykle na miesto vo vlastnej prevádzke schválené na účely dočasného uskladnenia, kde je pripravený na prípadné vykonanie kontroly zo strany colných orgánov po určenú dobu podľa povolenia obvykle od 0 do 30 minút po prijatí colného vyhlásenia colným orgánom.  

Obdobne je to i pri schválenom odosielateľovi, avšak tam sa povoľuje prípadne i použitie osobitných uzáver na účely zabezpečenia identifikácie tovaru priložením osobitnej uzávery schválenej colnými orgánmi. 

V Slovenskej republike sa na tento účel od 1.5.2019 nepoužívajú uzávery lankové s olovennou hlavou. Neplnia kritériá pre ich schválenie podľa colných predpisov.