Zmeny správnych poplatkov

Zákonom č. 253/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela zákona“), sa článkom III zmenil a doplnil zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov (ďalej len „zákon č. 145/1995 Z. z.“) nasledovne:

 

1. Zaokrúhľovanie poplatku

V zákone č. 145/1995 Z. z. bolo do účinnosti novely zákona upravené zaokrúhľovanie, ak sa poplatok vypočítal percentuálnou sadzbou zo základu poplatku uvedeného v príslušnej položke sadzobníka. Tato úprava bola z § 5 ods. 3 vypustená a presunutá do § 6a.

Poznámka:

Položky sadzobníka, pri ktorých je poplatok ustanovený percentuálnou sadzbou sa netýkajú spoplatnených úkonov a konaní orgánov finančnej správy.

Zaokrúhľovanie správneho poplatku sa zavádza v novo zavedenom § 6a. Vypočítaný poplatok sa zaokrúhli, s presnosťou na eurocenty tak, že ak suma prevyšujúca celé číslo je

a) menšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na celé euro nadol,

b) rovná 50, poplatok sa nezaokrúhli,

c) väčšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na pol eura nadol.

Takéto zaokrúhľovanie sa nepoužije, ak ide o prepočet z meny euro na cudziu menu a naopak (§ 7 ods. 9).

Zaokrúhľovanie poplatku sa vzťahuje aj na poplatok znížený podľa § 6 ods. 2 zákona č. 145/1995 Z. z. Podľa § 6 ods. 2, ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami alebo podaní prostredníctvom integrovaného obslužného miesta, sadzba poplatku je 50% z poplatku určeného podľa sadzobníka, pričom poplatok sa znižuje najviac o 70 eur.

 

2. Platenie poplatkov

V nadväznosti na zrušenie kolkových známok sa novo upravuje znenie § 7 ods. 1. Vypúšťa sa spôsob platenia poplatkov kolkovými známkami a zavádza sa nový spôsob platenia platbou prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS).

Tak ako doteraz sa poplatky platia v hotovosti, platobnou kartou, poštovým poukazom alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. V hotovosti, platobnou kartou alebo platbou prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS), sa poplatky platia prostredníctvom technického vybavenia právnickej osoby so 100 % majetkovou účasťou štátu, ktorá je prevádzkovateľom systému (Slovenská pošta, a.s.) len, ak má na to správny orgán (teda aj orgán finančnej správy) vytvorené podmienky. V hotovosti sa môžu platiť poplatky ak v jednotlivom prípade poplatok neprevyšuje 300 eur. Orgány finančnej správy nemajú na tieto formy platenia vytvorené podmienky, s výnimkou Daňového úradu Bratislava, na ktorom je možné zaplatiť poplatok v hotovosti alebo platobnou kartou prostredníctvom kiosku.

Na orgánoch FS nie je umiestnené technické vybavenie Slovenskej pošty, a.s. (kiosky, SW pokladne), s výnimkou samoobslužného kiosku na DÚ Bratislava, ul. Ševčenkova 32. Poplatník však môže poplatok v hotovosti alebo platobnou kartou zaplatiť buď na vybraných kioskoch umiestnených na úradoch Ministerstva vnútra SR alebo na kioskoch iných správnych orgánov, s tým že orgánu FS predloží doklad o úhrade poplatku vydanom z kiosku.

Zoznam úradov MV SR s kioskami umiestnenými v blízkosti sídiel daňových a colných úradov je zverejnený na webovom sídle www.financnasprava.sk.

Ak je správny orgán zapojený do centrálneho systému evidencie poplatkov (ďalej len „CSEP“), poplatky platené poštovým poukazom, prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky sa platia na účet prevádzkovateľa systému, ktorým je Slovenská pošta a.s. Orgány finančnej správy sú zapojené do CSEP od 18.2.2015, preto poplatky platené poštovým poukazom, prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky sa platia na účet Slovenskej pošty a.s.

Novelou zákona sa zavádza povinnosť poplatníka (§7 ods. 6) označiť platbu poplatku identifikačnými údajmi, ktorými sú najmä číslo účtu a variabilný symbol, ak mu správny orgán tieto údaje oznámi. Identifikačné údaje na označenie platby pre poplatníkov (najmä elektronicky komunikujúce daňové subjekty), ktorí chcú zaplatiť poplatok pri podaní podnetu na orgáne FS poštovým poukazom, prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky na zberný podúčet Slovenskej pošty a.s., sú zverejnené na webovom sídle www.financnasprava.sk.

V ostatných prípadoch poplatok platia poplatníci na základe orgánom FS vygenerovaného predpisu z Modulu správy poplatkov, pričom od orgánu FS obdržia platobný poukaz na zaplatenie poplatku, v ktorom sú uvedené všetky identifikačné údaje pre príslušnú platbu poplatku.

Ďalej sa spresňuje v akej mene zastupiteľský úrad poplatok vyberá. Poplatky sa vyberajú v eurách alebo v príslušnej mene štátu, v ktorom má zastupiteľský úrad, svoje sídlo, prepočítané z meny euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci prvému kalendárnemu dňu v mesiaci, v ktorom sa poplatok vyberá alebo oznamuje jeho suma.

Mení sa poznámka k odkazu 7aa) na § 43 a 44 zákona č. 305/2013 Z. z., ktoré stanovujú podmienky vykonania úhrady prostredníctvom integrovaného obslužného miesta a úhrady prostredníctvom akreditovaného platiteľa. Ak je platba poplatku (§ 7 ods. 10), vykonaná prostredníctvom integrovaného obslužného miesta alebo akreditovaného platiteľa, považuje sa za uhradenú dňom doručenia zaručenej informácie o úhrade podľa osobitného predpisu, ktorým je § 43 a 44 zákona č. 305/2013 Z. z.

 

3. Vrátenie poplatku

Novelou zákona sa dopĺňa § 10 ods. 1 zákona č. 145/1995 Z. z. o povinnosť správneho orgánu rozhodovať o vrátení poplatku v plnej výške aj na základe žiadosti poplatníka. Správny orgán rozhodne o vrátení poplatku v plnej výške na základe žiadosti poplatníka v prípadoch, ak bol poplatok zaplatený bez toho, aby bol poplatník na to povinný. Správny orgán z vlastného podnetu vráti poplatok v plnej výške, ak sa nemohol vykonať úkon alebo uskutočniť konanie bez zavinenia poplatníka v lehote ustanovenej podľa osobitného predpisu.

Mení sa postup aj pri vrátení preplatku poplatku. § 10 ods. 2 zákona č. 145/1995 Z. z. sa s účinnosťou od 1. januára 2016 dopĺňa tak, že správny orgán bude rozhodovať o vrátení preplatku poplatku len na základe žiadosti poplatníka.

Sprehľadňuje sa postup vrátenia poplatku alebo preplatku poplatku (ďalej len „preplatok“) s ohľadom na to, či je správny orgán zapojený alebo nie je zapojený do CSEP (§ 10 ods. 3).

Zároveň sa dopĺňa, že odpis právoplatného rozhodnutia o vrátení poplatku alebo preplatku je správny orgán zapojený do CSEP povinný odoslať prevádzkovateľovi systému bez zbytočného odkladu.

 

4. Lehoty

Novelou zákona sa spresňujú a dopĺňajú lehoty na zaplatenie poplatku s ohľadom na zapojenie správnych orgánov do CSEP. Podľa novej úpravy ustanovenia § 12 ods. 1 lehota je zachovaná, ak v posledný deň lehoty

·       sa poplatok zaplatí na pošte,

·       sa poplatok zaplatí v hotovosti alebo platobnou kartou na správnom orgáne,

·       poplatník predloží platné potvrdenie o úhrade poplatku z technického zariadenia prevádzkovateľa systému umiestneného na pošte,

·       sa poplatok odpíše z účtu poplatníka v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,

·       poplatník preukáže doručenie krátkej textovej správy (SMS) o úhrade poplatku.

Bez zmeny zostáva osobitná úprava zachovania lehoty na zaplatenie poplatku (§ 12 ods. 2), ak sa poplatok platí prostredníctvom integrovaného obslužného miesta alebo akreditovaného platiteľa. V týchto prípadoch je lehota zachovaná, ak je zaručená informácia o úhrade podľa osobitného predpisu doručená najneskôr v posledný deň lehoty. Doručenie zaručenej informácie o úhrade upravuje § 43 a § 44 zákona č. 305/2013 Z. z.

Tak ako doposiaľ, ak v § 12 ods. 1 nie je ustanovené inak, podľa § 12 ods. 3 platia o lehotách ustanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).