Základy colnej hodnoty / colného ohodnotenia

Colná hodnota
Colné ohodnotenie je určenie ekonomickej hodnoty tovaru deklarovaného pri dovoze. Na tento účel je ustanovený štandardný súbor pravidiel na stanovenie hodnoty týchto tovarov. Jeho význam je daný účelom, ktoré má plniť. 
Clá a daň z pridanej hodnoty (DPH) sú vypočítané obvykle ako percento z hodnoty tovaru, tzn. použitím tzv. valorickej sadzby, ale existujú i sadzby cla tzv. špecifické, kde je príslušná merná jednotka, v ktorej sa vyjadruje (deklaruje) množstvo tovaru zaťažená presnou sadzbou cla v eurách. Hospodárske subjekty a colné orgány sa riadia pravidlami určenými v colných predpisoch Únie. 
 • mať spoločne dohodnuté pravidlá pre určenie colnej hodnoty, tzn. jednotnú metriku,
 • správne vyberanie dovozných ciel a daní,
 • uplatňovanie opatrení pri dovoze a vývoze.

Hodnota dovážaného tovaru je tiež jedným z troch pilierov colného konania, ktoré poskytujú základ pre stanovenie colného dlhu, čo je technický pojem pre sumu cla, ktorá sa má zaplatiť, pričom ostatné dve colné zatriedenie a pôvod tovaru.
Po určení colnej hodnoty, zatriedení tovaru a preukázaní pôvodu tovaru môžu colné orgány pristúpiť k výpočtu dovozného cla.

Článok VII Všeobecnej dohody o clách a obchode z roku 1994 (tiež označovaný ako „WTO
Dohoda o colnom hodnotení - CVA - "), ktorej sú neoddeliteľnou súčasťou. CVA je záväzný pre všetkých
Musia byť zohľadnené v ich právnych predpisoch.
Tieto vysvetľujúce poznámky boli teraz zoskupené podľa metódy oceňovania, na ktorú odkazujú,
pred každým z nich sú uvedené príslušné právne ustanovenia EÚ

Dôležitá je interpretácia poznámok k Dohode o vykonávaní článku VII. Všeobecnej dohody o clách a obchode z roku 1994 (tiež označovaná ako „WTO Dohoda o colnom hodnotení - CVA"), ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú práve tieto interpretačné poznámky. Dohoda o colnom hodnotení je záväzná pre všetkých a musí byť zohľadnená v colných predpisoch. Tieto vysvetľujúce poznámky sú zoskupené podľa metódy oceňovania, na ktorú odkazujú, pred každou z nich sú uvedené príslušné právne ustanovenia EÚ. 

Článok 53 Colného kódexu Únie ustanovuje menový prepočet 

1. Príslušné orgány uverejnia a/alebo sprístupnia na internete výmenný kurz, ktorý sa uplatňuje, ak je z jedného z nasledujúcich dôvodov potrebný prepočet meny:
 • a) kritériá použité na určenie colnej hodnoty tovaru sú vyjadrené v inej mene, ako je mena členského štátu, v ktorom sa colná hodnota určuje;
 • b) hodnota eura sa vyžaduje v národných menách na účely určenia nomenklatúrneho zatriedenia tovaru a sumy dovozného a vývozného cla vrátane prahových hodnôt Spoločného colného sadzobníka.
2. Ak je prepočet meny potrebný z dôvodov, ktoré sa neuvádzajú v odseku 1, hodnota eura v národných menách, ktorá sa má použiť v rámci colných predpisov, sa určuje najmenej raz za rok.

 

Kapitola 3, článok 69 Colného kódexu Únie ustanovuje články 70 až 74 na určenie colnej hodnoty 

Na účely uplatňovania Spoločného colného sadzobníka a nesadzobných opatrení ustanovených právnymi predpismi Únie, ktoré upravujú osobitné oblasti týkajúce sa obchodovania s tovarom, sa colná hodnota tovaru určuje v súlade s článkami 70 a 74.

Článok 70 Colného kódexu Únie pojednáva o metóde určovania colnej hodnoty založenej na prevodnej hodnote 

1. Prvotným základom colnej hodnoty tovaru je prevodná hodnota, t. j. skutočne zaplatená cena alebo cena, ktorá sa má zaplatiť za tovar predaný na vývoz na colné územie Únie a ktorá je podľa potreby upravená. 

2. Skutočne zaplatená cena alebo cena, ktorá sa má za tovar zaplatiť, je celková platba, ktorú zaplatil alebo má zaplatiť kupujúci predávajúcemu alebo kupujúci tretej strane v prospech predávajúceho za dovezený tovar, a zahŕňa všetky platby, ktoré sa zaplatili alebo majú zaplatiť ako podmienka predaja dovezeného tovaru.

 

Poznámka k čl. 70 CKÚ ods.1 a 2:

Cena zaplatená alebo splatná sa vzťahuje na cenu za dovážaný tovar. Teda tok dividend alebo iných platieb od kupujúceho k predávajúcemu, ktorý sa netýka dovážaného tovaru, nie je súčasťou colnej hodnoty. Príkladom nepriamej platby v zmysle článku 129 VNK CKÚ by bolo vyrovnanie dlhu predávajúceho kupujúcemu, či už v celku alebo sčasti.

 

3. Prevodná hodnota sa uplatňuje, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

 • a) neexistujú obmedzenia, pokiaľ ide o nakladanie s tovarom alebo jeho použitie kupujúcim, s výnimkou ktoréhokoľvek z obmedzení, ktoré:
 • i) ukladá alebo vyžaduje zákon alebo orgány verejnej moci v Únii;
 • ii) obmedzujú zemepisné územie, na ktorom možno tovar ďalej predávať;
 • iii) podstatne neovplyvňujú colnú hodnotu tovaru;
 • b) predaj alebo cena nepodliehajú žiadnym podmienkam alebo protiplneniam, ktorých hodnotu vo vzťahu k hodnotenému tovaru nie je možné zistiť;
 • c) žiadna časť výťažku akéhokoľvek následného predaja, nakladania s tovarom alebo použitia tovaru kupujúcim nepripadne priamo ani nepriamo predávajúcemu, ak nie je možné vykonať primeranú úpravu;
 • d) kupujúci a predávajúci nie sú v spojení alebo ich spojenie neovplyvnilo cenu.

 

Poznámka k článku 70 CKÚ článku 70 CKÚ ods. 3 a) iii):

Príkladom takéhoto obmedzenia by bol prípad, kedy predávajúci požaduje od kupujúceho, aby automobily nepredával a nevystavoval pevným dátumom, ktorý predstavuje začiatok modelového roku.

 

Poznámka k čl. 70 CKÚ ods. 3 b):

Niektoré príklady:

a) Predávajúci stanoví cenu dovážaného tovaru na podmienke, že kupujúci zakúpi aj ďalší tovar v určenom množstve;

b) Cena dovážaného tovaru závisí od cien, za ktoré kupujúci dovážaného tovaru predáva ako iné iné tovary predávajúcemu dovážaného tovaru;

c) Cena sa stanovuje na základe spôsobu platby dovážaného tovaru, napríklad ak dovážaný tovar je polotovar, ktorý bol poskytnutý predávajúcim pod podmienkou, že dostane stanovené množstvo hotového tovaru.

 

Podmienky alebo úvahy týkajúce sa výroby alebo uvádzania dovezeného tovaru na trh nemá za následok zamietnutie hodnoty transakcie.  Napríklad skutočnosť, že kupujúci poskytuje predávajúcemu s technickú podporu a plány v Únii nevedú k odmietnutiu hodnoty transakcie na účely článku 70 CKÚ.

Článok 71 Colného kódexu Únie taxatívne vymedzuje prvky prevodnej hodnoty 

1. Pri určovaní colnej hodnoty podľa článku 70 sa k cene, ktorá bola skutočne zaplatená alebo ktorá ma byť za dovážaný tovar zaplatená, pripočítajú:

 • a) tieto položky, pokiaľ ich uhrádza kupujúci a nie sú zahrnuté v cene, ktorá bola skutočne zaplatená alebo ktorá sa má zaplatiť:
 • i) provízie a odmeny za sprostredkovanie okrem nákupných provízií;
 • ii) cena kontajnerov, ktoré sa na colné účely považujú s príslušným tovarom za jeden celok; a
 • iii) cena obalu, ktorá zahŕňa tak prácu, ako i materiál; 
 • b) príslušne rozčlenená hodnota nasledujúcich tovarov a služieb, pokiaľ ju priamo alebo nepriamo poskytuje kupujúci bezodplatne alebo za zníženú cenu na použitie v súvislosti s výrobou a predajom dovážaného tovaru na vývoz, pokiaľ takáto hodnota nie je zahrnutá v cene, ktorá bola skutočne zaplatená alebo ktorá sa má zaplatiť:
 • i) materiály, súčiastky, dielce a podobné predmety zahrnuté v dovážanom tovare;
 • ii) náradie, matrice, formy a podobné predmety používané pri výrobe dovážaného tovaru;
 • iii) materiály spotrebované pri výrobe dovážaného tovaru; a
 • iv) technika, vývoj, umelecká práca, dizajn, plány a nákresy vyhotovené mimo Únie a potrebné na výrobu dovážaného tovaru;
 • c) poplatky za používanie patentov a licenčné poplatky týkajúce sa ohodnocovaného tovaru, ktoré musí priamo alebo nepriamo platiť kupujúci v rámci podmienok predaja ohodnocovaného tovaru, pokiaľ tieto poplatky nie sú zahrnuté v cene, ktorá bola skutočne zaplatená alebo ktorá sa má zaplatiť;
 • d) hodnota akejkoľvek časti výnosu z ďalšieho predaja, nakladania alebo použitia dovážaného tovaru, ktoré priamo alebo nepriamo pripadne predávajúcemu; a
 • e) nasledujúce náklady, ktoré vznikli do príchodu na miesto, v ktorom tovar vstupuje na colné územie Únie:
 • i) náklady na dopravu a poistenie dovážaného tovaru; a
 • ii) poplatky za nakládku a manipuláciu s tovarom spojené s prepravou dovážaného tovaru.

2. Každá položka, ktorá sa podľa odseku 1 pripočíta k cene, ktorá bola skutočne zaplatená alebo ktorá sa má zaplatiť, sa zakladá len na údajoch, ktoré sú objektívne a vyčísliteľné.

3. K cene, ktorá bola skutočne zaplatená alebo ktorá sa má zaplatiť, budú pri určovaní colnej hodnoty pripočítané len položky, ktoré sú uvedené v tomto článku.

Článok 72 Colného kódexu Únie určuje prvky nezahrnuté do colnej hodnoty

Pri určovaní colnej hodnoty podľa článku 70 sa nezahrnie žiaden z týchto prvkov:

 • a) náklady na dopravu dovážaného tovaru po jeho vstupe na colné územie Únie; 
 • b) poplatky za výstavbu, inštaláciu, montáž, údržbu alebo technickú pomoc realizovanú po vstupe dovážaného tovaru na colné územie Únie, ako napríklad priemyselného zariadenia, stroja alebo vybavenia;
 • c) platby na úroky z finančného dojednania, ktoré uzavrel kupujúci a ktoré sa vzťahuje na nákup dovážaného tovaru, bez ohľadu na to, či financie poskytuje predávajúci alebo iná osoba, pokiaľ bolo finančné dojednanie uzavreté v písomnej forme a sa to vyžaduje, kupujúci môže preukázať, že sa splnili tieto podmienky:
 • i) takýto tovar sa skutočne predáva za cenu deklarovanú ako cenu, ktorá bola skutočne zaplatená alebo ktorá sa má zaplatiť;
 • ii) požadovaná úroková sadzba neprevyšuje úrokovú sadzbu, ktorá sa v danej krajine pri takýchto operáciách obvykle uplatňuje v čase poskytnutia financií;
 • d) poplatky za právo reprodukovať dovážaný tovar v Únii;
 • e) nákupné provízie;
 • f) dovozné clo alebo iné platby vyberané v Únii v súvislosti s dovozom alebo predajom tovaru;
 • g) bez ohľadu na článok 71 ods. 1 písm. c), platby, ktoré platí kupujúci za právo distribuovať alebo ďalej predávať dovážaný tovar, pokiaľ takéto poplatky nie sú podmienkou predaja tohto tovaru na účely vývozu do Únie.

Článok 73 Colného kódexu Únie určujú sumy ako podmienku predaja s prvkami zahrnutými i nezahrnutými do colnej hodnoty      

Colné orgány môžu na žiadosť povoliť, aby sa na základe osobitných kritérií stanovili nasledujúce sumy, pokiaľ nie sú v čase prijatia colného vyhlásenia vyčísliteľné:

 • a) sumy, ktoré sa majú zahrnúť do colnej hodnoty v súlade s článkom 70 ods. 2; a
 • b) sumy uvedené v článkoch 71 a 72.

Článok 74 Colného kódexu Únie pojednáva o náhradných metódach určenia colnej hodnoty

1. Ak colnú hodnotu tovaru nemožno určiť podľa článku 70, určuje sa postupne od písmena a) po d) odseku 2, a to podľa prvého písmena, podľa ktorého môže byť colná hodnota tovaru určená. 

Poradie uplatnenia písmen c) a d) odseku 2 sa na žiadosť deklaranta musí zameniť.

2. Colná hodnota podľa odseku 1 je:

 • a) prevodná hodnota rovnakého tovaru predávaného na vývoz na colné územie Únie a vyvezeného v rovnakom alebo približne rovnakom čase ako tovar, pri ktorom sa určuje colná hodnota;
 • b) prevodná hodnota podobného tovaru predávaného na vývoz na colné územie Únie a vyvezeného v rovnakom alebo približne rovnakom čase ako tovar, pri ktorom sa určuje colná hodnota;
 • c) hodnota založená na jednotkovej cene, za ktorú sa dovážaný tovar alebo rovnaký alebo podobný tovar predáva na colnom území Únie v najväčšom úhrnnom množstve osobám, ktoré nie sú v spojení s predávajúcim; alebo
 • d) vypočítaná hodnota, ktorá pozostáva:
 • i) z ceny alebo hodnoty materiálu a výroby alebo iného zušľachtenia, ktoré sa použije pri výrobe dovážaného tovaru;
 • ii) zo sumy zisku a všeobecných výdavkov zodpovedajúcej sume, ktorá je obvykle zahrnutá do predaja tovaru rovnakej kategórie alebo rovnakého druhu ako tovar, ktorého colná hodnota sa určuje, vyrábaného výrobcami v krajine vývozu na účely vývozu do Únie;
 • iii) z nákladov na položky uvedené v článku 71 ods. 1 písm. e) alebo z ich hodnoty.

3. Ak colnú hodnotu nemožno určiť podľa odseku 1, určuje sa na základe údajov dostupných na colnom území Únie s použitím rozumných prostriedkov zlučiteľných so všetkými týmito zásadami a všeobecnými ustanoveniami:

 • a) dohody o uplatňovaní článku VII Všeobecnej dohody o clách a obchode;
 • b) článku VII Všeobecnej dohody o clách a obchode;
 • c) tejto kapitoly.