Colný audit optimalizuje procesy

Colný audit

Colná problematika je jednou z najrozsiahlejších odborných oblastí priamo súvisiacich a zasahujúcich do zahraničného obchodu. Sme súčasťou vyššieho integračného zoskupenia ako krajina v srdci Európy, ktorá je bytostne odkázaná na zahraničný obchod, bez ktorého by sme nedokázali zabezpečiť potrebné nástroje pre správne fungovanie ekonomiky parciálne i ako celku. 

Colné predpisy vo svojej zložitosti predstavujú vážne hrozby v podobe rizík plynúcich z neznalosti, z nesprávnej aplikácie, nedostatočných vlastných kapacít, podcenenia situácie a nesprávneho hodnotenia rizík a dopadov na podnikanie spoločností. 

Tovary sú zaťažované pri dovoze z tretích krajín clom, daňami (DPH a SPD), ktoré sa premietajú priamo do ceny tovarov a služieb. Konkurencieschopnosť na trhu, kde pretlak je veľmi vysoký znamená efektívne zvládnuť všetky procesy a optimalizovať priebežne firemný systém logistiky v nadväznosti na colné postupy a ich správnu, včasnú a efektívnu aplikáciu. 

Európska únia zaviedla od 1.5.2016 nové pravidlá podľa transformovanej novej právnej úpravy, ktorá zmenila zabehnutý systém po 23 rokoch a zaviedla tzv. prechodné obdobie, ktoré skončí 31.12.2020. Dovtedy bude Finančné riaditeľstvo SR vykonávať prostredníctvom regionálnych colných úradov kontroly na správnu aplikáciu colných predpisov najmä prostredníctvom kontrol po prepustení. Jasným dôkazom sú viaceré konania, ktoré najmä pred záverom roka generujú colné úrady s tým, aby do štátneho rozpočtu naliali čo najviac finančných prostriedkov získaných z pokút a dovymeraných colných dlhov. Firmy však až neprimerane podceňujú túto oblasť a spoliehajú sa na to, že sankcia nebude vysoká, alebo vo falošnom presvedčení, že ak ju uhradia budú mať tak pokoj na svoje ďalšie podnikanie. Tu však nastáva hlboký omyl, ktorý premení z nedostatku informácií a nedocenenia situácie.  

Firmy v prevažnej väčšine vyhľadajú pomoc po tom ako vykonajú colné orgány kontrolu po prepustení tovaru priamo vo firme. Mnohé subjekty túto oblasť neobsiahnu vlastnými prostriedkami, pričom nevenujú tejto oblasti náležitú pozornosť, komunikujú s Finančnou správou s tým, že situáciu zvládnu. Výsledkom tohto procesu je nezvratné udelenie sankcie, ktorá sa nedá zahrnúť medzi daňové výdavky a teda je neodpočitateľnou položkou, mnohí štatutári firiem prišli v dôsledku toho o svoje postavenie. Podcenenie situácie nie je na mieste, oveľa vhodnejšie je včasné riešenie situácie, nie čiastkovo, nie amatérsky, ale s využitím profesionálnych služieb. Tu nastupuje realizácia colného auditu, ktorého presné zameranie sa odvíja od analýzy stavu v akom sa firma v danom reálnom čase nachádza. 

Finančná správa SR je výkonným štátnym orgánom a jej úlohou je v prvom rade hájiť záujmy štátu, presadzuje a zabezpečuje realizáciu zákonov a komunitárnej colnej legislatívy na území Slovenskej republiky so všetkými dôsledkami, teda aj udeľovaním sankcií a plnením si svojich základných funkcií, ochrannou realizovanou cez kontroly na obchodnú sféru a fiškálnou realizovanou výberom cla, daní a poplatkov pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru, avšak i cez udeľovanie sankcií v podobe pokút pri zistení porušenia pravidiel v rozpore s colnými predpismi. Riešime preventívne opatrenia, tiež opatrenia, ktorými eliminujeme dôsledky už prebiehajúceho procesu "kontroly po prepustení". Firmy neustále doplácajú na absenciu preventívnej činnosti, ktorú Finančná správa SR až priveľmi často nahrádza vo represívnou činnosťou s cieľom plniť príjmy do štátneho rozpočtu. 

Z uvedených dôvodov je preto veľmi potrebné, aby ste nezanedbali, neopomenuli ani ten najmenší detail pri zosúladení firemnej logistiky s platnou právnou úpravou v oblasti colných predpisov a správnu aplikáciu nových postupov do vlastnej firemnej logistiky.  Získate správne, vopred a včas nastavený Váš firemný systém, čím získate veľa v podobe úspory finančných prostriedkov (pokuty, nápravné opatrenia) a okrem toho získate status profesionálneho a spoľahlivého partnera. Ak sa  dopustíte porušenia colných a daňových predpisov, má to negatívny dopad na Vaše súčasné i budúce aktivity v oblasti Vášho podnikania. Iste nemáte záujem na tom, aby Vás Finančná správa SR evidovala dlhodobo ako dlžníkov a porušovateľov zákona a takto ku Vám pristupovala. To predstavuje značné problémy, ak raz budete v budúcnosti pre seba žiadať udelenie akékoľvek úľavy, zjednodušenia, zníženie záruk, či odklad platby.

 

 

Zabezpečíme nastavenie Vášho colného a logistického systému, jeho správnu funkčnosť.  

Čo získate: 

 • identifikáciu rezerv jestvujúceho systému
 • optimalizáciu jestvujúceho colného a logistického systému
 • zosúladenie colných režimov so systémom logistiky
 • správne použitie colných režimov
 • realizáciu colných formalít bez incidentov
 • ušetríte nemalé prostriedky
 • vyhnete sa sankciám, pokutám a finančným stratám
 • implementujeme zjednodušené postupy
 • optimalizáciu colných režimov
 • zrýchlenie a dodania Vašich zásielok s tovarom

Realizujte colný audit vo vlastnom záujme.

Kontaktujte nás: www.cdservices.sk/kontakt/ alebo na tel. čísle +421 905 172872

 

Colný audit ako súčasť AEO certifikácie

Získate komparatívnu výhodu - budete bezpečný článok logistického reťazca. Spoľahlivý a bezpečný partner, ktorý má všetky procesy pod kontrolou.

Profesionálne získame AEO certifikát pre Vašu spoločnosť. 

 • identifikácia vhodného typu pre Vašu firmu C, S, F,
 • overenie a analýza stavu firmy, zistenie rezerv,
 • predbežné posúdenie predpokladov k plneniu kritérií,
 • odporúčania k prijatiu nápravných opatrení,
 • od prípravy až po podanie žiadosti s prílohami a dotazníkom,
 • konzultácie a poradenský servis počas schvaľovacieho procesu i po získaní AEO certifikátu.

Colný audit na pôvod tovaru

Pravidlá pôvodu tovaru predstavujú zložitý systém. Správna aplikácia prinesie Vášmu podnikaniu v zahraničnom obchode nemalé úspory nákladov. 

Prečo strácate tam, kde môžete získať?    

 • analýza používaných autonómnych a zmluvných preferenčných opatrení,
 • správna aplikácia pôvodu tovaru a využívanie colných preferencií,
 • identifikácia rezerv a optimalizácia pôvodu tovaru,
 • odporúčania k prijatiu nápravných opatrení,
 • ušetríme Váš čas a nemalé finančné prostriedky,
 • zvýšime konkurencieschopnosť tovaru na trhu EÚ a tretích krajín.

Colný audit ako prevencia

Odhalí pochybenia, rezervy Vášho systému.  Lacná a účinná prevencia pred dôsledkami následnej kontroly Finančnej správy.

Predídete dodatočnému výmeru colného dlhu, vyhnete sa colným deliktom a finančným pokutám. Pokutu si nemôžete dať do nákladov.

Vyhnete sa nepriaznivým dopadom na fungovanie a hospodárenie Vašej firmy. Pamätajte, že v prípade sa naplnia znaky, budete čeliť obvineniu zo spáchania trestného činu.  

 • preventívne odhalenie rezerv a deformít v postupoch a dokumentoch,
 • odporúčania s prijatými opatreniami,
 • nastavenie colných režimov a identifikácia slabých miest,
 • optimalizácia systému pred vykonaním kontroly colnými orgánmi,
 • ušetríme Váš čas a nemalé finančné prostriedky,
 • vyhnete sa komplikáciám a finančným sankciám.

Colný audit na colnú hodnotu

Colná hodnota predstavuje častý cieľ následných kontrol Finančnej správy. Kontrolované subjekty sa v colnej hodnote dopúšťajú častých chýb. 

Nastavte si správne Váš firemný systém. Viete ako, čo a kedy správne započítať do colnej hodnoty? Nenechajte sa penalizovať za to, a to ani dodatočne, ak dokážete mať aj túto kategóriu pod kontrolou.

 • identifikácia použitých metód určenia colnej hodnoty,
 • analýza súčasného stavu,
 • náklady vstupujúce do colnej hodnoty,
 • odporúčania k prijatiu nápravných opatrení,
 • prevencia pred zisteniami následnej kontroly.

Colný audit k colnému zatriedeniu

Optimalizujeme colné zatriedenie Vašich výrobkov. Máte správne zatriedený tovar do podpoložiek colného sadzobníka? Finančná správa dodatočne vymeria clo a daň spätne v prípade skrátenia cla a dane. 

Colné predpisy sú  veľmi striktné. Následná kontrola a dôsledky jej zistení obvykle negatívne ovplyvnia hospodárenie firiem. Uložené sankcie môžu mať až likvidačné následky. Eliminujte vznik tejto situácií, zverte optimalizáciu Vašej databázy do rúk profesionálov.   

 • posúdenie správnosti zatriedenia do kombinovanej nomenklatúry,
 • zosúladenie používaných a správnych kódov kombinovanej nomenklatúry,
 • eliminujeme riziká z nesprávneho colného zatriedenia tovaru,
 • vyhnete sa finančným sankciám a trestnoprávnemu postihu,
 • optimalizácia colného zatriedenia tovaru,
 • aktualizácia databázy tovarov a produktov.