Colné delikty

Porušenia colných predpisov

Porušili ste colné predpisy? Hrozí Vám za porušenie sankcia, máte neznášajte dôsledky. Pomôžeme Vám pri obhajobe Vašich práv. Zvážte okolnosti za ktorých ku nim došlo, tiež aké zaujmete stanovisko a rovnako do akej miery ste ochotný znášať sankcie, ktoré Vám hrozia za porušenie colných predpisov. Ušetráte čas a prostriedky ak využijete službu zastúpenia v konaniach, kde konáme pri uplatnení správnych procesných úkonov a nástrojov v presne definovaných lehotách a vo vzťahu k orgánu ktorý je kompetentný a príslušný vo veci rozhodnúť. Takýmto spôsobom je možné eliminovať nielen finančné dopady hroziacej alebo už udelenej sankcie. Nezanedbateľná je skutočnosť, že sa ocitnete v evidencií subjektov, ktoré sa dopustili porušenia colných a daňových predpisov. Kontaktujte nás TU.

 

§ 70 Colného zákona 

Colný delikt je konanie alebo opomenutie fyzickej osoby, podnikateľa alebo právnickej osoby, ktorým porušila colné predpisy spôsobom podľa § 72 ods.1.

 

§ 71 Colného zákona 

Colný priestupok je zavinené konanie alebo opomenutie fyzickej osoby, ktorým porušila colné predpisy spôsobom uvedeným v § 72 ods.1.

 

Ak ste pozorne čítali, rozdiel ste si iste všimli, primárne ide o to kto sa porušenia predpisov dopustil, sekundárne ako bude posúdené konanie osoby, ktorá predpisy porušila. Prečo znášať finančné zaťaženie v podobe hroziacej sankcie, ak môžete využiť svoje právo a účinne sa brániť. My efektívne dokážeme ochrániť Váš záujem a účinne Vám pomôcť  v konaní pred orgánmi Finančnej správy. Dôsledky sankcií sa prejavia nielen v podobe finančnej straty, v budúcnosti cez komplikácie ak sa rozhodnete neskôr žiadať o povolenie používania niektorého z režimov s ekonomickým účinkom, či povolenie používania zjednodušených postupov, alebo sa rozhodnete získať AEO certifikát. Nezabúdajte, že Finančná správa eviduje niekoľko rokov všetky porušenia a nakoniec Vám opakované alebo závažné porušenie colných a daňových predpisov môže skomplikovať Vašu situáciu. Aj preto je na mieste zváženie efektívneho využitia dostupných prostriedkov na obhájenie Vašich zákonných práv s využitím všetkých zákonných možností na efektívnu ochranu Vašej spoločnosti. Ide o Vaše dobré meno a značku, s ktorým rozhodne nehazardujte. Len si spomeňte ako dlho Vám trvalo vybudovanie Vaše firmy, známej a úspešnej značky, čo môžete ohroziť. 

 

§ 72 Colného zákona

Colného deliktu alebo colného priestupku sa dopustí ten, kto

 • nezákonne dovezie alebo vyvezie tovar,
 • uvedie nesprávne údaje o tovare, ktorý podlieha colnému dohľadu,
 • spôsobí, že mu bol tovar prepustený na základe nepravých, pozmenených alebo falšovaných dokladov alebo nesprávnych alebo nepravdivých údajov,
 • nedodrží podmienky, ktoré sú ustanovené na tovar
 • prepustený do colného režimu s podmienečným oslobodením,
 • zaistený na prerokovanie colného priestupku alebo colného deliktu, alebo dočasne uskladnený,
 • nezákonne odníme tovar spod colného dohľadu alebo sa takého odňatia zúčastní,
 • predloží colným orgánom falošné doklady o dovážanom a vyvážanom tovare alebo o tovare v tranzite,
 • prechováva tovar, ktorý unikol colnému dohľadu,
 • poruší colné uzávery,
 • neuposlúchne výzvu colníka alebo mu inak bráni pri výkone jeho činnosti,
 • neuposlúchne výzvu colného orgánu,
 • nesplní ohlasovaciu povinnosť podľa § 4 ods. 2 alebo oznamovaciu povinnosť podľa § 36b,
 • pri tovare, ktorý je pod colným dohľadom, poruší povinnosť podľa osobitného predpisu o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi,
 • inak poruší colné predpisy.

 

Sankcie za colný delikt / colný priestupok

§ 73 Colného zákona

Colný úrad môže za colný delikt uložiť tieto sankcie:

 • pokutu,
 • prepadnutie tovaru alebo veci.

 

§ 74 Colného zákona

Za colný delikt možno podľa závažnosti porušenia colných predpisov uložiť pokutu do 99 581,75 EUR; ak ide o colný delikt podľa § 72 ods.1 písm. o), do 331 939,18 EUR. Pokuta uložená za colný delikt je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená. 

 

§ 80 Colného zákona

Colný úrad môže za colný priestupok uložiť tieto sankcie:

 • pokarhanie v prípade colného priestupku podľa § 72 ods.1 písm. l),
 • pokutu,
 • prepadnutie tovaru alebo veci.

 

Za colný priestupok možno podľa závažnosti porušenia colných predpisov uložiť pokutu do 3 319,39 EUR; ak ide o colný priestupok podľa § 72 ods.1 písm. o), do 33 193,91 EUR.  V rozkaznom konaní možno uložiť pokutu do 1 659,69 EUR. V blokovom konaní možno uložiť pokutu do 331,93 EUR.

 

§ 81 Colného zákona

Pokuta uložená za colný priestupok je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená.