Colné a daňové územia Európskej únie

Prehľad colných a daňových území Európskej únie v prehľadnej forme usporiadané v tabuľke tiež s odkazom na právnu úpravu Smernica Rady 2006/112/ES - spoločný systém dane z pridanej hodnoty EÚ (znenie čl. 5 - 7 je uvedené nižšie).

 
Európska únia je colnou úniou s odstránením kontroly pohybu tovarov na vnútorných hraniciach medzi členskými štátmi. V súčasnosti je počet členských štátov 28 a posledným členským štátom, ktorý sa stal súčasťou Európskej únie je Chorvátska republika a to od 1.7.2013. 
 
Prvým členským štátom, ktorý vystúpil z Europskej únie je Spojené kráľovstvo Severného Írska a Veľkej Británie na základe platnej zmluvy o vystúpení medzi EÚ a GB z decembra 2019. Po uplynutí prechodného obdobia s účinnosťou od 1.1.2021 je Spojené kráľovstvo treťou krajinou. Vo vzájomnom obchode sa začnú uplatňovať Zmluva o obchode a spolupráci z 24.12.2020, ktorá má netradičný charakter. Okrem iného prináša zákaz cile, tarifné i netarifné obchodné opatrenia, ktoré zahŕňajú tak dane, tak poplatky pri dovoze a vývoze, licencie, certifikáty, schválenia, preukazovanie zhody výrobkov a ich technických a bezpečnostných vlastností. Zmluva zakazuje clá.  
 
Colná únia v rmci EÚ začala zmysluplne fungovať od 1.1.1993, pričom sa jej budovanie začalo vlastne už pri založení ESUO šiestimi členskými štátmi pre jej zrode. To bol aj začiatok pre fungovanie jednotného trhu v rámci Európskej únie, ktorý je založený práve na fungovaní colnej únie. 
 
Colné predpisy presne definujú colné územie Európskej únie v článku 4 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie. Nižšie uvádzame konsolidované znenie niektorých dotknutých ustanovení z Colného kódexu Únie. 

Článok 4 Colného kódexu Únie vymedzuje pojem colné územie

1. Colné územie Únie zahŕňa tieto územia vrátane ich teritoriálnych
vôd, vnútrozemských vôd a vzdušného priestoru:
— územie Belgického kráľovstva,
— územie Bulharskej republiky,
— územie Českej republiky,
— územie Dánskeho kráľovstva okrem Faerských ostrovov a Grónska,
— územie Spolkovej republiky Nemecko okrem ostrova Helgoland a územia Büsingenu (Zmluva z 23. novembra 1964 medzi Spolkovou republikou Nemecko a Švajčiarskou konfederáciou),
— územie Estónskej republiky,
— územie Írska,
— územie Helénskej republiky,
— územie Španielskeho kráľovstva okrem Ceuty a Melilly,
— územie Francúzskej republiky okrem francúzskych zámorských krajín a území, na ktoré sa uplatňujú ustanovenia štvrtej časti ZFEÚ,
— územie Chorvátskej republiky,
▼M2
— územie Talianskej republiky okrem obce Livigno, (Poznámka: zmena od 1.1.2020)
▼B
— územie Cyperskej republiky v súlade s ustanoveniami Aktu o pristúpení z roku 2003,
— územie Lotyšskej republiky,
— územie Litovskej republiky,
— územie Luxemburského veľkovojvodstva,
— územie Maďarska,
— územie Malty,
— územie Holandského kráľovstva v Európe,
— územie Rakúskej republiky,
— územie Poľskej republiky,
— územie Portugalskej republiky,
— územie Rumunska,
— územie Slovinskej republiky,
— územie Slovenskej republiky,
— územie Fínskej republiky,
— územie Švédskeho kráľovstva, a
— územie Severného Írska.


 

2. Za súčasť colného územia Únie sa vrátane ich teritoriálnych vôd, vnútrozemských vôd a vzdušného priestoru považujú nasledovné územia ležiace mimo územia členských štátov, berúc do úvahy dohovory a zmluvy, ktoré sa na tieto územia uplatňujú:
a) FRANCÚZSKO
územie Monaka v zmysle Colného dohovoru podpísaného v Paríži 18. mája 1963 (Journal officiel de la République française – Úradný vestník Francúzskej republiky) z 27. septembra 1963, s. 8679);
b) CYPRUS
územie výsostných území Spojeného kráľovstva Akrotíri a Dekéleia v zmysle Zmluvy o založení Cyperskej republiky podpísanej v Nikózii 16. augusta 1960 (United Kingdom Treaty Series No 4 (1961) Cmnd 1252).

 

okrem toho

Rakúske územia Jungholz a Mittelberg v súlade s ich vymedzením v nasledujúcich zmluvách s Nemeckom:

  • ohľadom Jungholzu: Zmluva z 3. mája 1868 (Bayrisches Regierungsblatt 1868, s. 1245),
  • ohľadom Mittelbergu: Zmluva z 2. decembra 1890 (Reichsgesetzblatt 1891, s. 59).

Územie Republiky San Marino v súlade s jeho vymedzením v dohovore z 31. marca 1939 (zákon zo 6. júna 1939, č. 1120).

 

HLAVA II, ÚZEMNÁ PÔSOBNOSŤ, Článok 5 (Smernice Rady 2006/112/ES v platnom znení (k 1.1.2020)

Na účely uplatňovania tejto smernice platia tieto vymedzenia pojmov:

1. „Spoločenstvo“ a „územie Spoločenstva“ sú územia členských štátov tak, ako sú vymedzené v bode 2;

2. „členský štát“ a „územie členského štátu“ je územie každého členského štátu Spoločenstva, na ktoré sa vzťahuje v súlade s jej článkom 299 Zmluva o založení Európskeho spoločenstva, s výnimkou území uvedených v článku 6 tejto smernice;

3. „tretie územia“ sú územia, ktoré sú uvedené v článku 6;

4. „tretie krajiny“ sú všetky štáty alebo územia, na ktoré sa zmluva nevzťahuje.

Článok 6 (Smernice Rady 2006/112/ES v platnom znení (k 1.1.2020)

1.  Táto smernica sa neuplatňuje na tieto územia, ktoré tvoria súčasť colného územia Spoločenstva:

a) vrch Athos,

b) Kanárske ostrovy,

▼M13

c) francúzske územia uvedené v článku 349 a článku 355 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

▼B

d) Alandy,

e) Normandské ostrovy,

▼M22

f) Campione d'Italia,

g) talianske vody jazera Lugano.

▼B

2.  Táto smernica sa neuplatňuje na tieto územia, ktoré netvoria súčasť colného územia Spoločenstva:

a) ostrov Helgoland,

b) územie Büsingen,

c) Ceuta,

d) Melilla,

e) Livigno.

▼M22 —————

▼B

Článok 7 (Smernice Rady 2006/112/ES v platnom znení (k 1.1.2020)

1.  Vzhľadom na dohovory a zmluvy, ktoré uzatvorilo Monacké kniežatstvo s Francúzskom, ostrov Man so Spojeným kráľovstvom a výsostné územia Spojeného kráľovstva Akrotiri a Dhekelia s Cyprom, sa Monacké kniežatstvo, ostrov Man a výsostné územia Spojeného kráľovstva Akrotiri a Dhekelia na účely uplatňovania tejto smernice nepovažujú za tretie krajiny.

2.  Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa transakcie pochádzajúce z Monackého kniežatstva alebo určené pre Monacké kniežatstvo považovali za transakcie pochádzajúce z Francúzska alebo určené pre Francúzsko, aby sa transakcie pochádzajúce z ostrova Man alebo určené pre ostrov Man považovali za transakcie pochádzajúce zo Spojeného kráľovstva alebo určené pre Spojené kráľovstvo a aby sa transakcie pochádzajúce z výsostných území Spojeného kráľovstva Akrotiri a Dhekelia alebo určené pre výsostné územia Spojeného kráľovstva Akrotiri a Dhekelia považovali za transakcie pochádzajúce z Cypru alebo určené pre Cyprus.

Článok 8 (Smernice Rady 2006/112/ES v platnom znení (k 1.1.2020)

Ak Komisia zváži, že ustanovenia uvedené v článkoch 6 a 7 stratia opodstatnenie, a to najmä pokiaľ ide o spravodlivú hospodársku súťaž alebo vlastné zdroje, predloží Rade vhodné návrhy.