Colné konanie

Dovoz, vývoz

Tovary pri dovoze sú zaťažované dovozným clom. Súčasťou platby pri dovoze je aj DPH, prípadne aj spotrebné dane. Pre výpočet dovozného cla je nevyhnutné správne colnotarifné zatriedenie tovaru. Colná sadzba sa uplatní na tovar v súlade s VYKONÁVACÍM NARIADENÍM KOMISIE (EÚ) č. 927/2012.

Za správne colnotarifné zatriedenie tovaru do podpoložky kombinovanej nomenklatúry zodpovedá deklarant. Colnotarifné zatriedenie tovaru môže vykonávať odborne spôsobilá osoba so znalosťou tovaroznalectva.  

Colný dlh sa pri dovoze vypočíta z colnej hodnoty. Do colnej hodnoty vstupujú priame a nepriame náklady. Sadzba DPH je upravená v platnom znení zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Clo sa vypočíta z colnej hodnoty tovaru s uplatnením príslušnej platnej colnej sadzby.

Prepustenie tovaru do voľného obehu môže deklarant alebo jeho zástupca navrhnúť kdekoľvek na colnom území Európskej únie. Deklarant alebo jeho zástupca je identifikovaný prostredníctvom EORI čísla. Spolu s colným vyhlásením predloží tovar, všetky sprievodné dokumenty, splní predpísané colné formality pre daný colný režim. 

Platba pri dovoze je splatná v lehote 10 dní odo dňa, keď colný úrad oznámil jej výšku dlžníkovi. V praxi sa lehota počíta odo dňa, kedy si deklarant prevzal rozhodnutie o prepustení tovaru a výmer platieb. Spôsob platby je možný v hotovosti i bezhotovostným prevodom. Colný dlh sa považuje za uhradený pripísaním na účet colného úradu. V opačnom prípade sa vystavuje deklarant úrokom z omeškania v dôsledku omeškania platby.

Zabezpečenie colného dlhu umožňuje nakladať deklarantovi s tovarom po prevzatí rozhodnutia o prepustení tovaru.

 

 

Colné konanie priateľské pre obchodníkov_new.pdf

 

 

Tranzit Únie 

SCHVÁLENÝ ODOSIELATEĽ a SCHVÁLENÝ PRÍJEMCA sú najpoužívanejšie zjednodušené postupy v colnom režime tranzit. Zabezpečujeme pre klientov splnenie všetkých formalít a získanie povolení k ich uplatňovaniu. Colný režim tranzit je  colný režim s podmienečným oslobodením od cla. Clo sa pri prepúšťaní tovaru do režimu tranzit nevymeriava a ani nevyberá. Pri colnom režime tranzit je povinný hlavný zodpovedný zabezpečiť colný dlh poskytnutím záruky. V Slovenskej republike ide o bankové záruky alebo zmluvy s poisťovňami. Bez platného zabezpečenia colného dlhu colné orgány neprepustia tovar do colného režimu tranzit. Tranzit definujú colné predpisy ako tzv. VNÚTORNÝ (T2) a VONKAJŠÍ (T1).

Komunikácia medzi colnými orgánmi a hlavným zodpovedným prebieha elektronicky. Zásielka je doprevádzaná sprievodným tranzitným dokumentom, ktoré obsahuje evidenčné číslo MRN a čiarový kód. Podmienkou elektronickej komunikácie je splnenie kritérií. Jednou zo služieb, ktorú poskytujeme je zabezpečenie plnenia kritérií pre elektronickú komunikáciu. Vybavíme v mene klienta všetky potrebné formality, aby mohol komunikovať s colnými orgánmi elektronicky.

Najčastejšie využívajú zjednodušené postupy operátori v logistike a zasielatelia. Umožňujú efektívne poskytovať logistické služby klientom.