Colné delikty

Colné delikty

Porušili ste colné predpisy? Hrozí Vám za porušenie sankcia, neznášajte dôsledky. Pomôžeme Vám pri obhajobe Vašich práv. Zvážte okolnosti za ktorých ku nim došlo, tiež aké zaujmete stanovisko a rovnako do akej miery ste ochotný znášať sankcie, ktoré Vám hrozia za porušenie colných predpisov. 

Ušetríte čas a prostriedky ak využijete službu zastúpenia v konaniach, kde konáme pri uplatnení správnych procesných úkonov a nástrojov v presne určených lehotách a vo vzťahu k orgánu ktorý je kompetentný a príslušný vo veci rozhodnúť. Takýmto spôsobom je možné eliminovať nielen finančné dopady hroziacej alebo už udelenej sankcie. Nezanedbateľná je skutočnosť, že sa ocitnete v evidencií subjektov, ktoré sa dopustili porušenia colných a daňových predpisov. Kontaktujte nás TU.

Porušenia colných predpisov

§ 70 colného zákona vymedzuje pojem colný delikt je konanie alebo opomenutie fyzickej osoby, podnikateľa alebo právnickej osoby, ktorým porušila colné predpisy spôsobom podľa § 72 ods.1.

 

§ 71 colného zákona vymedzuje pojem Colný priestupok je zavinené konanie alebo opomenutie fyzickej osoby, ktorým porušila colné predpisy spôsobom uvedeným v § 72 ods.1.

 1. Primárne colný zákon rozlišuje kto sa porušenia predpisov dopustil. 
 2. Sekundárne ako budú colné orgány posudzovať konanie osoby, ktorá predpisy porušila. 
 3. Neznášajte finančné zaťaženie v podobe hroziacej sankcie, ale využite svoje právo na opravné protriedky.  
 4. Ochránime Vaše záujmy a pomôžeme Vám v konaní pred orgánmi Finančnej správy.  
 5. Dôsledky sankcií sa prejavia obvykle v podobe pokuty. 
 6. Ak budete žiadať o povolenie používania niektorého z osobitných režimov alebo o povolenie používania zjednodušeného postupu, alebo sa rozhodnete požiadať o AEO povolenie. 
 7. Finančná správa eviduje niekoľko rokov všetky porušenia. Opakované alebo závažné porušenie colných a daňových predpisov môže skomplikovať Vašu situáciu. 
 8. Je na mieste zváženie využitia zákonných prostriedkov na obhájenie Vašich zákonných práv k ochrane Vašej spoločnosti. 
 9. Vaše dobré meno, značka, je to s čím nehazardujte. Ako dlho Vám trvalo vybudovanie Vašej firmy, značky? 

 

§ 72 Colného zákona taxatívne vymenúva prípady kedy sa dopustí osoba colného deliktu alebo priestupku: 

 • a) nezákonne dovezie alebo vyvezie tovar,
 • b) uvedie nesprávne údaje o tovare, ktorý podlieha colnému dohľadu,
 • c) spôsobí, že mu príslušný colný orgán vydal povolenie na základe nepravých, pozmenených alebo falšovaných dokladov alebo nesprávnych alebo nepravdivých údajov,
 • d) spôsobí, že mu bol tovar prepustený na základe nepravých dokladov, pozmenených dokladov alebo falšovaných dokladov alebo nesprávnych údajov alebo nepravdivých údajov a v dôsledku toho sa vymerala nižšia suma colného dlhu ako skutočne dlžná suma colného dlhu, dane z pridanej hodnoty alebo spotrebnej dane pri dovoze, alebo sa neuplatnili opatrenia týkajúce sa obchodu s tovarom alebo sa neuplatnili iné zákazy a obmedzenia,
 • e) nedodrží podmienky, ktoré sú ustanovené na tovar
 1. prepustený do osobitného colného režimu,
 2. prepustený do colného režimu vývoz,
 3. prepustený do voľného obehu s oslobodením od dovozného cla,
 4. zaistený na prejednanie colného priestupku alebo colného deliktu,
 5. dočasne uskladnený,
 6. umiestnený v colnom režime slobodné pásmo alebo
 7. na ktorý bolo zriadené záložné právo,
 • f) nezákonne odníme tovar spod colného dohľadu alebo sa takého odňatia zúčastní,
 • g) predloží colným orgánom falošné doklady o dovážanom a vyvážanom tovare alebo o tovare v tranzite,
 • h) prechováva tovar, ktorý unikol colnému dohľadu,
 • i) poruší colné uzávery,
 • j) uvedie nesprávne, nepravdivé alebo neúplné údaje v žiadosti predloženej colnému orgánu alebo predloží s touto žiadosťou pozmeňované alebo falšované doklady,
 • k) uvedie nesprávne údaje v žiadosti o osvedčenie pôvodu tovaru alebo osvedčí pôvod tovaru v rozpore s medzinárodnou zmluvou,
 • l) neuposlúchne výzvu colníka alebo mu inak bráni pri výkone jeho činnosti,
 • m) neuposlúchne výzvu colného orgánu,
 • n) nesplní ohlasovaciu povinnosť podľa § 4 ods. 2,
 • o) dováža, vyváža alebo prepravuje neopracované diamanty v rozpore s colnými predpismi alebo osobitným predpisom, ) poškodí kontajnery, v ktorých sa prepravujú neopracované diamanty, alebo poruší na nich uzávery,
 • r) pri tovare, ktorý je pod colným dohľadom, poruší povinnosť podľa osobitného predpisu, 
 • s) pri tovare, ktorý je pod colným dohľadom, nedodrží podmienky a požiadavky uvedené na povolení alebo potvrdení vydanom podľa osobitného predpisu,81b)
 • t) nesplní povinnosť poskytnúť údaje v správe o stave kontajnerov podľa osobitného predpisu  alebo poskytne neúplné údaje
 • alebo nepravdivé údaje v správe o stave kontajnerov podľa osobitného predpisu, 
 • u) inak poruší colné predpisy.

Sankcie za colný deikt a colný priestupok

§ 73 Colného zákona určuje aké colný úrad môže za colný deikt uložiť sankcie:

 • pokutu,
 • prepadnutie tovaru alebo veci.

Za colný delikt podľa § 74 colného zákona možno v závislosti od závažnosti porušenia colných predpisov uložiť pokutu do 99 581,75 EUR, ak ide o colný delikt podľa § 72 ods.1 písm. o), do 331 939,18 EUR. Pokuta uložená za colný delikt je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená. 

 

Colný úrad môže v súlade s § 80 colného zákona za colný priestupok uložiť tieto sankcie:

 • pokarhanie v prípade colného priestupku podľa § 72 ods.1 písm. l),
 • pokutu,
 • prepadnutie tovaru alebo veci.

Za colný priestupok možno podľa závažnosti porušenia colných predpisov uložiť pokutu do 3 319,39 EUR9 EUR; ak ide o colný priestupok podľa § 72 ods.1 písm. o), do 33 193,91 EUR. V rozkaznom konaní možno uložiť pokutu do 1 659,69 EUR. V blokovom konaní možno uložiť pokutu do  331,93 EUR.

 

§ 81 colného zákona upravuje splatnosť pokuty uloženej za colný priestupok, ktorá je 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená.